رفتن به محتوای اصلی

حاشیه ای برنوشته اهوازی یااحوازی خانم مهرانگیزکار/بخش آخر

حاشیه ای برنوشته اهوازی یااحوازی خانم مهرانگیزکار/بخش آخر

باسلام مجدد- شمانوشته اید، بایدتاریخ معاصرایران را زیسته باشی تاتفاوت شکلی این دوکلمه (اهوازی یااحوازی)نگرانت کندوالخ.....                                                                                                                          

خانم کار، حال که تاریخ  معاصر ایران رابه مخاطبین یاد آورشده اید،حداقل یک سطر ازهمان تاریخ را نقل می کردید،همان تاریخ معاصری که بادست وقلم مداح السلاطین هم اندیش رضا پهلوی نوشته شده، تاریخ نویسانی را می گویم که علی رغم همه جعل وتحریفها، نتوانسته اند چهره کریه وعملکرد نژادپرستانه رضاپهلوی درچگونگی قشون کشی وعملکرد وی با شیخ خزعل ومردم عرب راپنهان کنند،قطعا شما ازآن تاریخ وعلت جعل نامهای کنونی خوزستان، خرمشهر،آبادان،معشور برمحمره،عبادان معشورمطلعید،همان روشی که پهلوی دوم باجعل نام شادگان برفلاحیه، سوسنگرد برخفاجیه داده وهمچنان پیش می رود..

خانم کارصرف نظرازچندموردعاطفی ازنوع ترحم مهمان برصاحبخانه، نوشته شما راوصیتی برمبنای اندیشه رضاپهلوی یافتم، وصیتی که شما آنرا به نرمی به مخاطبین تلقین میکنید، اگر اینچنین نیست،چرا شما ازحرف (ح) غمگین شده ای،اما باسانسورکردن همان تاریخ معاصرمورد توصیه ات، ازعلت وتاریخ تغییرنام کامل چندین شهرسخنی بمیان نمی آورید.

خانم کارجای تاسف ونگرانی آنجاست وقتی چنین نوشته ای را از حقوقدانی مثل شما میخوانیم، حقوقدانی که چندسالی رابین نعیم ونعیمه ها زندگی کرده،چندین مقاله وکتاب نوشته، مدعی دفاع ازحقوق بشر وخصوصا زنان وکودکان بوده وپس ازچندسال سکنا در اروپای دمکراتیک حال ازحرف (ح) غمگین شده،اما به نسبت ظلم وستم ناشی از عرب ستیزی که برنعیم ونعیمه ها روا شده ذکری بمیان نمی آورد،فقط یاد روزهایی  که ازموقعیت بالاسری شیر ازنعیمه میخریده افتاده، ازاینکه جوانی که به حظارگفته من عربم ومهرانگیز عجم است خیلی ناراحت شده اید.مگر غیر از این است.

خانم کار، هرچند شیر وسرشیرخوشمزه ومقوی نعیمه ها نمک نداشت، اماحقوقی بودن شمااقتضا میکرد  که با توقف درتاریخ واقعی 87 ساله معاصر وسراسرجنایت دور رژیم که درحق مردم عرب روا شده ،فریادمظلومیت چند میلیون نعمیه که چون شما مادرهستند،باهمه ابعاد بگوش جهانیان رسانده، نه آنکه فقط درحد یک عاطفه،بیاد جمع کردن پوست هندوانه وخربزه و خلخال نقره ای دختران وزنان عرب بومی باشید، مگرکم حکایت خلخال زن یهودی وحضرت علی علیه السلام را ازعمامه داران شنیدیم، امابعینه دیدیم ودیدید که چه جنایتها وفجایعی مرتکب شده ومی شوند.

خانم کار، شما از اینکه آن جوان عرب و پسر یکی از همان نعیمه ها شمارا عجم وخود راعرب معرفی کرده ازاین حقیقت دلگیرشده اید،ازدیدی بالاسر گفته های اورا ژست سیاسی(اکیداسیاسی بودن راانحصاری میپندارید)تلقی کرده اید،فهم گفته های او رامستلزم سعی  خویش دانسته اید.بسی جای تعجب که خانم کار ازشنیدن واقیتها رنجیده خاطرمی شوند، خانم کار شما وبه اقتضای سن،تجربه،تخصص ومادر بودن وسکونت چند ساله بین نعیمه های عرب ،(البته نه عرب زبان ونه عرب تبار) زیرا نعیمه ها اصلا واصالتا هویتا وجغرافیتا عرب هستند، نه عربی را ازکسی یادگرفته اند ونه ازجایی دیگر آمده اند تا بتوان به آنها عرب تبار گفت، مضافا پس 87 سال هجوم وحشیانه وهمه جانبه نژادپرستان،همین نعیم ونعیمه های عرب مثل همه غیر فارسها با چنگ ودندان وپرداختن هزینه های خونین هویت عربی خود را تا به امروزحفظ کردند..

خانم کاردرهمین تاریخ معاصرمورد اشاره تان ما مردم عرب بیشتر ازمیلیونها غیر فارس و با انگیزه ای نژادپرستانه مورد هجمه عرب ستیزان قرارگرفته ومیگیریم، هجومی غیر انسانی که تبدیل به قانون وبخشنامه شده، مجریان سرازیر شده به سرزمین آباء واجدادی ماچنین منویات کریه وضد بشری راباحمایت اسلحه سبک وسنگین وخریده شده از نفت زیر پایمان ودر 87سلطه امنیتی،  از تصویب کنندکان قوانین نوشته و نانوشته جلو افتاده دراعمال چنین اندیشه پست مانده  علیه ما مردم عرب عطش داشته و دارند.ازلحظه قشون کشی رضاپهلوی تاکنون نه تنها دست اندرکاران دورژیم، بلکه عده  کثیری ازقلم بدستان واستادان حوزه ودانشگاه هم اندیش، با برخورداری یک جانبه ازهمه امکانات و پیشرفت تامین شده ازنفت وذخایرغارتی ،مغرضانه وبه عمد وجود وهویت مارانشانه گرفتند.

خانم کار، ما مردم عرب، مثل دهها میلیون آذری،کورد،بلوچ وترکمن، سرنگونی شاه رامعادل طرد افکارنژادپرستانه حاکم برعقول پست اندیش دانسته ونقطه شروع جمع آوری بسترچنین اندیشه ضدبشری می پنداشتیم، اما همین آقایان عمامه بسری که روزی باگرفتن پنج ریال تا  پنج تومان(بنابربلبل زبانی)بالای منبررفته، باذکرحکایت خلخال زن یهودی وعلی(ع) وتلفیق وتحریف قضیه فدک، بقول مرحوم شریعتی  مشغول استحمارمردم همیشه شنونده بودند، اما پس ازرسیدن به قدرت وحذف صاحبان اصلی انقلاب،نه تنها خلخالها بلکه خیلی ها بدست امثال خلخالی اعدام ،یامثل فروهرها پس از قتل  مثله کردند.میلیاردها بشکه نفت که هرکشتی آن صدهها برابرفدک موردادعایشان ارزش دارد، غارت کرده سر از اختلاسهای سه هزارمیلیاردی درآورده اند.

 باتوجه به درایت مردم ازآنچه رژیم فعلی درحق عموم الناس مرتکب وقطعا درآینده ای نزدیک هم ماخفی عنهم را درمحاکمات تاریخی یا درنزاع قائم فعلی واگر بگی منم میگم سران روشن خواهد شد، این باب راخاتمه می دهم وبه اما واماهای دیگری می پردازم .

