رفتن به محتوای اصلی

بیاد شادروان عبدالعلی برومند / رئیس وارسته و صبور جبهه ملی ایران

بیاد شادروان عبدالعلی برومند / رئیس وارسته و صبور جبهه ملی ایران

 

از اسفند ماه 95 13تا 26 آبان ماه 97بمدت 20 ماه - جبهه ملی ایران این یادگار ارزشمند و معتبر70 ساله،  با دخالت پیوسته و غیرقانونی از برگزاری شورای مرکزی خود برای انتخابات درون سازمانی دور ماند .

 همزمان با دعوت عام برای تشکیل شورا ،  با فرا خوان دوستانی که بنظر سیستم نقشی فراتر از یک عضو دارند - چرائی ممانعت از گرد همآئی اعضاء و اینکه طبق همین قانون اساسی مجاز به فعالیت میباشیم مورد پرسش قرار گرفت و متعاقب آن پهلوان دیارمان « احمد زید آبادی »با یادداشتی و « آقای صادقی» نماینده  مجلس وقت در گردهم آئی « یکی از جریانات سیاسی خودی » با حضور تعدادزیادی از اصلاح طلبان و گروههای سیاسی معترض درون نظام، به نا موجه بودن ممانعت ها و ذیحق بودن جبهه ملی ایران به تشکیل شورا صراحتا اشاراتی داشتند .

در ادامه این اعتراضات ، پیشنهادات و یادآوری ها - از سوئی شرایط اجتماعی، شاید مشغله آقایان تصمیم گیر امنیتی، ازجهتی پرداختن به الویتها، فضا سازی، ایجاد فرصت برای احزاب تحت کنترل داخلی که ازمنزلت  بالا و والائی در سطح جهانی برخوردارند و روز مبادا بزعم سیستم میتوانند ایفای نقش نمایند ، ضمنا  از بسیاری جهات مورد سئوال و اعتراض نسل جوان قرار گرفت ، از همه شاخص تر باهمه هزینه ها و تجارب ارزشمند اعضاءاین تشکیلات با شهامت و صادقانه در درون میهنمان فعالند ....

بالاخره منتهی به برگزاری انتخابات درون سازمانی  با تاخیر فراوان گردید و اطلاعیه لازم در رسانه ها بطور مختصر و مفید  منتشر گردید .

چگونگی نشست  با عکس العمل تعداد معدودی از دوستان مواجه شد ، هر چند این گرد هم آئی باقصد ایجاد هماهنگی، فراهم سازی فرصت برنامه ریزی، جلب همه علاقمندان واجد شرایط، کاستن از آزردگی ها و توصیه به پرهیز ازتک روئ با همه چند و چون  برآمده از احساس مسئولیت، میهن دوستی، مردم خواهی و ... بوده است .

طبعا این انتخابات  با این کم و کیف  نمیتواند ایده آل باشد و در حد امکانات تحقق یافته وفرصت پرداختن به آنچه که شایسته و مناسب تر میباشد در اختیار خواهد بود و آغازی دو باره که با هجوم بی رحمانه ویروس کذائی مدتی در این مثنوی البته نا خواسته تاخیر شد .  .

بخوبی روشن است پرداختن به نکات تفرقه آمیز و جدائی افکن که تضعیف کننده تمامی تشکیلات میباشد  در شان اعضاء محترم این تشکیلات پیرو پندار - گفتار و کردار نیک هر چند با حسن نیت اما  به دور از عاقبت اندیشی  ، نیست .

زودن چند گانگی ، ایجاد وحدت رویه ، تمرکز و تاکید بر مدیریت گروهی - دور از انحصار طلبی و متکی به انتخاباتی  با پرهیز از همه حواشی  به روال منطقی  هدف اصلی بشمار میرود.

**  در همین رابطه و به دلایل دیگر بسیاری ، به اتفاق انسان  نیک پندار استاد  «دکتر هر میداس باوند » چهره  پیشگام در رفع کدورتها متنی را بعنوان    «مانیفست »  انتشار داده ایم که چنین بود :

**با توجه به مشکلات روز افزون و «نقش نارسای جبهه ملی ایران » در برخورد با مسائل پیش آمده و ایفای وظیفه تاریخی ، ایجاب مینماید در مسیر رفع  معضلات  اجتماعی و سیاسی باز نگری -  خط مشی جدیدی با عنایت به ضرورتها ی روز در پیش گرفته شود  :

1 /ارزیابی مسائل براساس مقتضیات روز و چگونگی  تحلیل و حل آنها در راستای منافع ملی ، ضرورتهای اجتماعی و سیاسی .

 2/  بی توجهی و بی تفاوتی مفرط نسل جوان نسبت به مسائل اساسی و حیاتی کشور که تنها قصد آنان را معطوف به خروج از کشورشان و ادامه زندگی اجتماعی – سیاسی در جوامع غربی نموده است .

 3/  تا زمانی که نظام فاقد نظم و برنامه بر مبنای «ارزشهای قرون وسطائی مدیریت نا بخردانه امور ملی و اجتماعی »راعهده دارباشد ، این رویه یعنی ترک کشور بطور روز افزون ادامه خواهد یافت .

4/  توجه به نارسائی ها در مدیریت امور داخلی و سیاست خارجی حاکی از آنست که حکومت با این بینش و برخورد با مسائل بسیار حساس البته برخلاف منافع ملی - با همه تغیرات بنیادی در نگاه به چگونگی سیاستهای منطقه ای رو به افول میباشد و

«برای اداره امور اجتماعی و سیاسی بعد آن » آلتر نا تیوی بنظر نمیرسد .

5 /  در حال حاضر « جبهه ملی ایران » با توجه به اعتبار تاریخی می بایست عهده دار این رسالت گردد، اما از آنجا که این تشکیلات سیاسی ریشه دار منزه از آلودگی،  در حال حاضر با عناوین دوگانه ای  به فعالیت کم رمق خود به دلایل نبود هماهنگی و وحدت رویه در ضمن عدم تمرکز برنامه ریزی و پاسخگو ئی - پرداخته ، انجام این وظیفه اصلی آنهم با این کم و کیف عملی نخواهد بود .

 6/ تنها راه حل این معضل خود ساخته و بر خلاف همه اصول : ایجاد انسجام ، یکپارچگی ،وحدت و همراهی اعضاء پاک دست مجرب این سازمان سیاسی توام با بازنگری در رویه های موجود میباشد .

**باشد که خرد سیاسی و حفظ منافع فراموش شده ملی همراه با نقش آفرینی در مسیر رسالت تاریخی ، مورد توجه جدی قرار گیرد و این سازمان قادر به ایفای مسئولیت ملی و تاریخی خود جهت بقاء و اعتلای جامعه ایران با پرهیز از هر گونه خود محوری بشود .

شایستگی ساکنین  این مرز و بوم کهن اهورائی و تعریف این تشکیلات سیاسی ارزنده با ارج و قربی که بنیان گذار فقیدش داشته به مراتب ارزشمند تراز  این گونه بی تدبیری ها  ست   که با کم دقتی چهره های برتر و مطرح «  عرق و منافع ملی » را به هیچ می شمرند و در بودن هوادارانی اندک-  برتوهم خود با این کم و کیف میفزایند .

فرصت را جهت یادآوری چهره کاریز ماتیک ، صبور و متین «شادروان عبدالعلی برومند »را همز مان با سال گرد وفاتش در 23اسفند ماه 95 گرامی میداریم   /       هرمیداس باوند – ضیاء مصباح

  ** ضمنا  با خوش بینی به اثر بخشی که لازمه اتحاد و اتفاق بشمار می آید متنی را که حاوی تذکر و توصیه هائی به دوستان میباشد ( نوشته شده قبل از انتخاب آقای بایدن )   بعرض گرامیان میهن دوست وطن خواه میرساند  :

& این خود ملیون هستند که نظریات و مسائل جزِیی و بی اهمیت را بزرگ و پر رنگ جلوه می دهند.این موضوع ازیک طرف به عدم دموکراسی در جامعه ما ، و سپس به  شرایط روان شناختی اجتماع وشرطی شدن تابعان کشور ما بر می گردد.

& در نبود دموکراسی نمی توان سخن از تغییرات عمده بر زبان آورد و همین ترس از سرکوبهای اجتماعی و سیاسی موجب می شود که افراد در گروههای حزبی در درون کشور به جای مسائل اصلی به مطالب جزیی و غیر مهم بپردازند.

& همین موضع مسبب شرطی شدن تابعان یک جامعه می شود ،و ناخود آگاه خود سانسوری را در گفتار ، اعمال ، نوشته ها و حرکات اجتماعی  اعمال می کنند.

& کشور ما در طول تاریخ  جز از سال1320 تا 1332  روی دموکراسی ، حزب گرایی و آزادی احزاب را ندیده است.

&  آنجا که نتوان سخن از کل گفت، لاجرم سخن به جزء کشیده می شود و داستان ملیون ما که در راس آنها جبهه ملی ایران است، داستان نحوی و کشتی بان گلستان سعدیست.در حالیکه کشتی مملکت در طوفان هولناکی گرفتار شده ،نباید بر سر لا و لم بحث کرده و طوفان را ندیده بگیریم.

&  باید شنا بلد بود ، چاره اندیشید و با تمام قوا ، وحدت ، یکپارچگی نیروها ، همت بلند و اراده ملی به نجات کشتی همت گمارد.

& عدم اتحاد ، همدلی و همگرایی ملیون ایران ، نه به خاطر اصول ، بلکه به دلیل اختلاف در دید سیاسی آنانست.

& برای مثال ،جبهه ملی ایران در اساسنامه خود دین را از حکومت جدا می داند در حالیکه جریانی دیگر  این طرز فکر را نمیپسندند .

& اگر همه ملیون آرمانشان، آرمان شادروان دکتر مصدق باشد ،یعنی آزادی ، استقلال ، تمامیت ارضی  ، حاکمیت قانون ، پیشرفت ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور.... ،می توان به وحدت رسید .

& هیچ دلیلی ندارد ، بر سر مسائل جزیی با هم اختلاف داشته باشیم .

 &  درجبهه ملی ایران  که مادر همه گروههای ملی گراست ، بایستی همه با یکدیگر متحد شده  در اندیشه ، نوشتار ، گفتار و حرکات سیاسی   فقط به فکر منافع ملی کشور باشند .

& باید دست از خود محوری بر داشت و بهتر است اطلاعیه های صادره با همفکری و همدلی همه اعضاء باشد تا جلوی اختلاف گرفته شود.

 & فساد مالی و اداری درکشورمان . اختلاس و برداشتهای غیر قانون  نیازی به اثبات ندارد ، چون هر روز رسانه های جمعی و مجازی و مطبوعات مشحون از این اخبار است.

 & به دلیل فشار اهرمهای خارجی  ، به ویژه خروج آمریکا از برجام،تحریم ها ، وقایع بعد آن تا اعتراضات ابانماه و کشتار شدید معترضین گرفتار معاش در پی بی تدبیری مطلق افزایش قیمت بنزین و....نهایتا ترور سردار سلیمانی و متعاقب ان سقوط هواپیمائی اکراینی در پی اشتباه گنبد آهنین !! تهران با موشکهای روسی ،نه تنها  نمیتوانیم سرمایه ای خارجی را جهت سرمایه گذاری در ایران جذب کنیم ، بلکه شاهد فرار سرمایه ها علاوه بر فرار مغزها که مطلقا نظام به این موضوع توجهی ندارد ، از ایران هستیم.

& تا فضای سیاسی باز نشود و  نظام طبق همین قانون اساسی باهمه ایرادات عمل ننماید  ، ملیون داخل کشور کاری از پیش نخواهند برد، باید این چراغ را روشن نگه داشت تا شاید فضای سیاسی کشور باز شود

& پیشنهاد اینکه با دعوت به رفراندم ... اگر ملت مانند 12 فروردین 58 جمهوری اسلامی را با همین تعریف برگزید ، وضع موجود ادامه یابد  واین شایسته  نیست که عده ای بگویند هر گونه تغییر در ایران ، این کشور را به سوریه تبدیل خواهد کرد.

& این حق مردمی نیست که یک صدا درتحول سال 57 سکان سیاست و اقتصاد کشور را به نظامی که ماهیت آن بدرستی درک نشده بود سپردند  که در توصیف باید گفت « خود کرده را تدبیر نیست » 

& اکنون موقع اختلاف نیست، باید تا دیر نشده ،به فکر  ملت ایران بر آئیم .در شرایط کنونی هر گونه فشار و سرکوب تظاهر کنندگان، زنان، جوانان ، کارگران  و زندانیان سیاسی ،به ضررکشورمان تمام خواهد شد.

& سپاه  ، ارتش ، نیروهای انتظامی ، هموطن و برادران ما هستند و موظف به حفظ امنیت کشور ،.انتظار می رود در این شرایط حساس  به فکر  وحدت و یکپارچگی وطن و منافع ملی ایران زمین با شند و از دخالت در سیاست و یا ورود بعرصه انتخابات پرهیز جدی نمایند  ......

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید