رفتن به محتوای اصلی

آقای وحيد از بيت رهبری به احمدی نژاد گفته که آماده رفتن بشود

آقای وحيد از بيت رهبری به احمدی نژاد گفته که آماده رفتن بشود

متن خلاصه صحبتها: شش موضوع مطرح ميشود / اوّل، شهادت دکتر مسعود علی محمدی استاد تئوريک فيزيک ذرات بنيادی دانشگاه تهران است که من شهادت اين استاد عزيز را هم به خانواده او و هم به شما تسليت عرض ميکنم / در مورد شهادت اين شهيد جنبش سبز صحبتهای زيادی شده است، من از دوستان فيزيکدانی که 25 سال است او را ميشناسند تحقيق کردم، از دانشجويان او و ديگران، به طور قطع ايشان که اوّلين کسی است که در داخل ايران دکترای فيزيک گرفته استاستاد تئوريک فيزيک در ذرات بنيادی بود و کسی بود که به هيچ وجه تخصصش در فيزيک هسته ای نبود، و اعلام وزارت خارجه ايران که او دانشمند هسته ای بود، اعلام درستی نيست، برای همين هم سازمان انرژی اتمی ايران هم اعلام کرد که او هيچ رابطه ای با اين سازمان نداشته، و اين آشفتگی اعلام وزارت خارجه نشان از آشفتگی درون حکومت ميدهد / نکته ديگر اينکه دکتر علی محمدی يکی از آن 420 استادی بود که در حمايت از آقای مهندس موسوی در زمان انتخابات بيانيه امضا کردند و بعد از انتخابات و وقايع هفت ماه گذشته از کسانی بود که پشتيبان جنبش سبز و فعالين جنبش دانشجويی و حرکت دانشجوها بود / اينکه اينطور وحشيانه و با استفاده از امکانات حکومتی و جاسازی کردن در موتورسيکلت و انفجار با کنترل از راه دور که فقط از حکومت بر می آيد چرا انجام شده، به نظر ميرسد که حکومت يکی از سه قصد يا همه اين قصدها را باهم دارد که : اوّل ميخواهد مخالفين را بترساند، مثلاً 88 نفر از اساتيد دانشگاه فنی يا علم و صنعت يا ساير دانشگاهها که از دانشجويان پشتيبانی ميکنند را ميخواهد بترساند، دوّم، با تيمهای تروری که درست کرده اند به مردم القا کنند که اگر جنبش بخواهد ادامه پيدا کند و جمهوری اسلامی بخواهد سرنگون بشود، کشور لبنانيزه يا عراقيزه ميشود و مردم را بترسانند، پاره ای از اين حرفها ميزنند، عده ای هم نادانسته اين حرفها را تأييد ميکنند که توی دل مردم را خالی کنند، سوّم هم ميتواند بهانه درست کردن برای سرکوب مخالفين باشد بخصوص اينکه در کمال ناشيگری سايت منصوب به انجمن پادشاهی و چيزی که سالها وزارت اطلاعات درست کرده بود را خرج کردند و لو دادندو آنجا سعی کردند بگويند به دست آنها ترور شده که شايد از اين بهبعد خيلی ها را به بهانه ارتباط با اين گروه بخواهند اعدام کنند، بعد هم يک سايت به ظاهر سبز اين کار را به گردن گرفته که ناهماهنگی در درون دستگاه اطلاعاتی را نشان ميدهد و به ما هم ياد ميدهد که حواسمان جمع باشد که هر سايتی با هر روشی اگر حرفی ميزند، اين اطلاعات ممکن است سپاه ساخته و از طرحهای خود حکومت باشد، راه تشخيص هم محتوای صحبتهاست که در نهايت آب به آسياب چه کسی ميريزد / هرکدام يا همه اين احتمالات هم اگر برای اين عمل تروريستی باشد، نتيجه آن مطمئناً به زيان حکومت است چرا که وقتی فضا نا امن باشد، خود حکومت است که مسئول امنيت کشور است و بايد پاسخگوی ملّت باشد و نشانه بی لياقتی حکومت است / آنچه برای همه ما مهم است اينست که دکتر علی محمدی به خيل شهدای جنبش سبز پيوسته و مانند ديگر شهيدان جنبش واجب است که ما در بزرگداشتش بکوشيم، چه در مراسم تدفين و بخصوص در مراسم ختمش با تمام قوا شرکت کنيم و ياد اين شهيد را زنده نگه داريم / اين پيشنهاد را هم خيلی از بچه ها مطرح ميکنند که آيا به ختم ايشان برويم، که به نظر من واجب است که مراسم ختم ايشان برويم، و اين مسئوليت بخصوص متوجه اساتيد دانشگاه تهران و ساير دانشگاهها و