«شهادت » دانمارکی طرفدار القاعده ، آزادی حشیش و مدل دانمارکی مهد کودک در چین