سومین روز اعتصاب غذا مقابل محل مذاکرات وین: پیوستن نزار زکا به معترضان