رفتن به محتوای اصلی

بیانیه شماره 5 همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

بیانیه شماره 5 همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

سه شنبه 3 سپتامبر 2013

لزوم مبارزه برای رهائی کامل از نظام دینی حاکم بر ایران

هممیهنان آزادیخواه،

سی وپنجسال است که قشری تبهکار و دینفروش میهن ما را با ریاکاری اشغال کرده و همزمان میکوشد امید به دموکراسی را که آرزوی دیرینه ایرانیان آزاده بوده و هست با خشونت از جامعه ایران بزداید. این قشر که از بدو پیدایشش در ایران از دسترنج مردم تغذیه کرده است در60 سال گذشته با ترویج گسترده تاریک اندیشی، خرافات مذهبی را در بین توده ها رونق داده، همواره مانع پویایی خردورزی و آزادگی گردیده است. با دخالت در زندگی خصوصی تا مسائل کلان اجتماعی، عرصه را بر سیاستمداران کاردان، مصلح و پیشرو اجتماعی بسته و با گسترش توهمات ارتجاعی، خود را بعنوان ناجی به مردم تحمیل نموده است.

استعمارگران کهن و نو با وجود مشکلاتی که با این مستبدین دارند، نهایتا منافع خود را در مصالحه و سرمایه گذاری روی این قشر ضد ملی بنا نهاده اند و بر خلاف ادعایشان هرگز حاضر نشده اند در برابراین نهاد ارتجاعی ازجنبشهای های دمکراسی خواه حتی ظاهرا پشتیبانی کنند. از اینرو انها به لشگرکشی نیازی نداشته ، ازاینرو است که زمینه سازان سلطه و تسخیر از همان روزهای اوائل انقلاب با کشتار فرزندان آزاده و شجاع این مرز و بوم ومبارزه با مردمسالاری آغازکردند و که تا امروز خشونت و جنایت آنان رو به افزایش بوده است.

سازمانهای سرکوب، مانند سپاه و اطلاعات را برا ی حفظ دستگاه چپاول وغارت اموال مردم و ثروت ملی* ("غنائم جنگی") به سرعت برپاکردند و تا کنون با "مهندسی" یعنی حیله گری روشمند، که با قلع و قمع آزادیخواهان و دگراندیشان و فقراجتماعی کاملا همسو و همراه است، به حاکمیت جهنمی خود ادامه میدهند. این گروه انگل که تولیدی جز بدسیرتی، بزهکاری، فحشا و اعتیاد ندارد، با خدمتکاران و شرکای ذینفعی از بازاری، پاسدار و بسیجی و مزدوران خودفروخته بر سر سفره رنگین ایران گرد آمده، توده مردم را بکنارزده و میهن ما را به پست ترین جایگاه تاریخ خود رانده است و بر آن شده است تا با شستشوی مغزی- مذهبی، کرامت انسان ایرانی و احساسات ملی اش را ریشه کن کند. اما با تمام این سرکوبها و جنایتها هنوزحس میهندوستی، جوانمردی وآزاده گی از جامعه ما رخت بر نبسته است.

اکثریت ملت ایران بدرستی میداند که این سلطه گران بری ازهرگونه احساسات ملی ومیهنی میباشند و سودایی جز اشغال سرزمین پهناور و ثروتمند ایران و به ا سارت گرفتن مردم آزادیخواه در سر نپرورانده اند. از اینرو واژگان ملی و میهنی را از فرهنگ شهروندی ما حذف و تاریخ ملی ما را تحریف می کنند. در سرود جمهوری اسلامیشان از ایران و ایرانی اثری نیست. آنها بدرستی خردگرائی، آزادیخواهی و میهندوستی را دشمن نظام حکومتیشان می دانند واز هیچ خیانت و وطنفروشی در خدمت حفظ حاکمیت کثیف خود فروگذار نیستند. ملت ایران به سوداگران روسی، چینی، انگیسی، ... هشدار میدهد، قراردادهایی را که حکام جمهوری اسلامی بنام نماینده ملت ایران برای تاراج منابع ومعادن و سوء استفاده از موقعیت استراتژیک ایران با کشورهای بیگانه می بندند از دید ملت ایران فاقد اعتبار قانونیند.

درگیری رژیم جمهوری اسلامی بر پایه " دکترین ام القری"**با جامعه بین المللی درموارد مختلف از گروگانگیری تا مسئله اتمی که هزینه های هنگفتی برای هممیهنان ما دربرداشته، بیشتر برای حفظ نظام بوده و بحران آفرینی در سیاست خارجی برای انحراف افکار عمومی درونمرز از مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی است. این سیاست بر علیه منافع ملی ایران است و کشور را به چند گامی یک جنگ نابرابر با آمریکا، اسراییل و دیگر کشورهای غربی مانند فرانسه و انگلیس سوق میدهد، کشورهایی که در کمین چپاول ایرانی فروپاشیده اند. این ماجراجوئیهای جمهوری اسلامی بایستی هر چه زود ترپایان یابد. ما اعلام میداریم که ملت ایران با هیچ ملت وکشوری سردشمنی ندارد وخواهان روابط دوستانه وهمجواری مسالمت آمیز با تمام ملل جهان است. موقعیت استراتژیک ایران با در نظر گرفتن جامعه متخصص و دموکرات درون وبرونمرز این امکان را بما میدهد تا با حکومتی مردمی ثبات و صلح پایدار را باکمک همجواران در منطقه تضمین کنیم. اما دغدغه اصلی ما پایان دادن به اشغال سرزمینمان است ومبارزات ما تا آزادی کامل ایران ادامه خواهد یافت.

