چهار دولت ورشکسته نیابتی، محصول سیاست خاورمیانه‌ای جمهوری اسلامی