رفتن به محتوای اصلی

جنبش مهسا جنبش اعتراضی خانواده ها است همراه فرزندان جوانشان
05.07.2023 - 05:42

 

جنبش مهسایک جنبش فرا گیر اجتماعی است با شرکت اکثریت مردم از طبقات مختلف با برتری وحضوربیشتر طبقه متوسط جامعه.

شعار برآمده از دل این جنبش که سالها در دل مردم علی الخصوص بین خانواده های متوسط جامعه عمدتا کارمندی وتا حدودی کارگری جای داشت .شعاری که نطفه آن در اعتراض به عمل کرد وفشار رژیم جمهوری اسلامی در تنگ تر کردن روزانه آزادی های اجتماعی بخصوص در حق زنان وتلاش برای تحمیل نوعی زندگی وگذ ران من در آوردی الگوی اسلامی در سیمای فاطمه ،علی وغیره شکل گرفته است.

شعاری شکل گرفته از جان بازی ومبارزه صدها جان آزاد و آزادی خواهان گرفتار در شکنجه گاه ها وزندان هاو اعدام شدگان .

ازنقش وسایل ارتباط جمعی مستقر بقول ایرانی ها ! آنطرف آب!عمدتا دنیای مجازی ، تلویزیون ها وکانال های تلویزیونی در ارائه ونشان داده نوع دیگر زندگی ،نقش زنان در جوامع آزاد و احترام به حقوق شهروندی که عینت یافته و بسته شده است.

چهل سال نگریستن بر صفحه تلویزیون هائی که شکل دیگری از زندگی راحت بدون دغدغه وآزاد در فضای آرام ،بدون امر ونهی حکومتی را بنمایش می گذارند.مردم ها را سخت دل بسته این گونه زندگی ساخته است. مقایسه شکل زندگی وحکومت داری کشور های غربی با حکومت ارتجاعی حاکم بر ایران که تا خصوصی ترین زاویای زندگی مردم سرک می کشد و خط قرمز تعین می کند،اکثریت مردم را به نفی این حکومت که جز کشیدن این خط قرمزها، بر زندگی روزانه مردم نمی داند! رسانده است.

خط قرمزهائی که آسایش و راحتی مردم ،بخصوص نیمی از جامعه زنانه را از ساده ترین حقوق اجتماعیشان که انتخاب نوع لباس وحضورشان درفعالیت های اجتماعی همپای مردان است . محروم می نماید. هر اعتراض کوچک را به گلوله پاسخ می دهد.جامعه استبداد زد ه و معترض ایران را در تقابل با حکومت موجود !و هر گونه حکومت توتالیتر ،استبدادی و نگرش نوع مجاهدینی قرارمی دهد .

هر روز فشارهای اقتصادی وتورومی بخاطربی کفایتی،نگاه ایدئولوؤیکی وحضور گسترده دزدان ،رانت خواران و چپاول گران اقتصادی که پوست از تن مردم می کنند !جامعه بلا زده ایران را به سیاه چاله وحشتناکی که نامش فقرو بی چشم اندازی است پرتاب می کند.

جوان بیست ساله را با تمام توانائی های جوانی وخوش فکری. بیکار ،نا امید ،سر درگریبان ، در چه کنم های زندگی ودلهره های هر دم فزاینده به مقتضای سنشان گرفتار می سازد .

آن که توان گریز از جهنم جمهوری اسلامی دارد می گریزد . اکثریت بجا مانده با زخم های عمیق و کینه ای سخت در قلب های جوانشان نسبت به جمهوری اسلامی ،عاصی شده از این زندگی تحمیلی به نیروی عظیم اعتراض وتغیر تبدیل می شوند .

جوانانی انباشته ازنفرت نسبت به تحجر ،به دین ،به آخوند ،به هر جریان سیاسی وفکری که بوی دین ودین داری وحکومت ایدولوژیک از هر قماش که باشد !بدهد.

خانواده ها خود زمینه ساز جنبش اعتراضی این جوانان هستند .خانواده هائی عمدتا با ترکیبی از نسل های دهه پنجاه تاکنون .نسل هائی که دیگر نه توان آمدن بمیدان دارندو نه توان رویا روئی با حکومت. آن ها در خانواده حرفش را می گویند. در آرزوی یک زندگی آرام وآزادی له له می زنند .اما شرایط سنی ومحافظه کاری حاصل ازترس از دست دادن هر آنچه باقی مانده مانع از ریختن بی مهابای آن ها هم چون فرزندان جوان ونوه هایشان به خیابان می گردد.

اکثریت غریب به اتفاق مردم ایران امروزمخالفان رژیم هستند. همین مردمی که پیکار گران جوان را درون خود چه خواسته وچه نا خواسته پرورش داده اند. آرزوی خود را بعنوان مادر ،خواهر در بر داشتن حجاب اجباری از سر،آرزوی یک زندگی آرام وساده هم چون یک خانواده غربی! و عطش خود به آزادی را در وجود یک حکومت سکولار و دموکراتیک آن گونه که در آرزوهای آنها متجلی می شود به نسل جدید منتقل کرده اند .

بطور ساده جوان های مبارزامروزدر ایران! محصول دگردیسی خانواده ها و یافته های خود از دنیای مجازی هستند.بدون عارضه ها،پیشداوری ها .

جوانانی که نه این حساسیت های عجیب وغریب اپوزیسون خارج از کشور را به جریانهای گوناگون مخالفان حکومتی دارند و نه در صف مبارزه از اصل ونسب و وابستگی گروهی کسی را می پرسند .دمکرات بتمام معنی در عمل !

آقایان خانم ها :" ما این شکل از زندگی را طلب می کنیم زندگی بسیک مدرن غربی .با سیمای شاد!نه بغ کرده وشکاک ،گرفتار در تئوری های گذشته وبحث های کشاف که هنوز بعد از چهل سال قادر به دیدن ودرک مفهوم زن ، زندگی وآزادی از منظر نه تنها نسل جوان بلکه اکثریت خانواده های روی بر تافته از جمهوری اسلامی نه شده اید .

هنوزقادر به درک واقعی از میزان گسستن بخش بزرگی از جامعه از دین ،از سنت و جریان های سیاسی گرفتار در خود نیستید.هنوز به نقش واقعی زنان ومیزان اجحاف وارد شده بر آنان و نقششان در این جنبش واقف نگردیده اید .

نمی توانید تجسم کنید که این هم خوانی! خواست از زندگی مدرن و آزادی است که ما را درکنار این شخص یا آن جریان قرار می دهد.

اسم رمز مهسا چیری نیست جز فراخان به یک اتحاد وهم پیوستگی ملی که بر زمینه های نفی جمهوری اسلامی و هر آنچه که بوی ایدئولوژی ،کهنگی و در جا زدن در فکر وشکل مرسوم گذشته می دهد.

جنبش مهسا سلام به آینده است . نه کنکاش در مرده ریگ گذشته . جنبشی است در قامت انسان ایرانی قرن بیست یکم ،آزاد ،رها ، با شهامت انتقاد پذیری ، نگاه روشن بدون آما واگر به منطق جاری در زندگی فردی واجتماعی !دل کنده از وابستگی های گروهی و نگاه انتقادی به گذشته وراه طی شده ، بیشتر خانواده ها ونسل انقلاب و نسل های بعد ی این پوست اندازی را انجام داده اند.برعکس درجا زنندگان در تشکیلات وتفکربجا مانده از گذشته در خارج از کشور !

جنبشی که ظرفیت و حقانیت خود را ازدل یک مبارزه اجتماعی ،از دل یک انتخابات کاملا آزادمنطبق بر نرم های حقوق بشر و جامعه باز و دموکراتیک بیرون می کشد.

جنبشی که ظرفیت پذیرش یک جامعه متکثر بر پایه رعایت حقوق تمام ملیت ها واقوام ساکن در این سرزمین بزرگ را در عمل در خود دارد . جنبش خشونت پرهیز که رنگارنگی وتنوع انسان ها را و انتخاب شکل زندگی آنها را در سیمای مدرن می پذیرد .

ازقانون اساسی بر آمده از دل یک مبارزه مدنی ،انتخابات آزاد و دمکراسی ناظر بر آن حمایت می کند .تمامی این ها مجموعه ای هستند که جنبش مهسا وشعار زن ،زندگی ،آزادی را مفهوم عینی می بخشند.

اپوزیسیون محترم خارج از کشور! لطفا بجای مجادله های بی پایان ،بجای جولان در مجردات ،بجای باد دادن خرمن های کهنه ، بجای تعصبات گروهی وتئوری بافی، بجای انگ زدن بر هر کس وگروهی که مانند شما فکر نمی کند وعمل نمی نماید . بجای دمیدن نفس سرد که نتیجه آن نه وصل کردن بلکه فصل کردن هر چه بیشتر جریان های اپوزیسیون خارج از کشور ونا امید کردن مردم داخل کشور از پشت جبهه ای قوی و بک پارچه است! آستین بالا بزنید وقت بگذارید !از هر طریق که خود تصور می کنید ومی توانید این جنبش بر آمده از دل یک مبارزه نفس گیر را یاری برسانید!یاری کنید .تا ببینم چند مرده حلاجید ؟ این گوی واین میدان . ابوالفضل محققی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

تاریخ این چند دهه ثابت کرده که اپوزیسیونهای خارج از کشور از رضا پهلوی گرفته تا سایر انها هیچ کاری جز اختلاف انداختن  ندارند وهمواره موجب توقف جنبشها شده اند فقط باید به همه انهاگفت مرا به خیر تو  امید نیست شر مرسان خواهشا سایه تان را از  سر مردم‌ ما کم کنید و از طرفی دوست اندیشمندم جناب محققی بر سر این قبری که سالهاست  گریه میکنید مرده ای نیست خودتان را به زحمت نیاندازید

چ., 05.07.2023 - 13:28 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.