رفتن به محتوای اصلی

تلاش جدید پرویزثابتی برای تطهیرجنایات ساواک !
28.11.2023 - 19:28

 

 

سریال تلوزیونی جدیدی باهدف تطهیرساواک وتبرئه شکنجه گران سازمان امنیت رژیم سرنگون شده سلطنتی درایران با بازیگری آقای پرویزثابتی یکی ازبلندپایه ترین مقام امنیتی آن سازمان جهنمی که بی تردیددرمشروعیت زدائی وایجاد خشم وتنفرمردم ازرژیم شاه نقش اساسی داشته به روی صحنه آمده است،آقای پرویزثابتی تنها بازیگراین فیلم این باردرنقش راوی تاریخ دراین سریال تلوزیونی ظاهرمیشود با سکانس ها و فلش بَک های این فیلم، که بیننده را مدام اززمان حال به چنددهه قبل وایام جوانی خود می برد ودرهیأت جوانی آراسته وخوش بیان ومؤدب وموقرآنچنان چهره ای انسانی ازخود وساواک جهنمی میسازد که درپایان هرسکانس بیننده ناگزیر میبایستی به این نتیجه برسدکه روشنفکران وجوانان آزادیخواه که مخالف خفقان وبی عدالتی ها دردوران پهلوی مخالف بودند یک مشت تروریست آدمکش بی رحم ونوکرکشورهای خارجی بوده اند که هدفشان برهم زدن امنیت وآرامش کشوربوده است وساواک "مشفق ومهربان" هم وظیفه اش این بوده است که برای حفظ امنیت کشوربا آن "تروریست" های مارکسیست ومارکسیست اسلامی مقابله کندکه البته دراین مقابله گویاساواک هرگزمتوسل به شکنجه وضرب وشتم دستگیرشدگان وزندانیان سیاسی نمیشده است! آری بیننده سریال جدید پرویزثابتی درهرسکانسی که اوبه تشریح فعالیت یک گروه سیاسی میپردازد باید به این نتیجه برسدکه ساواک چه خدمت بزرگی انجام میداده که آن گروههای سیاسی "تروریست ونوکرکشورهای خارجی" را قلع وقمع میکرده است.

اینکه اتاق فکرتلوزیون معلوم الحالی که ازآغازانقلاب زن زندگی آزادی بی پروا وعلنامنادی استبدادسلطنتی سرنگون شده است چرا تصمیم به نمایش سریال پرویزثابتی دراین روزها که اخبارمربوط به جنگ اسرائیل وگروههای تروریستی بنیادگرای اسلامی درجریان است به نمایش میگذاردخود سئوال برانگیزاست وشاید یکی ازاهداف نمایش این سریال دراین زمان میتواند این همان سازی مبارزه گروههای سیاسی دوران پهلوی باشد با اعمال وحشیانه گروههای اسلامگرائی ازقماش حماس، تا این همان سازی خوراک تازه ای گردد برای گرم کردن تنور کسانیکه درذهن علیل خود سودای بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی می پرورانند ودرخارج ازکشورشعارهائی ازقبیل :"مرگ برسه فاسد ملا چپی مجاهد" "رهبرما پهلویه هرکه نگه اجنبیه" "زن زندگی پهلوی"وغیره سرمیدهند وعکس پرویزثابتی رابعنوان قهرمان ملی خود برروی دست بلندمیکنندواوراعالیجناب خطاب میکنند! بنابراین سریال جدیدمقام امنیتی ساواک را میبایستی مهم ترازیک مصاحبه تلوزیونی با پرویزثابتی موردارزیابی قراردادبلکه سناریوئی است که میتواند بقایای ساواک رادرجائی به اتاق فکرسازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی متصل سازدچرا که عوامل امنیتی استبدادغالب واستبدادمغلوب علیه دمکراسی خواهی وعدالت جوئی جریانهای گونگون سیاسی ایران دارای منافع مشترکی هستند، کما اینکه همگان منافع مشترک جمهوری اسلامی ودسته های کوچک سلطنت طلب دربرهم زدن همبستگی ایرانیان خارج درجریان جنبش زن زندگی آزادی را مشاهده کردند.