آنچه را این انیرانیان انتخابات مینامند تزویری بیش نبوده ونیست؛ بلکه برای توجیه تبهکاری ها، حل و فصل موقت کشمکشهای داخلیشان، برسر تقسیم درآمد نفت و دیگر ثروتهای ملت در بند ایران است که صاحبان اصلی آن بخشی کشته شده اند، یا در اسارتند، آواره گشته و یا اجبارا به اینهمه تباهی تمکین کرده، جمعی مسخ و مبهوت به تماشا نشسته اند و جمعی از روی احتیاج دنباله روی میکنند.

همبستگی ما که برای استقرار دموکراسی وحقوق بشر و تاکید بر جدائی نهاد دین از حکومت در ایران تشکیل شده، زندان، ضرب وشتم ومرگ را بجان خریده است. امروزشخصیتهای زیادی از هموندان ما در اسارت بسرمیبرند یا در اشکال گوناگون به گروگان گرفته شده اند؛انسانهای شریف وشجاعی مانند بانوان نسرین ستوده، شیوانظرآهاری و آقایان حسین رونقی، فریبرز رئیس دانا، کیوان صمیمی، عیسی خان حاتمی، عبد...مومنی، رسول بداقی ، محمدعلی دادخواه، علی ناظری، رضا شهابی، عبدالفتاح سلطانی، حشمت تبرزدی، محمد ملکی، کورش زعیم و صدها هموند وهمفکر دیگر که در مبارزه برای آزادی و دموکراسی بدام اشغالگران افتاده اند اما از اراده وآرمانهای خود نکاسته و دور نگردیده اند.

هممیهنان آزاده :

ما بطرح واجرای برنامه های بظاهر عمرانی در کشور که با سرمایه هنگفت مملکت بدون کنترل مراجع بیطرف انجام میگیرد و عملا در خدمت دزدیهای کلان سلطه گران است، بهائی نمینهیم. ساختن برج ها، بزرگراه ها و تونل ها در برابر آزادی و حاکمیت ملی که تنها در پیکار بی امان یک حرکت اجتماعی ممکن خواهد شد، الویت ندارند. ما خود را درمقابل وجدان و کرامت انسان ایرانی مسئول میدانیم. ما خودرا جوابگوی سئوال آیندگان و تاریخ میدانیم که میپرسند شما درزمان اشغال وسرکوب و قتل عام بهترین زنان ومردان ایران چه میکردید؟ شما چه می کردید در زمانی که دختران ایرانی در بازارهای اعراب بخود فروشی گمارده شده بودند؟ کجا بودید آنگاه که ایرانیان از فرط فقر اعضای بدنشان را حراج می کردند و یا از بی پناهی، ظلم و زندان در کشور خویش، در جستجوی ماوایی در دریاهای دنیا غرق میشدند؟ چه کردید زمانیکه به زنان ومردان آزادیخواه ایران در زندانهای پس از شکنجه تجاوز میکردند؟ و پرسشهای زیادی که روزِ هر فرد میهندوست و انسانمدار را تیره وتار می کند!

هموطنان:

شوربختانه کشور ایران میدان تاخت وتاز بیگانگان و صاحبان اصلیش دردام وبندهای گوناگون اسیر متجاوزین و اشغالگران فرومایه گردیده اند. درصورتیکه مردم آزادیخواه ایران شایسته کشوری آزاد و حکومتی مردمسالار وپیشرفته میباشند و این امر بدون یک رستاخیز ملی سازمان یافته برای رهائی کامل ازنظام حاکم میسر نیست. دیگر فکر ترمیم یا امید به اصلاحات این نظام بیهوده است و فقط بتداوم تباهی و تسخیر ایران کمک میکند. ما پند واندرز دادن یا انتقاد از نظام اشغالگررا خامی در سیاست یا عوامفریبی میدانیم.

ما یقین داریم که با همبستگی همه ایرانیان دموکرات و میهندوست؛ همه اقوام و اقلیتهای قومی و مذهبی، بدون کوچکترین تبعیض و تفرقه، بدانگونه که تا کنون در بزنگاه های خطرناک تاریخی از مام وطن پاسداری شده، از این پس نیز ملت ایران تا بر قراری حکومتی مردمسالار آسوده نخواهد نشست.

پاینده باد ایران

درود برآزادی و آزاده گان سرفراز ایران

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران (برونمرز)

شهریورماه 1392

ثروتملی*

http://en.wikipedia.org/wiki/Mining...

** " دکترین ام القری" http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86...

http://jahadyonline.com/index.aspx/...

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

برگرفته از:
همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
منبع:
http://www.hambastegi-iran.org/spip.php?article2804

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید