ارتشبد فریدون جم: خاطرات خود از تبعید رضاشاه پهلوی را بیان می‌کند