رفتن به محتوای اصلی

همه در این وحشیگری واعدام ها مسئولیم
24.05.2023 - 06:35

همه در این وحشیگری واعدام ها مسئولیم

بنای جمهوری اسلامی بر رعب است وسرکوب !تکیه بر جهالت است واطاعت !استوار شده بر ماهیتی الهی که نمود آن خودکامه جنایت پیشه ی است بنام ولی فقیه که جوابگوی هیچ کس نیست! قدرتی ما فوق جامعه!با پرچم الله تکیه داده بر نیروی سرکوب . 
مالک الرقاب بیمرگی که  مرگ وزندگی مردمان یک سرزمین را در ید خود دارد وجواب هر اعتراضی را قاضیان گمارده شده او بمرگ پاسخ می دهند.
بنائی که دریک نئشه دسته جمعی توسط عقب مانده ترین لایه های اجتماعی با مصالح فراهم شده توسط احزاب و گروه هائی که بوی کباب انقلاب مستشان کرده بود!پی ریزی شد .در چهل واندی سال این بنای حکومت اسلامی با مردمان این سرزمین آن کرد که در طول تاریخ مهاجمی چون چنگیز! آن نکرد .
 گورستان ها آباد نمود !خاندان ها بر باد داد .مشتی آدم های بیمایه و ابن الوقت که بزرگترین هنرشان در آمدن بکسوت اسلام باب طبع خمینی ، تملق رهبر،اشاعه فساد ،رانت خواری  وچپاول کشور بودرا بر راس کار ها نهاد .جامعه ای ساخت بی پرنسیب، بی مایه ،با مشتی دزد !چشم سفید بی حیا که بی مهابا به غارت ،چپاول و تحقیر مردم پرداختند.علی الخصوص تحقیر تحصیل کردگان ،هنرمندان ،اندیشه ورزان !
تلاشی ارتجاعی یرای به گوشه راندن کسانی که حاصر به تن دادن متملقانه در سایه این حکومت بی همه چیزان نبودند .ماحصل این حکومت چهل ساله تقسیم جامعه به خودی ونا خودی گردید.  پاشیدن گرد مرگ شد بر سیمای جامعه!  نشاندن تخم نا امیدی  دردل ها ،بی چشم اندازی ،هراس از آینده!  و کشمکشی دائم برای سرپا ایستادن . ملتی گرفتار در روز مرگی ! تلاشی نفس گیر با چنگ ودندان برای تامین یک گذران حداقل .
جامعه ای فرسوده از سال ها فشارمادی و ذهنی مشتی عقب ماندگان تاریخی که می خواستند و می خواهند بهر قیمت با جاری کردن قوانینی که نام شرع بر آن ها نهاده واساس حکومت خود را با این  قوانین اجباری که چیزی جز در هم ریختن فردیت شهروند واجبار او به التزام ازااین قوانین تحقبر کننده ودل بهم زن نیست ! از ملت یک امت بسازند.
 ماحصل چنین پرس کردن وفشار ارتجاعی  گسترش دامنه نارضایتی ،برآمد های اعتراضی وتشدید روند جدا شدن مردم از حکومت وفاصله گرفتن از دین چه حکومتی ،چه غیر حکومتی  گردیده است.
  تقابل با حکومت اسلامی  دراشکال مختلف !که برجسته ترین آن خیزش نسل جوان جان بلب رسیده  با شعار "زن ،زندگی ،آزادی" بود .شعاری با سه عنصر کلیدی بر آمده از دل یک نیاز اجتماعی بود بیرون زد. .
حال ستیز مردم عمدتا نسل جوان است باحکومتی فاقد پایگاه مردمی!حکومتی  لرزان از مردم !ترسان از آینده خویش. در برابر یک جنبش عظیم سیاسی ،اجتماعی.
حکومتی جابر اما ترس خورده که حتی از کودکان دبستانی نیز وحشت دارد . آیا برای چنین حکومت لرزان و بیمناک از آینده وسرنوشت خود راهی جز پناه بردن بر دامن امنیتی ها وپاسداران ! سرکوب وحشیانه واعدام هائی که هدفشان ایجاد ترس و وحشت دردل مردم است راه دیگری باقی مانده است ؟ 
تمام پل ها توسط حاکم سخت مستبد و خود شیفته  شکسته شده و رابطه های عاطفی بشدت لطمه خورده است.نفرت از حکومت اسلامی روز به روز عمیق تر و عمیق تر می گردد.نفرتی که خود کامگی و سرکوبگری شخص خامنه ای و اعوان انصارجیره خوارو فاسد  آن را نشدید می کند .
 جامعه در آستانه یک فرپاشی تلخ ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی قرار گرفته است. 
 هشدار نیروهای مبارز و غم خوار مردم که متاسفانه گرفتار در چنگال  حکومت برخی در زندان، برخی درتبعید ،برخی در حصر و بسیاری درسلول های انفرادی تحت شکنجه و تعدادی برای نسق کشی  درصف اعدام ایستاده اند قادر به تاثیر گذاری در ابعاد گسترده نیست. قادر نیست خیزش های کوچک را بیک خیزش همگانی ارتقا دهد .هنوزمحروم از یک مرکز فرماندهی منسجم ویک رهبریت مورد قبول وحمایت شده از طرف آحاد مردم است.
 وضعیتی برزخی که چشم انداز ها را تیره می سازد .بخصوص عمل کرد بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور! که هرگز در این چهار دهه کاری نکرد که بکار مردم آید و گرهی از درد های انبوه گشته مردم بگشاید . 
البته عجیب نیست !گرفتار آمدگان در پیله های تنیده شده توسط ایدئولوژی های سکت وبسته ،تفکرات محدود شده گروهی توسط رهبران پر مدعای بی عمل .
میدان داری مشتی اراذل واوباش که برخی مامور وبرخی نادانند در ایجاد تفرقه وتشتت! از هر دسته وگروهی.
  برخی آماده با رهبر ورئیس جمهور،ارتشی از سربازان ژاپنی  پیر شده که هنوز در سنگر های خود تمرین رزم می کنند و آماده برای بازگشتی انتقام جویانه هستند !
   گروهی دیگربا هوای بازگشت به گذشته ای که عمل کرد وحشیانه حکومت اسلامی آن را رو سفید کرده و پرده بر استبداد آن زمان کشیده است.هنوز نه ببار است ونه بداربساط شارلاتان گری خود گشود وشعبان بی مخ های مدرن بی ریشه را در سیمای لات ها ی چاله میدانی، لکاته های تکرار شده در سیمای "زهرا خانم "بمیدان آورده عملا سیمائی مبتذل ترو بی پراوا تر وشرم آور تراز حکومت اسلامی را بنمایش می نهند ."صد رحمت به کفن دزد اولی.
  همراه با عمل کرد انحصار طلبانه گروه های ریز ودرشت زیر عناوین مختلف از جمهوری خواه گرفته تا ملی مذهب ها ،چپ ها ،احزاب کمونیست دو آتشه که هیاهویشان بسیار بیشتر از توان واقعی آن هاست.جریان هائی که بر همه نقد دارند !جز خود . کسانی که مو از ماست دیگر گروه ها وافراد می کشنذ بی آن که موش مرده افتاده در کاسه خود را ببینند.
تمانی این ها  بر سختی راه وتیرگی فضا می افزاید!باعث دلسردی می گرددد.
براستی این گرفتاران چگونه می توانند چاره ساز ویاری رسان مردم باشند؟ 
.بیچاره مردمی که در طول تاریخ سرکوب شده !فردیت از دست داده !گرفتار درفقر اقتصادی، باور های مذهبی ورهبران مستبد  که توان تفکر مستقل ازملت سلب می کنند بدنبال حوادث کشیده می شوند .بجان می آیند بر میخیزند سرکوب می شوند وهمیشه ازعدم یک اتحاد و وفاق ملی که حاصل هم پیوندی و توافق  سازمان ها ،احزاب ،گروه ها ونخبگان کشوربرای یک مبارزه متحدانه جهت کسب آزادی و برپائی یک جامعه آزاد مبتنی بردمکراسی وسکولاریسم واقعی باشد !رنج برده و درد کشیده اند. 

اما دریغ ودرد که درد مزمن وکهنه نشسته بر جان این اپوزیسیون گرفتار در خود دردی نیست که به راحتی ودر کوتاه مدت التیام پذبرد و این بیمار تاریخی از جا برخاسته کاری کارستان کند.
 متاسفانه ما هنوز گرفتار در چنبره عقب ماندگی خودهستیم . عثل ماندگی و سکتی که  آن را به آگاهی ،فضیلت،استقلال فکری وصف مستقل تعبیر می کنیم !حکومت لجام گسیخته بهره مند از این همه پراکندگی وسکوت  مخالفانی این چنین  ، در کار بر پا کردن چوبه های دار وسرکوب . "سکوت‌مان تاییدی‌ست بر بی‌شرفی آمران و عاملان این جنایات و سهیم بودن‌مان است در علم کردن چوبه‌های دار"گلرخ ایرانی زندانی سیاسی واز زنان تحصن کننده در درون زندان اوین در اعتراض به اعدام  وحشیانه  دو نفر در اراک به اتهام «سب‌النبی» و سه معترض در اصفهان.
 براستی اپوزیسیون پر طمطراق در کجا ایستاده است ؟

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
برگرفته از:
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.