رفتن به محتوای اصلی

پیشنهاد مذاکره با آمریکا با دید مثبت بررسی می‌شود