رفتن به محتوای اصلی

من جمهوری را بر سلطنت ترجیح می دهم.
21.02.2023 - 07:27

خیال حوصله بحر می پزد هیهات .

چه هاست در سر این قطره محال اندبش.

نوع برداشت از شعار زن زندگی آزادی تعین کننده جایگاه هر حزب ،هر سازمان و کنشگرسیاسی در خیزش انقلابی امروز ایران است .

این شعارترسیم گر سیمای واقعی هر مدعی مبارزه با حکومت اسلامی است .

مهم نیست چه کسی نخستین بار این شعار را طرح کرد. مهم این است که این شعار امروز در دست مبارزان جوان، نسلی که خواهان تغیر جمهوری اسلامی است چگونه عمل می کند .

از نظر من میزان پای بندی افراد و جریان سیاسی به رو ح نهفته در دل این شعار که اساس آن برسکولاریسم نهاده شده است. جایگاه و نقش واقعی، نه ادعائی آن ها را در این میدان تعین می کند.

چرا که لازمه ایستادن در پشت این شعار! قبول روح تعامل و تولرانسی است که در بطن همان کلمه اول خوابیده است.

نگاه به مسئله زن و قرار دادن آن در پیشانی یک شعار که نخستین مدافعان آن نسل جوانیست که در یک حکومت دینی ومتعصب زن ستبز.نه تنها از برابری زن ومرد سحن می گویند! بلکه حاضرند نام یک دختر جوان بنام" مهسا امینی" را که رمزی است! بر روی جنبش خود بگذارند.

پشت سر دخترانی که جان بر کف نهاده ودر دفاع از هویت پایمال شده خود توسط جمهوری اسلامی بمیدان آمده اند صف بندند.دفاع کنند از دختران وزنانی که بار تحقیر عظیمی را در چهل سال بردوش کشیده اند.

جریان های سیاسی که دم از جمهوری خواهی می زنند .جریان هائی که خود را چپ و سکولار می دانند .هر گز با این خیزش وسیمای جوانان پیش برنده آن ،با کسانی که سنگ پایه اصلی درشکل گیری وشهامت بخشی به دختران وزنانی گردیدند که امروز میدان داری می کنند !بودند بر خوردی واقعی واز صمیم قلب نداشتند .

هر گز ننوشتند که کمپین یک میلیون امضا چه نقشی در بمیدان کشیدن زنان داشت . هرگز کمپین بزرگ وتاثیر گذار چهارشنبه های سفید مسیح علی نژاد در شهامت بخشیدن به زنان در بر گرفتن حجاب از سر را برای یک بار هم که شده مورد تمجید قرار ندادند .

در هیچ کجای نوشتته ها و گفته های این دسته از مدعیان آزادی زن! شما اشاره ای به مسیح علی نژاد نمی بیند . چرا که اورا فردی بزرگ شده توسط رسانه هائی وابسته به غرب می دانند .حتی امروز که گل شیفته فراهانی توسط فردی بغایت متحجر که بدروغ لباس عرفان نو ،خوانش نو از عرفان و آزادی خواهی پوشیده، اما در بزنگاه روح جنسیت زده ،خش وبدوی خود را باخوانش واقعی از اسلام بنمایش گدشت! بر خوردی ریشه دار نمی کنند .

چرا که این نگاه قادر نیست بپذیرد که امروز این گلشیفته فراهانی ،نازنین بنیادی ، مسیح علی نژاد و ده ها زن مبارز دیگر برای نسل جوانی که در میدان مبارزه آمده اند قابل درک وپذیرش هستند تا حضرت فاطمه، ترسیمی جمهوی اسلامی و آقای سروش .

لذا بی آن که خود بخواهند نوع نگاه ایدئولوژک بسته و محجب آن ها مانند سروش که عکس های لختی گل شیفته را علم اخلاق دینی خود کرد.( که نشان در گیری ذهنی او با اندام زنانه است .) آنها نیز هرگز از این هنرمند جوان که من بشخصه شهامت اورا در تابو شکنی و متکی بنفس بودن می ستایم. (نگاه کنید به موضع صریح او در این همایش هشت نفره و نگاهش به فردا وامر انتخابات آزاد.)زنی که در عمل حاکم بودن بر بدن خود را نشان داد .بر خوردی مثبت ودر خور نکردند.

اما همین جریان روشنفکری جمع شده زیر چتر جمهوری خواهی و چپ، حتی در دفاع از شعار خود که همین حاکمیت زن! بخوان هر فرد بر بدن خود می باشد!بدفاع از او بر نخواست.

حال آن که یکی ازنمود های اصلی سکولاریسم پذیرفتن همین آزادی فردی از چنبره تفکر مذهبی است. نمی توان از سکولاریسم و دموکراسی سخن گفت .اما نخستن بند آن یعنی بریدن از حکومت دینی و قرار گرفتن در جبهه ای است که با این شعار بمیدان آمده سر باز زد.سر باز زد از تشکیل جبهه ای که صرف بدلیل قرار گرفتن آقای رضا پهلوی در آن به توجیه عدم شرکت خود ونفی آن پرداخت. هیچ چیز مرا به این اندازه آراز نمی دهد! که اتهام زنندگان بر رسانه های ایران ناسیونال ،بی بی سی،من تو که آن ها را ساخته پرداخته غرب و خانوداه سلطنتی می دانند! که در خدمت به رضا پهلوی و حمایت از اپوزیسیون فعالیت می کنند. از این روغیر قابل اعتمادند . اما تمام وقت تنها به این کانال ها نگاه می کنند .خبر های خود را ازآن می گیرند.

کافیست همین رسانه های تقبیح شده مذموم !به بزرگ تا کوچک این جریان ها وافراد! گوشه چشمی نازک کرده به مصاحبه و اظهار نظردعوتشان کند .با توجیه این که از هر فرصت باید استفااده کرد. حتی اگر فرصت دهنده دشمن تو باشد!با کله همراه کتابخانه پشت سر خود برای ظاهر شدن در صفحه تلویزیونی آنها سر ودست شکست .(البته من از این شرکت آن ها استقبال می کنم .تنها از این برخورد یک بام ودو هوائی آن ها وشتر سواری دولا دولایشان رنج می برم) .این بر خورد های چندگانه مرا بیاد تحریم قند آخوندی می اندازد که بازدن قند حرام شده به چائی استکان حرام بودن قند به حلال مبدل می شد.

بگذریم از این گونه بر خورد های دل بهم زن. بر گردیم به همان شعار "زن،زندگی ،آزادی " از خود سوال کنیم . ما به این جنبش بّه این شعار چه دادیم ؟ این شعار متبادر کننده کدام سیمای اجتماعی است ؟ سیما های صف بسته پشت سر این شعار چه کسانی هستند؟ چه نوع جامعه وساختار سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی،واقتصادی را طلب می کنند ؟سیمای رهبران خود را چگونه ترسیم می نمایند؟نوع زندگی که در جستجوی آن هستند چگونه است؟ چه کسانی در حال حاضر از این شعار در عمل دفاع می کنند؟ما در همراهی با کدام جریان های سیاسی واتحاد عمل می توانیم جبهه ای گسترده ایجاد کنیم ؟

ده سوال دیگر برای پرتو افکندن به این شعار.از نظر من هیچکس به اندازه آقای رضا پهلوی در پای بندی به این شعار قدم به قدم از موقعیت خود بعنوان شاهزاده فاصله نگرفته است .از حامیان تندرو وسلطنت طلبان سنتی که اورا فقط در سیمای پادشاه می خواهند انتقاد نکرده وبر باور خود بعنوان یک سکولار معتقد به دمکراسی پای نفشرده است .

او بخوبی می داند که نمی توان از سکولاریسم ودموکراسی سخن گفت و هم زمان از سلطنت دفاع کرد .چرا که سکولاریسم خط بطلان بر حکومت فرا زمینی می کشد .حکومت ولی فقیه وسایه خدا بر زمین را بر نمی تابد. سکولاریسم مشروعیت و قدرت خود را آرای مردم می گیرد.حکومت بر آمده از دل سکولاریسم حکومتی است که در آن حاکم خدمت گذار مردم است !نه مردم در خدمت او!

مردم حاکم را بر اساس شایسته سالاری و رضایت از اوانتخاب می کنند.این رضایت چیزی نیست جز پای بندی به قانون اساسی.که بر اساس آن حاکم را نصب می کنند!مور نقد قرار می دهد وعزل ونصبش می نمایند .

این همه در دل سکولاریسم خوابیده است.از این روست که سکولاریسم سیاسی شرط لازم رسیدن به دمکراسی است.

نمی توان سکولار ودموکرات بود.از حقوق شهروندی گفت . از عدم تبعیض دفاع کرد .اما در مقام پادشاه بر جامعه حکم راند .

یک فرد تحصیل کرده ،معاصرمانند آقای رضا پهلوی که در تمام مدت فعالیت سیاسی خود خواهان تعامل و گفتگو با تمام احزاب وجریان های سیاسی وافراد بوده .دست هر کس را که خواهان مبارزه جدی با جمهوری اسلامیست را فشرده است.(حداقل بعضی از افراد صادق و سابق سازمان فدائی می توانند این امرتائید کنند.) ناگزیر است در بزنگاه نهائی در جائی که تمامی اذهان عمومی متوجه اوست !یا باید پای بند به شعار خود که برپائی جامعه سکولار براساس منشور سازمان ملل ودمکراسی است.پایدار بماند.بعنی انتخاب آزادانه مردم! و صراحتا اعلام کند .من جمهوری خواهم وخواهان جمهور مردم .

یا این که براصل نصب پادشاهی وموروثی بودن آن که یک ودیعه الهی است استوار بماند .

من ای نگاه واقع بین ودرک عمیق آقای رضا پهلوی را دوست دارم .از تلاش او برای یافتن زبان مشترک با تمام احزاب وسازمان ها وکنشگران سیاسی ،اجتماعی ،هنری ،اقتصادی وچهره های ورزشی ،هنری استقبال می کنم .معتقدم حال که آخرین حربه ای که تحت آن مانع تراشی در راه شکل گیری یک اتحاد وجبهه گسترده بود رنگ باخته است .این گوی واین میدان !

منتقدان راستین که خواهان گفتگو ،تعامل وبقول "جان لاک نظریه پرداز اصلی سکولاریسم"که تولرانس در جهت یافتن راه حل ،تحلیل و مدارا را ازمولفه های اصلی سکولاریسم می داند.

از کنار گود داخل آمده ویک حرکت سازنده بری از خود محوری ،منیت ،حسادت،اتهام زنی ،پیشداوری را بر اساس منافع عمومی مردم را آغاز کنند .راهی که ما را به شکوه انسانیت می رساند .سیمای انسان معاصر ایرانی اپوزیسیون متعهد به جامعه سکولار ودمکرایک را در آینه زمان حال وآینده بنمایش می گذارد .

آوخ که چه میزان آرزوی بهم پیوستن نیروهای مبارز خواهان "زن ،زندگی، آزادی " را در کنار هم دارم .ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.