اما خانم کار شما درنوشته ات  به درس خواندنت به زبان مادری اشاره ای گذرا کرده اید،یعنی درس خواندن به زبان ومدرسه ای که حقوق معلم وساختمان کلاس ومدرسه اش وسرانه اش ازنفت زیر پای نعیمه تامین و بازوراسلحه وپادگانها نگهبانی میشود، تاراه ترقی همه جانبه ویکطرفه را برای مهران و مهرانگیزها مهیا، اما نعیم ونعمیه ها درزمین اباءواجدادی خود، بجرم عرب بودن، ازنعمت تحصیل به زبان مادری محروم وبعمد عقب عقب نگه داشتند.همان محرومیتی که ریشه همه جنایتها ی 87 ساله علیه مردم غیرفارس بوده،  سندی محکم وغیرقابل انکاربرنژادپرستی دو رژیم است.متاسفانه خیلی از اپوزسیون فعلی اگر درجنایتهای دو رژیم مشارکت نداشته اند، حامل وناقل چنین افکار ضدبشری هستند.

به استناد بنی آدم اعضای همدیگرندو...،خوب بود خانم کاربعنوان یک زن ومادر وبحکم زندگی چندساله درجوارنعیمه ها، شرح مختصری ازابعاد وعواقب حرمان عمدی نعیمه ودخترانش ازتحصیل به زبان مادری را می نوشت، حرمانی که با انگیزه ای نژادپرستانه وبقصد سلطه همه جانبه قومی برسرنوشت مردم بومی اعمال شده ومیشود.

برای پی بردن به عواقب محرومیت نعیمه از درس بزبان مادری واثبات این هجمه نژادپرستانه  نیازی به تحقیقات حضوری وورفتن احمد شهید به محل  نیست، همین کافی است بدانیم که همزمان بادرس خواندن مهرانگیزها وطی کردن پلکان صعود یکطرفه به مراحل علمی وتخصصی، دختران نعیمه باید به علف چینی وتامین علوفه گاو مشغول باشند همان گاوی که  شیر و سرشیرش را خانم کار نوش جان میکرد، همان نعیم و نعیمه هایی را می گویم که شبهای تابستان را در گرمای طاقت فرسا  بدون برق و امکانات وزیر نیش پشه کوره ها می گذراندند، اما مهران ومهرانگیز پس ازاستراحت شبانه زیرکولرهای گازی، هرصبح و پس ازصرف شیر وسرشیرگاو نعیمه، کیف بدست عازم مدرسه می شوند..

درحال حاظر وهمزمان با سکنا گزیدن خانم کار وفرزندانش درکشورهای پیشرفته که چنین هجرتی قطعا ناشی ازدرس خواندن به زبان مادری ورسیدن به موقعیت قابل قبول است، متاسفانه نعیمه های چندین نسل پس ازآن نعیمه شیرفروش، نه تنها وضعی بهتر نیافته، بلکه باقی مانده زمینهای آنان را سپاه پاسداران رژیم غصب کرده، پس ازغارت نفت وگاز، آب کارون وجراحی رامصادره، وبرای وضوگرفتن آخوندهای قم لوله کشی کردند، اگرپنجاه سال پیش خانه های نازی آباد تهران وآستارا لوله کشی گازداشته، تا کنون نعیم ونعیمه ها، دیگهای روحی و سیلندرگازها ی خالی را برسردارند،یکی دنبال آب ودیگری بعلت نرسیدن به ماشین گاز،دنبال هیزم است.

خانم کار باعنایت به حقوقی بودن شما، نیازی به شرح گستره ظلم وستم ناشی از محرومیت تحصیل به زبان مادرنمی بینم، ظلمی که بیش از پدران، مادران را با شکنجه روزانه وبا امتداد87 ساله ادامه داشته، خصوصا وقتی خبرموکد دانشمندان درمورد گریه کردن جنین به زبان مادر راخواندیم وخواندیدحتما به یاد نعیمه وفرزندانش اافتادید،خوب بود بجای دلگیرشدن از (ح یا ه) وتوصیه بتاریخ معاصر رضاشاهی، لطف می کردید شکنجه وعذاب روزانه میلیونها انسان آنهم به عمق چند نسل اشاره ای می نمودید،حتما جنایتی وحشیانه ترازقطع زبان مشترک فرزند ومادرو اززندگی انداختن میلیونها خانواده غیرفارس را سراغ نداریدونداریم، جنایتی با انگیزه ای پست مانده و با هدف از زندگی انداختن همه جانبه وحذف عمدی زبان وهویت میلیونها غیرفارس، 87 سال همراه بوده، مادران یا باید ناظرترک مدرسه فرزندان(البته اگرمدرسه بود)یا شاهد شکنجه وعذاب مضاعف روزانه سختی عدم درک وفهم درس کودکان خود که به زبان غیردرس میخوانند،باشند، حال بماند که خیلی ها مثل من حاظر به نشان دادن آثارچوب وفلق معلم بربدن خود به خانواده نبودیم، آثارکتکهایی که فقط بعلت بلد نبودن زبان فارسی میخوردیم.

حال که شما برای (ح وه) دلگیر شده وسعی درفهمیدن گفته آن جوان عرب رابه خود ودیگران توصیه میکنید، ای کاش عمق درد ورنج میلیونها مادری را منعکس می کردید که بیش از87 سال شاهد حذف زبان وهویتش دروجود فرزندان خود بوده، جوان معترضش را ازجرثقیل آویزان میکنند.

با توجه به حقوقی بودن، قطعا ازابعاد واثر این حرمان قهری ازتحصیل به زبان مادری واثرندانستن زبان فارسی درتضییع حقوق مردم عرب را درحوزه های اداری ، خصوصا درمراکز پلیسی ودادگستری های عمومی وانقلاب، که گویش فارسی رادر آنجا راتحمیل کرده اند مطلع هستید.ازبازجوئی ها ومحاکمات تا صدور احکام دردادگستری های عادی، چه رسد شکنجه گاههای شاه واطلاعات فعلی که معترضین به چنین وضعی یا مثل البوشوکه وکعبی زیرشکنجه شهید، یا با گرفتن اقرارات مهندسی شده ، دستور ونه حکم قتلشان راصادر و در اقدامی غیر مسبوق، اجرای دستورقتل سه برادر و پسر عمویشان (حیدریها) را به امام جمعه وشورای  تامین میسپارند.

خانم کار، گفتار ونوشتاری که دررسانه های رژیم تهران ،همچنین اکثر رسانه های اپوزسیون مقیم دراروپا وآمریکا می شنویم ومی خوانیم، حکایت ازنقطه اشتراک نژادپرستانه دارد، ازشعرهای عرب ستیزانه درسالنهای وزارت ارشاد تاغرفه نشینان درپالتاک وازمقاله های زهرآگین تا لوبی های نفوذی درمراکزوکانالهای خبر آمریکا واروپا، همگی برهمین منوال می چرخد، بعضی از اپوزسیون بقصد تعمیق روح کراهیت دربستر اساسا برتری طلب، وشحن افکار پست مانده خود به جوانان پشت کرده به رژیم، درحال تکوین وآماده کردن جنایت ضد بشری دیگری هستند.

شکی نیست که حامل وناقل فکرواندیشه نژادپرستانه به هیچ دین ومسلکی وابسته نبوده ، فاقد اخلاق وصداقت است، اما سکوت سیاسیون وعقلاء فارس خصوصا حقوقدانان ومدعیان دفاع از حقوق بشر،درقبال نشرافکارعرب ستیزانه ،ما را دچارحیرت از تناقض درگفتار وکردارشان کرده اند.

همانطور که وزارت خارجه رژیم، آنهم درایامی که داعیه قانونگرایی و گفتگوی تمدنها بوده ودرحینی که اصل 15 و19 قانون اساسیش را بایکوت کرده ،دربیانیه ای رسمی به شکستن بتها در افغانستان بدست حکومت وقت طالبان اعتراض میکند،همزمان بخشنامه های نوشته و نا نوشته برتری طلبانه رژیم رابه اجرا میگذاشت.

عده ای خود را مدافع حقوق زنان.وکودکان کرده، برای ترک خوردن یک سنگ ومرگ شیر باغ وحش، اشک تمساح می ریزند، اما رسوبات افکار نژادپرستانه شان، نه تنها مانع نشر اخبارجنایتهای رژیم علیه مردم عرب دررسانه ها شده، بلکه با تحریف وترویج وتقسیم خشونت به موجه وغیر موجه، فتوای قتل جوانان عرب را توسط رژیم توجیه می کنند. مضافا با لوبی گری سعی در کانالیزه کردن آقای احمد شهید نموده، جنایتهای ارتکابی با انگیزه نژادی علیه غیر فارسها را پنهان یا کم اهمیت قلمداد می کنند.

خانم کار، لطفا خارج ازچهارجوب هرگونه رسوبات ، به عمق مسئولیت خویش به عنوان یک حقوقدان ومدافع حقوق بشر،عادلانه  قلم فرسایی کنید، همانقدر که برای (ح وه) احواز یا اهواز حساسیت نشان داده اید، بنسبت وسعت ظلم وجنایتهایی که رژیم فعلی وقبلی، با حمایت هم اندیشان پست مانده  بر نعیمه ونعیمه ها روا داشته، بنویسید ومنتشر کنید، زیرا تنها راه نجات بشریت ازدست جنایتکاران نژادپرست، همانا گفتن حقایق ونشرغیر ابزاری قوائد وقوانین حقوق بشری است، زیرا شما حقوقدانان مسئول اول درنشرفرهنگ بشردوستانه هستید.

مطلعید که سران رژیمین (پهلوی وفعلی) با زیر پا گذاشتن حقوق بشر وعدم توجه به تذکرات صریح مرحومین مهندس بازرگان ومهندس یدالله سحابی چه ویرانیهایی بر جان ومال مردم تحمیل کردند؛خصوصاحذف وبه اعتنائی رژیم به تذکرمهندس بازرگان در قبول آتش بس جنگ ، رژیم هفت سال برمدت جنگ افزود، حربی که با صدهها هزار کشته، عاقبتی بغیر ازنوشیدن زهر با کاسه نداشت. آخوندهای مروج خرافات وسوار برموج عواطف کورمذهبی، بجای رجوع و قدرشناسی از ایام حیات وفوت دومهندس، برتراکمات افزودند، در جانب دیگر خیلی از افراد اپوزسیون ،با سوء استفتده از پشت کردن جوانان به رژیم فعلی، متاسفانه دل جوانان احساساتی را افسانه وار به کوروش بسته، رجعت به دوره پهلوی را تبلیغ میکنند،باچنین انگیزه ای درحال جمع آوری هیزم برای تنوری خطرناکتر هستند.

برشما پوشیده نیست که دهه اول قرن بیست ویکم ، خاصتا عمردوساله بهار عربی وهمزمانی آن با تکنولوژی معلومات واطلاع رسانی، بررشدسریع بیداری حقوقی جوامع بشری افزود، قطعا هیچ قوم وملتی را خارج از این دهکده وبی اطلاع ازرخدادها نمی توان تصور کرد، میلیونها تورک آذری،کورد ،عرب، بلوچ وترکمن پس از 87 سال تحمل شکنجه  وسرکوب دادن شهدای فراوان در راه کسب حقوق اساسیشان، راه را بر هرگونه کلاهبرداری ومغبونیت خود ، توسط دیگران را بسته اند.

خانم کار،وقت آن رسیده که همه مدعیان دفاع از حقوق بشرو بدون فوت وقت، صریح وبدون اغماض و ملاحظه کاریهای سیاسی ، بطور شفاف وصادقانه هرگونه حرکت وگفت ونوشت نژادپرستانه را افشاء کرده، آنچه در توان دارند هزینه ترسیخ وگسترش حقوق بشر نمایند، بسترفرهنگ بشردوستانه واحترام به حقوق وحق تعیین سرنوشت متقابل رابسط داده،  از تراکمات کراهت وکینه برای باز ماندن کانال دیالوگ بکاهند. به امید روزی که گفته آقای عماد الدین باقی جامه عمل پوشدوعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون زمین وزمان گردد.وسلام 6/4/2012

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منبع:
ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید