"برای"سلاح صیقل یافته نسل جدید! "اما واگر"سلاح زنگ زده نسل من !
02.10.2022 - 13:09

 

کلمه "برای" ترانه ای ساخته شده با همین نام توسط "شیروین حاجی پور"خواننده ونسل جوان . باز گو کننده خواست های مشخص وروشن یک نسل .نسلی که برای گرفتن این خواست ها بدون پیش کشیدن اما و اگر های نسل ما بمیدان آمده ودلیرانه می جنگد.کلمه ای بیان گر نسلی که پروای نام خویش و نشان های کذائی آویزان کرده بر سینه خود ندارد. اصلا نشانی ندارد! در بازار مکاره بده بستان های سیاسی، گنجشک رنگ کرده خود را بجای بلبل عرضه نمی کند .همان است که هست! با احساسات نوجوانی دست نخورده. با کینه وبغض انباشته شده طی سال ها تحقبر وندیده شدن وبحساب نیامدن.نسلی که در صف مقدم قرار گرفتن دختران را بپاس دلاوریشان،در پاسخ گفتن به تحقیر دائم آنها توسط جمهوری اسلامی! در جلو دار بودن مبارزه می پذیرد.شعار "زن ،زندگی ،آزادی سر می دهد. درپاسخ" مرد، وطن، آبادی"را از جانب آنها دریافت می کند.هر دو بخوبی همدیگر را دریافته اند.هر دوارزش خواسته های ساده خود را میدانندجهت کلمه روش "برای"فردا جان جوان وزیبای خود برسر دست گرفته و بمیدان آمده اند.می جنگند برای آزادی! بدون "اگر واما" برای براهای خود.برای کلمه آینده است.

ولی کلمات "اما" و "اگر" که بهتر است بنویسم دو حرف ربط مربوط به نسل من و پیش از من است. دورابط جادوئی محافظه کارانه! که محافظه کاری و بی عملی ما در برخورد بامسائل روشن روزوعدم حضور فعال و یک پارچه ما را در مبارزه با حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی توجیه می کنند.

عدم موفقیت ما در ایجاد یک وفاق ملی برای حضور موثر در مبارزه جاری رادر سایه ابهام آمیز خود قرار می دهند.

کلمات، حروف رابطی که در پس وپیش هر گفته هر نوشته هر تحلیل که بیایند قبل از آن که راه گشاباشند!عامل باز دارنده ای می شوند. برای عدم درک درست ورسیدن به یک تحلیل روشن از شرایط روز.کلماتی گرد شده با میل به طرف گذشته.

تردید افکن دردست زدن به عمل مشخص. این دوحرف ربط ارتباط تنگانتک با نگاه محافظه کارانه مبتنی بر سازشکاری بازیگران حرفه ای در سیاست دارند.

اهرم های برنده ای هستند برای توجیه نگاه ایدئولوژیک و انتزاعی ما نسبت به عمل کردها و اشتباهات ما در گذشته. نهایت افکندن تردید درعمل امروز ما دردادن پیام روشن به آینده! به نسل در میدان !

دو سلاح کوچک اما برنده در دست افراد سیاسی کار حرفه ای.که در دوسوی کشمکش های سیاسی واجتماعی قرار دارند.افرادی که دربازی خواباندن مچ و رهانیدن گردن خویش از نقد با استفاده از این دورابط استادند.

بازیگران تاجر صفت که با بکارگیری این دوحرف ربط نسبت به نتیجه گیری ونقد درست ازیک عمل کرد مشخص می توانند سئوال و شبهه ایجاد کنند.مانع از نقدی درست گردند.

حروف ربطی که توانائی گرد کردن یک نتیجه گیری روشن رابه سوالی انتزاعی، مبهم وبی جواب از یک مشی سیاسی زیر سوال رفته را دارند.

می توانند چنان سفسطه ای ایجاد کنند وترا در هزار توی اما و اگرهای خود بچرخانند که هرگزقادر به دیدن ونقد کردن درست عمل کرد خود و آن ها نگردی.

کاتالیزورهائی که در مواقع لازم وارد عمل می شوند. در نتیجه گیری های روش نسبت به یک پدیده عمدتا سیاسی که مورد نظرمنتقدان است تغیر و دو دلی ایجاد می کنند.

در مواردی هم نقش چوب لای چرخ برای مانع شدن در جهت رسیدن به یک توافق در راستای عملی مشترک با دیگر جریان های سیاسی بدل می گردند.

دورابط عجیب گریبان گیر جریان های سیاسی سنتی! که ریشه در نگاه ایدولوژیک آن ها و تمامیت خواهی نسلی پیر شده دارد.نقشی باز دارنده در تاثیر این جریان های سنتی گرفتار در اما واگر! سپری جهت محافظت از تیر منتقدان.

ککلمات ،حروف رابطی سئوال برانگیرکه به ما امکان می دهد در ساحه مقدس آنها! ایدولوژی زیر سوال رفته خویش را محافظت کنیم. در پیله محافظه کاری خود که بی ارتباط با سن ما وخلقیات شرطی شده نسل ما نیست بمانیم. در همان پیله تنیده بدور خود و سازمان خود، پیله ای که آن را مرکز جهان تصور کنیم. مرکز جهانی که دیگرانش متوجه عظمت آن نیستند! پادشاهی کنیم.

این دو رابط بی آنکه ذاتا باز دارنده ای باشند دردست فعالان حرفه ای سیاست که هرکدام میدانی برای پادشاهی خود دارند.عملا به مانعی برای نگاه کردن روشن به مسائل روزمی گردند.نگاهی مبتنی بر خواست امروزجامعه.

گروهای سیاسی سنتی که تنها کاربری آن ها همان طرح" اما واگر"های توام با نگاه حسرت به گذشته است در توجیه بی عملی خود.اعتراف به نا کار آمدگی خود .زیرعنوان اگر اردوگاه سوسیالستی بهم نمی ریخت! این گونه نمی شد ؟ اگر خمینی که رگه های دمکرات انقلابی داشت خط امام خود را ادامه میداد! سیاست های ما جواب می گرفت! الا آخر.اما واگرهائی که متاسفانه زمان قادر به کم رنگ کردن نقش آن ها نشده است.چون طلسمی آویخته بر گردن ما.

اما واگرهائی که اگر بدرستی طرح می شدند؟می توانستندجواب صریح به خطاهای ما بدهند. راه را برای اتحادعمل دویا سه نسل در گذر از پرتگاه جمهوری اسلامی هموار سازند.افسوس که چنین نشد!

حال که نسل جوان با براهای خود بمیدان آمده! برای براهای خود جانانه می جنگد؟

برا های نسل ما جدااز" اما واگر چیست؟"

حداقل یک برای ایجابی برای ما؟

ای عقل های هفتاد ساله مرا یاری کنید! ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما