رفتن به محتوای اصلی

منشور همبستگی عیاری برای سنجش !
17.03.2023 - 23:32

 

"زیبائی آدمی راستی پرستی اوست "کسروی

راستی پرستی یک مشخصه بیشتر ندارد و آن پایداری بر حقیقت است .راستی زاده حقیقت است. پایداری بر حقیقت یعنی دیدن و پذیرفتن واقعیت .تنها کسانی قادرند به چنین زیبائی دست یابند.که واقعیت را آنطور که هست می بینند وبازتاب میدهند .هرچند که مخالف آن باشند .

زیبائی آدمی دقیقا در چنین لحظه است که رخ می نماید. پایداری بر حقیقت ! تنها یک روح حقیقت جوقادر است بر خواسته های ذهنی ،پیشداوری ها ،منیت های شخصی ،تعصبات گروهی،تنگ نظری ها وعافیت طلبی ناشی ازعدم شهامت در بر خورد با واقعیت غالب گردد.واقعیت را آنطور که هست بیان کند .ولو اینکه بیان آن عقوبتی سخت رابر وی تحمیل نماید.

از نظر من ملاک چنین راستی پرستی درتمامی عرصه های حیات اجتماعی چیزی جز حرکت کردن در جهت منافع جامعه انسانی و خوشبختی انسان درسایه آزادی وعدالت نیست .چگونگی تلاش و مبارزه ما برای رسیدن به این دو کلمه کلیدی است که معیار پایبندی ما را به انسان ،به دموکراسی ،به سکولاریسم وعدالت اجتماعی معین می کند.

در وجه مشخص امروز راستی پرستی چیزی جز حمایت از خیزش نسل های جدید و جان بلب رسیده از ظلم حکومت اسلامی که با شعار "زن ،زندگی ،آزادی " به میدان آمده اند نیست.چیزی جز حرکت در راستای تشکیل یک جبهه گسترده از مخالفان حکومت برای رزمی سرنوشت ساز. برداشتن قدم هایی در جهت یک وفاق ملی ،یک همگامی مشترک بدون الصاق عنوان های گروهی ،بدون عنوان های موروثی ، افتخارات فردی وبرجسته کردن مبارزات تاریخی که خود مورخان آنیم .

زیبائی این لحظه بر خورد حسی و واقع بینانه ما نسبت به تلاش تک تک کسانی است که بدون هیچ تمنائی تمامی ظرفیت های فردی و حمایت های مردمی خودرا در طبق اخلاص نهاده ساده وبی تکلف در جهت سامان بخشی به یک اتحاد وسیع میهنی و حمایت جهانی ازخیزش برزگ جوانان زیر عنوان جنبش مهسائی از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کنند.

شهامت پذبرفتن این که دگم های شکل گرفته طی سالها ذهن های مارا تسخیر ناپذیر کرده و مانع ازدیدن واقعیت های موجود می گردد.مانع ازاین می شود که تغیرروزانه و مثبت چهره های جوان و مستعد را در عرصه سیاسی ببینم.از عمل کردشان صمیمانه خوشحال شویم. احسنت گفته و بپذیریم که این عزیزان نسل جدیدی هستند منطبق بر نیاز های زمان . شکل گرفته در میدان مبارزه ای که معیار های آن انطباق با خواست جوانانی دارد که امروز در سیمای حدیث ها ، افکاری ها ، پای در میدان نهاده اند . بپذیریم گلشیفته فراهانی را و آن گونه در وی نگاه کنیم که نسل حاضر در صحنه مبارزه به او نگاه می کند .نه نگاه مشمئز کننده فردی مانند سروش را! هر چند که قبائی از عرفان دروغین بر تن خود دوخته است.قبول کنیم چهره ظریف، خسته از بی خوابی اما انباشته از شور احساس ،تیزبینی ،ولبریز از عشق زنی را که شور درونیش سیاستمداران را به واکنشی غیر عرف معمول می کشاند. از درون خانه دولت به کوچه می آورد .در مقابل خبرنگاران میهنی قرارشان می دهد و نور امید و غرور در دل این نسل ایجاد می کند .

قبول کنیم طی شدن دوران چهره های سیاسی گذشته را و حمایت کنیم از جوانانی که بمراتب با شهامت تر ،بی پرواتر و تازه نفس تراز حقوق پایمال شده مردمان سرزمینشان دفاع می کنند .

چرا ما قادر نیستیم بپذیریم که مسیح علی نژاد امروز در عرصه جهانی چهره ای مطرح است که قادر به باز گوئی رنجی است که بر زنان ودختران این سرزمین میرود .زنی که می تواند وقدرت این را دارد که روی تار های سخت شده احساسات سیاستمداران جهان حرکت کنند و آن ها را به حمایت از جنبش انقلابی جوانان بکشاند . چهارشنبه های سفید را راه بیاندازد. بازگو کننده وراه گشای ابراز وجود دختران جوان باشد .کاری که هیچکدام از چهره های سیاسی دائم منتقد و عناد ورز (واقعا نمی دانم به چه دلیل)قادر به انجام آن نیستند . تنها قدرتشان شایعه پراکنی وخالی کردن زیر پای اوست. با نگاهی متفرعن واز بالا.دریغ از یک سطر نوشته در حق این زن ارزشمند .

اما در رابطه با آقای رضا پهلوی.کاش این منتقدان شرطی شده تاریخی در موقعیت او بودند و نشان می دادند که به اندازه یک دهم او قادر به دست کشیدن از جایگاه خود هستند . از نظر من می دانم که باز بسیار تیر ملامت برتن من خواهد نشست .اما چه باک ! آقای رضا پهلوی بیشتر از هر کس از جایگاهی که برای او ساخته بودند وساخته اند .قدم به بیرون نهاده ودرسیمای یک فعال سیاسی که اعتقاد به رای مردم دارد و خود را بیشتر یک جمهوری خواه می شمارد .که برای استقرار یک حکومت سکولارو دموکراتیک بر آمده از دل یک انتخابات کاملا آزاد یر اساس منشور سازمان ملل تلاش می کند .

کدام یک از نیروهای چپ که امروز درگروه های کوچک با عناوین مختلف فعالیت می کنند؟ به اندازه او حاضر گردیده اند که از برج عاج خود پائین بیایند ودر سیمای همان انسان راستی پرستی که در شروع مطلب نوشتم در خود ،در عمل کرد خود ،در توانائی های سیاسی واجتماعی خود،درارتباطات جهانی و مقبولیت اجتماعی خود نظر کنند؟ منصفانه بی آن که گناه پدر برپسر بگیریند در مورد تلاش پیگیر و صمیمانه او در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی و تاکید دائم بر یک اتحائد عمل مشترک وملی نظر دهند؟

اگر بپذیریم که ملاک حمایت یک فرد ،یک جریان میزان تلاش و مقبولیت اجتماعی اودر بین مردم می باشد.چرا وقتی به شخص رضا پهلوی که فرو تنی اورا بسیار واقعی تر از کسانی می بینم که در درونشان نخوتی خوابیده که در سر بزنگاه ها بیرون می زند بمیان می آید جملگی متحد می شوند؟ جبهه می گیرندکه"صدای پای سلطنت می آید" اتحادی بمراتب بیشتر از آن چه که در برابر حکومت اسلامی دارند.

هنوز زن فرهیخته ای مانند خانم شیرین عبادی را که جایگاهی جهانی در مجامع بین المللی دارند را قبول ندارند .چرا هنوز با وجودیکه خود سال هاست در کشور های غربی زندگی می کنند. با وجودیکه با کوچکترین اشاره همین رسانه های فارسی زبانی که مورد انتقاد آن هاست وآن ها را وابسته می دانند با کله در صفحه تلویزیونی آن ها ظاهر می گردند ومسرت خاطر می یابند . تمام اطلاعات واخبار ایران را عمدتا از طریق همین شبکه ها می گیرند پایه تحلیل خود می کنند .اما حضور گسترده خانم عبادی را بر نامه ریزی رسانه ها وبزرگ نمائی ایشان تعبیر می کنند؟یک لحظه دست از انتقاد واتهام زنی بر نمی دارند.داستان غریبی است .

حال منشور«همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران» و با نام اختصاری «مهسا» از طرف همین چهره های موجهه اجتماعی ومورد قبول نسل جوان در صحنه منتشر گردیده است. منشوری که در بند بند آن تلاش گردیده تصویری واقعی از مبارزه ،خواسته ها و جامعه آینده ترسیم کند . جامعه ای مبتنی بر حکومتی که" از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند"...

بر خورد اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی نیروهای جمهوری خواه ،احزاب ،سازمان ها و دیگر نیروی های چپ متمرکز شده در تشکل جمهوری خواهان با این منشور بر آمده از دل تلاشی پیگیر ،تعهدی ملی ومیهنی ومتعهد به مردم وخواسته های آنان ونهایت یاری رسان به یک وحدت ملی برای به سرانجام رساند شعار زن ،زندگی ، آزادی و خون های عزیزان ریخته شده پای این شعار چگونه است ؟

سوال روشنی که باید به روشنی جواب داد.

" زیبائی آدمی راستی پرستی اوست "اگر احزاب وجریان های سیاسی را تشکلی از آدم ها بدانیم ! راستی پرستی این تشکل ها در قبال این واقعیت منعکس شده در منشور همبستگی چگونه است ؟ نوع برخورد آنها این عیار برای قضاوت را بدست خواهد داد !ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

  • Changiz A-Vandchali

    طیف وسیعی از چپ دمکرات و جمهوری‌خواهان چپ از منشور مهسا حمایت کرده اند، مشکل ما بیشتر با چپ ضد امپریالیستی با نگاه راه توده است که هنوز پوتین و علیرضا سلیمانی را قهرمان میدانند و احزاب کردی با تبار خط ۳ و مائوییسم که مرحله انقلاب را سوسیالیستی میدانند. درک اینگونه چپ های افراطی در عمل با سلطنت طلب راست علیه خط میانه منشور مهسا است.

ش., 18.03.2023 - 07:30 پیوند ثابت
نظرات رسیده

عباسعلی عبدی

حرفتان دل نشین و حرف خیلی از ماها است که در فضای مجازی هرکسی سربرآورد وحرفی خوب گفت وشناخت شد از هرطرف به اومیتازند وتهمتهایی بهش می‌چسبانند،تا اورا پائین نکشند دست برنمیدارندمتنی مستدل و ازجان برآمده وحتما دلنشین، عالی ومقبول.

ش., 18.03.2023 - 07:29 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Naser Dastyari

ابول عزیز ، این منشور در راستای همان مطالبی است که یکی دو سال است تو پشیبانش هستی. شجاعت تو را در دیدن و بیرون آمدن از زره کهنه را می ستایم. هر چه نیروهای چپ به این منشور بپیوندند جهت انرا بسوی میانه بیشتر سوق میدهند. آفرین به کوموله که با پیوستن به ان، انرا مجبور کرد -حتا شده اینقدر مبهم- حقوق اقلیت های قومی را در نظر بگیرد و به انزوا نرود. این ترکیب هم فعلن در راست میانه قرار دارد برای همین راست افراطی اینقدر با ان می ستیزد. البته رضا پهلوی هم تکیه ش بر پشتیبانی جوانان است و میداند پیر و پاتال های طرفدار پدر و پدر بزرگش - مانند پیرهای چپ افراطی- گرچه صدایشان بلند است اما تکیه گاه بزرگی ندارند و آینده به این جوانان تعلق دارد.

ش., 18.03.2023 - 07:28 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.