ری‌شهری‌، طراح بزرگترین کشتار سیاسی تاریخ ایران درگذشت