نشانه گیری علیه نسل 57 واین نسل را عامل انقلاب 57 معرفی کردن خواست مشترک اتاق فکرسازمانهای امنیت جمهوری اسلامی واتاق فکربقایای ساواک وکسانی است که سودای بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی را درسردارندوتئوریسن ها این جریان سیاسی ازهم اکنون اعلام کرده اندکه پس ازسرنگونی جمهوری اسلامی به مدت 10

سال حرفی ازدمکراسی نباید زده شود! این جریان سیاسی بغایت منحط سیاسی پرویزثابتی را یکباردیگربه میدان آورده است تا روشنفکرستیزی ودمکراسی ستیزی وعدالت ستیزی را به شیفتگان استبداد سلطنتی بیاموزد وخشم وتنفراوباش استبدادطلب را نسبت به نسل شریف وپاکباز57 که دهها هزارکشته واعدامی درراه آزادی داده است دوچندان سازد.

ازآنجائی که درقسمت دوم سریال آقای پرویزثابتی ازاینجانب وگروه روشنفکری که من دراواخردهه 40 خورشیدی به آن تعلق داشتم نام میبرد ودرراستای ادامه خدمت به استبدادسلطنتی سرنگون شده برای تطهیرساواک وتوجیه جنایات سازمان امنیت رژیم شاه وهمچنین به منظورفریب افکارعمومی وبویژه نسل جوان ایران دروغ های عجیب وغریبی درمورد وقایع سالهای پیش ازسرنگونی دیکتاتوری سلطنتی وگروههای سیاسی آن دوران گفته است، اینجانب ایشان را به یک مناظره درهرکجا که ایشان تعیین کنددعوت میکنم ، بدیهی است نپذیرفتن چنین دعوتی ازجانب پرویزثابتی بمنزله دروغین بودن گفته های ایشان درسریال جدیدی است که این روزها برروی صحنه آورده است.

ناگفته نماند وقتی جوانکی چپ ستیزازحلقه ریزه خواران محسن رضائی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ودبیرکنونی شورای مصلحت نظام به خارج از کشورکوچانده شد تا با پرویزثابتی طرح دوستی بریزد وتراوشات آزادیخواه ستیزانه وچپ ستیزانه پرویزثابتی را درسال 90 درکتابی بنام "دردامگه حادثه" منتشرنمود مقام امنیتی ساواک پس ازسی واندی سال درخفا زندگی کردن خودرا علنی نمود وبرای نخستین باردرصدای امریکا ظاهرگردید وبه تطهیر ساواک پرداخت! اینجانب درهمان هنگام نامه سرگشاده ای درمورد عوامفریبی های پرویز ثابتی نوشتم که دربرخی ازسایت ها چاپ شد. مطالب آن نامه همچنان به روزوزبان حال است در پاسخ به دروغگوئی های پرویزثابتی ونشان میدهدکه سریال جدیدایشان وتخریب آزادیخواهی و آزادیخوهان دوران پهلوی را میتوان پروژه مشترک جمهوری اسلامی وبقایای استبدادسلطنتی سرنگون شده گمانه زنی کرد.

من دراسفند ماه سال 1390زمانی که پرویزثابتی برای نخستین بارازنهانگاه خود بیرون آمد وخودراعلنی کرد ودر صدای امریکا به تطهیرخود وساواک پرداخت نامه سرگشاده ای به ایشان نوشتم که درهمان تاریخ درسایت ها چاپ های شد. مطالب آن نامه همچنان زبان حال امروزدرپاسخ به عوافریب های جدید پرویر ثابتی است.خواندن این نامه سرگشاده را به شما توصیه میکنم.

نامه سرگشاده به آقای پرویزثابتی(مقام امنیتی ساواک)

بهروز ستوده

آقای پرویز ثابتی ، این روزها نوشتن نامه سرگشاده به رهبرجمهوری اسلامی که مسئول مستقیم شکنجه و تجاوز و جنایات بیشماری در میهن ما است مُد روز است و ازقضا این قبیل نامه ها خوانندگان زیادی دارد ، راستش نمی دانم که نامه نگاران به رهبر چقدر امید دارند که بتوانند دیکتاتور تبهکار و افسار گسیخته ای مانند خامنه ای را با چند نامه سرگشاده به راه "راست" هدایت کنند! امامی دانم که برگزیدن عنوان "نامه سرگشاده" به شما برای این نوشته،نه به منظورسفارش شما راستگوئی وحقیقت گوئی است،بلکه استفاده ازکنایه و لطایف زبان زیبای فارسی است درجائی که گاهی اوقات می توان با کلمه و اشاره ای،داستان و مطلبی را به ِجد تداعی نمود . وگرنه قلم

شریف ترازآن است که برای نامه نگاری با شما ترواش نمایدچراکه مخاطب من مردم رنج دیده ایران اند و نسل جوان و خردمندایران هستند نه شما "مقام امنیتی "ساواک یکی ازبالاترین مسئولان خفقاق وزندان وشکنجه واعدام جوانان آزادیخواه در دوران دیکتاتوری محمدرضاشاه، شمائی که پس از 33 سال هنوز وجودتان لبریز ازکینه و تنفرنسبت به شریف ترین فرزندان این مرز وبوم داغدیده است.

آقای پرویز ثابتی ، باد از کدام سو در حال وزیدن است و چه کسی و کدام قدرت داخلی و یا خارجی چنین مأموریتی را به شما محّول کرده است که پس از 33 سال ازنهانگاه خودبیرون بیائید و برای مطهرساختن خود و سازمانی که در خون عزیزان ما غوطه ور بوده است وارد میدان شوید تا بر زخم های کهنه هزاران هزار قربانی شکنجه در دوران رژیم سرنگون شده شاه نمک بپاشید ؟ شاید حجم انبوه کشتارها و شکنجه ها واعدام های جمهوری اسلامی و مقایسه اش با دوران پادشاهی پهلوی ، شما و فرماندهان شما را به این نتیجه رسانده است که برای پاک ساختن جنایات ساواک و تبرئه خود و رژیم سابق اینک وقت مناسبی است و در قالب یک برنامه به اصطلاح "پژوهشی و تاریخی"که از صدای امریکا ، صدائی که به یمن بی اعتباری رسانه های جمهوری اسلامی و ضعف و ناتوانی رسانه های اپوزیسیون پراکنده و فرقه گرای خارج از کشور محبوبیت و اعتباری در میان ایرانیان بدست آورده است ، می توان شعور نسل جوان ایران به بازی گرفت ! شاید مسئولیت گریزی وتوجیه گری وعدم پاسخگوئی احزاب و گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که روزی دست بوس و مُرید و مدافع سینه چاک "امام ضدامپریالیست" بوده اند و روز دیگر مخالف و دشمن خونی او ، شما را به این باور رسانده است که وقتی روشنفکران و نخبگان جامعه بتوانند براحتی نقش عوض کنند بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند ! پس چرا شما نتوانید این کاررا بکنید! و شایدهم طی 33 سال گذشته و از درون مخفی گاه خود ،رفتارسیاسی ما ایرانیان را رصد کرده اید و به این جمعبندی رسیده اید که ما ایرانیان به بیماری جدیدی بنام بیماری"انتخاب بین بد و بدتر " مبتلا شده ایم و معیار "خوبی" ازسیستم فکری و روانی بمباران شده ما حذف شده است و فعلاً ملاک سنجش ما حد نصاب "بدی" است ! و حال که چنین است و ملتی به درد مقایسه و انتخاب بین و بدتر بد عادت کرده است ، پس زمان خوبی است که رژیم شاه و ساواک اش ، و تعداد اعدام شدگان و زندانیان سیاسی ایران در زمان شاه را در یک کفه ترازو گذاشت و تعداد اعدام شدگان وزندانیان سیاسی ایران دردوران جمهوری اسلامی را در کفه دیگر تزازو قرار داد ، و از مردم ایران خواست که با چشمان باز ببینند و مقایسه کنند که : کدام کفه سنگین تر است !

آقای پرویز ثابتی ! با دیدن مصاحبه تلویزونی شما در برنامه "افق" صدای امریکا ، برهرکسی که بهره ناچیزی از بشریت و وجدان در وجود خود داشته باشد ، ثابت گردید که شما پس از 33 سال از مخفی گاه خود سر بیرون نیاورده اید که ازمردم ایران و هزاران قربانی زنده و کشته ی شکنجه در دوران حکومت پهلوی ها ، پوزش بخواهید و به افشای شکنجه های مخوفی که در دوران مسئولیت شما درساوک رایج بوده است بپردازید، بلکه آمده اید به مردم ستمدیده ایران و قربانیان شکنجه بگوئید که : اشتباه ساواک در این بوده است که می بایستی زیادتر شکنجه می کرده و زیادتر می کشته است تا از وقوع انقلاب جلوگیری شود ! شما آمده اید به مردم ایران بگوئید که : اگرامروزه دچار هیولائی بنام جمهوری اسلامی هستید بخاطر این است که سردمداران نظام سلطنتی به توصیه های شما مبنی بر اعمال دستگیری های بیشتر و خشنونت بیشتر توجهی نکردند ! و از آنجائی که دروغ گو کم حافظه است ، در همان مصاحبه و چند لحظه بعد ، حتی اعمال خشنونت و وجود شکنجه و ضرب و شتم را توسط ساواکی که خود در رآس آن بوده اید به سخره گرفتید و آنرا از بیخ و بن انکار نمودید و از درون مخفی گاه خود مشتی خاک به چشم قربانیان زنده شکنجه پاشیدید و با همتایان خود در جمهوری اسلامی که 33 سال است وجود شکنجه را در نظام الهی اسلامی خود منکر می شوند همصدا گردیدید .

آقای ثابتی ، با این مقدمه که به درازا کشید برویم بر سر اصل موضوع ، یعنی انکار شکنجه در دوران رژیم پهلوی ، گمان می کنم که نام مرا بیاد داشته باشید ، چون در اولین نمایش تلویزیونی خودتان در دیماه 1349 ، که با اسم مستعار "مقام امنیتی" ظاهر شدید از من وبرخی از دوستانم که موفق شده بودیم ازچنگ مأموران شما فرار کنیم با مشخصات کامل نام بردید ، و حتماً فراموش نکرده اید که داستان فرار ما و دستگیری دوستانمان توسط ساواک به یک سال قبل از آن تاریخ و نخستین نمایش تلوزیونی شما برمی گشت ، یعنی به بهمن ماه 1348 ، براین تاریخ از آن جهت تأکید می گذارم چرا که شما در آخرین نمایش تلویزیونی خودتان که چند روز پیش از صدای امریکا پخش شد ، موذیانه چندین بار از گروههای "خرابکار و تروریستی" (بخوانید دو سازمان چریکهای فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق) یاد کردید و چنین القاء نمودید که گویا فعالیت ها و اقدامات ساواک فقط در ارتباط با گروههای چریکی و به تعبیر شما "خرابکار" بوده است و سپس بی آزرمی و وقاحت خود را تا بدانجا کشاندید که شکنجه را به دولت ملی دکتر مصدق نسبت دادید و دولت مصدق را مسئول شکنجه درایران دانستید ! به هرحال باز گردیم به زمستان سال 1348، یعنی به تاریخی که هنوز گروههای چریکی فدائیان خلق و مجاهدین خلق در ایران تشکیل نشده بودند تا بهانه ی "مبارزه با تروریست ها و خرابکاران" در دست نداشته باشید .

آقای ثابتی ، ظاهراً شما فارغ التحصیل دانشکده حقوق هستید و می بایستی با قانون آشنائی داشته باشید ، برای خواندن یک کتاب که از نظر ساوک "غیرمجاز"تلقی می شد در سالهای 1340 و تا پیش از آغازمبارزه چریکی در ایران، در قوانین جزائی دوران پهلوی چه مجازاتی و تحمل چند سال زندان در نظر گرفته شده بود ؟! و آیا اصولاً قانونی وجود داشته است که شهروندان ایرانی را ازخواندان کتابهای سیاسی و اقتصادی و فلسفی منع کرده باشد؟! با اطمینان می توان گفت که تمام گروهها و محافلی که تا پیش از جنبش چریکی در ایران توسط ساواک دستگیر و شکنجه شدند،همگی محافل و هسته های مطالعاتی بودند. تا قبل از اعلام موجودیت سازمان چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق بجز کتاب و مطالعه و یا حداکثر برپا کردن اعتصبات وتظاهرات دانشجوئی چیز دیگری درمیان و فعالان داشجوئی و روشنفکری ایران رایج نبود .

آقای ثابتی در بهمن ماه 1348 ، "مرد هزارچهره"ی شما عباس شهریاری (مسئول تشکیلات حزب توده ایران در داخل کشور که بعد از کودتای 28 مرداد خود را به ساواک فروخته بود و تا زمانی که توسط چریکهای فدائی خلق شناسائی و ترور شد دهها گروه و محفل روشنفکری و کارگری ایران را لو داد و بزیر شکنجه ساواک برد) گروهی از روشنفکران و داشجویان فعال دانشگاه تهران ، که بعدها به "گروه فلسطین" شهرت پیدا کردند ( چون چند تن از افراد آن گروه قصد پیوستن به جنبش فلسطین را داشتند) ساواک شما دامی را برای دستگیری آن گروه روشنفکری گسترده کرد. بیش از 70 نفررا که عمدتاً از فعالان جنبش دانشجوئی در آن سالها بودند دستگیر کردید و برای گرفتن اعترافات قلابی بزیر وحشیانه ترین شکنجه ها بردید.از شما سئوال می کنم که گویا درس حقوق خوانده اید و قانون را می دانید آقای ثابتی ؟! طبق قوانین جزائی رژیم سابق ،عبور غیر مجاز از مرز چقدر مجازات داشت ؟ گمان می کنم حد اکثر تا دو ماه زندان قابل خرید،تازه این برای وقتی است که عمل خلاف عبور غیرقانونی از مرز انجام گرفته باشد ، دوستان من که شما آنان را دستگیرکردید هنوز از مرزعبورنکرده بودند ودرخاک ایران بودند که ساواک شما آنها مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. حسن نیک داوودی ، مهندس جوانی که شاید روح اش هم اطلاع نداشت که چند تن از دوستانش قصد خروج از کشور و پیوستن به جنبش فلسطین رادارند بدست شکنجه گرانی که شما در رأس آنان قرار داشتید کشته شد! ناصر کاخساز یکی دیگراز متهمان آن پرونده ، قاضی جوانی که بتازگی ازدواج کرده و در یکی از شهرهای شمال به کار قضاوت مشغول شده بود و هیچ ارتباط و اطلاعی از تصمیم چند تن از دوستانش مبنی بر خروج غیر مجاز از مرز را نداشت در زیرشکنجه های مأموران تحت امر شما آنقدر شکنجه شد که بینائی یک چشم خود را برای همیشه از دست داد و به اعدام محکوم شد؟ از آپارتمان کوچک او جز تعدادی

کتاب فلسفی و تاریخی و چند جلد کتاب قانون چه بدست آوردید که اورا مستحق مجازات اعدام تشخیص دادید آقای ثابتی ؟ صدور سه حکم اعدام برای متهمان ردیف اول و حبس های طولانی مدت برای سایر متهمان پرونده ای که بجز یک مشت کتاب و ترجمه و جزوه ی دست نویس چیز دیگری به عنوان مدرک جرم در پرونده شان مشاهده نمی شد با کدام قانون مطابقت داشت آقای ثابتی؟ که اگر دفاع کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در آن سالها از آنان نمی بود ،احکام اعدام متهمان ردیف اول پرونده این گروه در دادگاه تجدید به حبس ابد تبدیل نمی شد . آری آقای ثابتی ، شما و مأموران تحت فرمان شما سالها قبل از اینکه گروههای چریکی در ایران شکل بگیرند و خبری از مبارزه مسلحانه در میان باشد،روشنفکران ایران را به جرم کتاب خواندن در زیر شکنجه می کشتید .

اقای پرویز ثابتی ، برای شما که پس از 33 سال از مخفی گاه خود بیرون خزیده اید که خود و سازمان مخوفی که در رأس آن قرار داشتید را از شکنجه و اعمال غیر قانونی مبرا سازید ! و برای شما که سه دهه شکنجه و جنایت ساواک شاهی و بعد از آن هم سه دهه شکنجه و جنایت ساواما اسلامی هنوز نتوانسته است خراش کوچکی بر وجدانتان وارد سازد رجوع به مدافعات زنده یاد شکرالله پاکنژاد دردادگاه نظامی را توصیه میکنم شاید یادتان بیاید که با جوانان آزادیخواه این سرزمین چه کرده اید.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهروز ستوده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

Esed Sadiq

عنوان مقاله
تلاش جدید پرویزثابتی برای تطهیرجنایات ساواک

چون ثابتی در بخش ٥ گفتگو در رابطه با قیام ٢٩ بهمن ١٣٥٦ تبریز صحبت میکند باید بگویم که موتور اصلی حرکت جوانانی بودند که در گروههای مختلف بدون تماس قبلی حرکت را راه انداختند مثلا یکی از گروهها شاگردان صمد بهرنگی بودند که برای تحصیل به تبریز آمده بودند چرا که انرجان - ممقان و امثالم فقط تا کلاس نهم مدرسه داشتند حتی برخی فقط تا کلاس ششم بود و این شاگردان ٥-٦ نفری خانه و یا اطاق اجاره میکردند و هر موقع یکی از سران مملکت میخواست به تبریز بیاید مسیر حرکت این فرد از فرود گاه تا محل اقامتگاه که اکثرا استانداری بود از چند روز قبل توسط پلیس و ساواک تحت کنترل گرفته میشد و قرار بود فرح پهلوی به تبریز بیاید و ساواک به خانه این بچه ها که ١٦-١٨ ساله بودند مظنون میشود و همه شان دستگیر و به بازجوئی میبرند و همه شان را کلی شکنجه میدهند و حتی آن همکلاسی های اینها را که در کوه با هم عکس گرفته بودند را نیز دستگیر و شکنجه میکنند خوب این جوانان و امثالهم دل خوشی از رژیم نداشتند و ٢٩ بهمن فرصتی برای انتقام جوئی بود و انتقام جانانه از رژیم پهلوی گرفته شد منتها عصر همان روز رادیو سراسری و روزنامه های فردای ٢٩ بهمن نوشتند که یک عده اجنبی از خارج مرز ها آمده و در تبریز اغتشاش کردند به عنوان فردی که در تمامی ثانیه به ثانیه قیام شرکت کردم کسی جز مردم آذربایجان نبود و این ثابتی و امثالهم با دروغ و نیرنگ به هر کار کثیف از جمله اتهام زنی و پرونده سازی مشغول بودند و اتهام اجنبی مثل سایر اتهاماتی است که در سراسر ایران برای جوانان این مملکت زده شد و جو اختناق و سانسور باعث شد که مردم دنبال خمینی فریبکار بروند و عاقبت اش امروز بر همه گان معلوم است

چ., 29.11.2023 - 11:54 پیوند ثابت
کیانوش توکلی

دوستی برایم نوشت : 

"پیشنهاد می کنم این مستند را در پنج قسمت ببینید بخشی از تاریخ شفاهی ایران است"

در پاسخ برایش  نوشتم:

بخشی از تاریخ شفاهی ایران می بود که تهیه کنندگانش می توانستند امکان حضور انانی که بازیگر ان تاریخ بودند را در مستند فراهم می کردند . دهها نام اشخاص زنده برده شد بدون اینکه آنان نظر ی داده باشند واین کاملا با یک برنامه حرفه ای مستند سازی تاریخی نا سازگار است.  بطور مثال در مستند ؛ دو بار نام بهروز ستوده اماده بود ؛ بدون اینکه نظر ایشان  انعکاس داده شده باشد. تاریخ جاده یک طرفه ای نیست. آنهم در دنیای دیجیتالی امروز .....

مستند پرویز ثابتی در پنج قسمت، روایت رویدادهای مهم سیاسی و امنیتی ایران تا پیش از بهمن ۵۷ است می بایست در چهارچوب  یک مستند تاریخ نگاری  که بشکل تک صدایی تهیه شده مورد نقد و بررسی  علافمند ان و متخصصین  قرار گیرد. هر چند این مستند  به صورت جستجوگرانه  ؛ همه جانبه یعنی رفتن و گشتن و پیدا کردن  متخصصین ویا کسانی که در این برنامه از آنان نام می برده می شود؛ تهیه نشده است با این وجود  منبع خوبی است برای بررسی همه جانبه تاریخ نویسان و دست اندر کاران سیاسیت ایران ..

متاسانه در  این مستند  تنها راوی داستان یعنی پرویز ثابتی است که نظراتش را بعنوان "حقیقت تاریخی" بیان می نماید . در این مستند حتی جای دیگر مقامات امنیتی دولت شاهنشاهی ایران هم خالی است. . این مستند حتی  در حد یک مصاحبه چالشی هم نیست . در وافع راوی خاطراتش را با استفاده ا ز امکانتی که تلویزیون من و تو در اختیار ش گذاشته بود بهره جست. با اینحال  مستند با ارزشی است بشرطی که مورد نقد و بررسی قرار همه جانبه  قرار گیرد
چ., 29.11.2023 - 07:18 پیوند ثابت
ایلیا پرویزی

عنوان مقاله
تلاش جدید پرویزثابتی برای تطهیرجنایات ساواک !

حکایت:
آورده اند که سلطانی بسی ظلم همی کردو کس از وی در امان نبود.
در بستر مرگ پسررا خواست و سفارش نمود که کاری کند تا مردم بگویند:« آن خدا بیامرز».
پسر چون برتخت نشست خواست وصیت پدر انجام دهد, پی برد که هرگز نمیتواند ظلم و ستمی که او نموده از خاطره ها بزداید.
پس بنا را گذاشت بر ظلم چندین برابر و این شد که مردم ناله سرمیدادند که باز آن خدا بیامرز.

چ., 29.11.2023 - 06:03 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.