هم متوجه دانشجويان دانشگاه تهران است که به ختم ايشان بروند و اعلاميه هايی هم در محکوميت اين کار صادر بشود و احتمالاً تحصن و اعتصاباتی برای شناسايی عوامل اين ترور ميتواند انجام بگيرد و محکوم کردن رژيم که عامل اين کار بوده است / نکته دوّم، عقبنشينی در مقابل کارگران برق سنندج است که وقتی که حقوقشان را دريافت نکردند تهديد کردند که دست از کار ميکشند، ابتدا حکومت آنها را تهديد به اخراجشان کرد، امّا کارگران دلير سنندجی مانند ديگر دليران خطه کردستاناعلام کردند که نميترسند و ايستاده اند، و حکومت عقب نشينی کرد و حقوقشان را دادند / همنيطور بچه های دانشگاه رازی کرمانشاه هم زمانی که تحصن کردند به اعلام کردند که امتحاناتشان را نميدهند تا زمانی که دوستانشان آزاد بشوند، يک قسمتی از دوستانشان آزاد شدند، و اين عقب نشينی حکومت نشان ميدهد که پايمردی دانشجويان در همه دانشگاهها برای آزادی دوستانشان، حکومت را وادار به عقب نشينی ميکند / نکته سوّم، خبری است که در مورد عدم پرداختهای دولت به دو پيمانکار صنعت نفت ايران يعنی پيمانکاری شرکت تهران جنوب و شرکت بينا است که احتمالاً بيکاری هزاران هزار نفر را در پی خواهد داشت که اين مشکلی است که به دليل کسر بوجه دولت و بی لياقتی و دزدی هايی که در دولت است، سر راه اکثر پيمانکارانی که طرف قرداد دولت هستند قرار گرفته و سرنوشت هزاران کارگر در خطر است و اعتراضات و اعتصابات که آنها خواهند داشت / نکته چهارم، دوستی از يکی از شهرهای استان آذربايجان شرقی نوشته که جريمه های آب را برای آنها هم گران کرده اند و چندين و چند برابر قبل شده است به حدی که ديگر قابل پرداخت نيست و تصميم به نافرمانی مدنی و عدم پرداخت گرفته اند، مانند شهرک غرب و سعادت آباد تهران که شهرداری مالياتهای جديد گذاشته است و ميليونها تومان ميخواهد از خانه ها و آپارتمانها بگيرد و عده ای تصميم به مقاومت مدنی گرفته اند /فکر ميکنم اين مسير درستی است درمقابل حذف يارانه هايی که اين شرکتها داشته اند و گرانی های سرسام آوری که دارند تحميل ميکنند درست است که نافرمانی بشود و پرداخت نشود، همه را دعوت کنيد که اينکار را بکنند، چرا که زمانی که تعداد زياد باشد حکومت هيچ کاری نميتواند انجام بدهد /نکته پنجم، ادامه بحث ديروز و سوالاتی است که اغلت در مورد جنبش سبز پرسيده ميشود، که ديروز اين سوال را که در خيلی کشورهای ديگر هم پرسيده شده را مطرح کرديم که: "در کشور ما مبارزات بی خشونت جواب نميدهد چون اينهايی که سر کار هستند خيلی خشن هستند" / اين موضوع درست نيست، خيلی کشورهای ديگر مانند کومونيستها يا پينوشه در شيلی خشونتشان کمتر از حاکمين ايران نبوده است، و ديروز هم گفتم که فقط در دروغگويی و پررويی بی نظير است، و اتفاقاً اين پررويی به نفع جنبش است چرا که هرچه زودتر از آن مشروعيت زدايی ميکند / سوال دوم اينست که : " آيا يک جنبش بی خشونت حتماً يک رهبر کاريزماتيک مانند گاندی، ماندلا، مارتين لوتر کينگ ميخواهد؟" / پاسخ اينکه: نه، اينطور نيست، خيلی مثالها مانند دانمارک، خيلی از کشورهای آمريکای لاتين و اروپای شرقی که بدون رهبر کاريزماتيک هم جنبشها به پيروزی رسيده اند، حتی بدون حضور رهبران يا شوراهای رهبری / دو خبر خوب هم به عنوان نکته آخر ميگويم ،تحليلش ميماند برای روزهای بعدی: اوّل اينکه از درون سپاه خبر رسيده که تمايل به برکناری احمدی نژاد افزايش پيدا کرده است و معتقدند که از پشت احمدی نژاد بايد کنار بروند، دوّم اينکه آقای وحيد از بيت رهبری به آقای احمدی نژاد گفته که آماده رفتن بشود

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید