رفتن به محتوای اصلی

اصالت وسرنوشت دررابطه با مرگ نابهنگام-شادروان شاهزاده علیرضا پهلوی
09.01.2011 - 14:10

اصیل شخصی که از دیگران متمایز است. این مشخص بودن به نسل های بعدی نیز به ارث میرسد. از زمان قدیم وندیم کلمه اصیل را به فرهنگ پادشاهی نسبت دادند. این اشخاص را نیز خون آبی مینامند. این لقب از اسپانیا گرفته شده که نشانه مطهر بودن وراستین است. اصیل همچنین بمعنی مبارز میباشد. صفت اصالت تاریخی اجتماعی وقانونی است ونه فقط تفریحی واقتصادی که پایه آن ثروت است. شخص دارا بطور اتومات به اصیل تبدیل نمیشود.

اما اشخاص اصیل ثروتمند ودارای تاثیر ونفوذ میباشند. بسیاری از پادشاهان ویا رویهمرفته شاهزاده گان ثروت خود را ازدست دادند. این ایده "اصیل فقیر" نامیده میشود که از زمانهای پیشین این "نامیده" برقرار بوده است. به این منظور که بزرگزاده هرچند که ندار ویا حتی گدا شود اصالت او درشخصیت اش محفوظ است. جوانان مبارز وشجاع وپاک ایرانزمین که در راه آزادی جان برکف نهادند وهمینطور آنهائی که هنوز در زندانهای دیکتاتور شب وروز را با زرفی از دنیای اندوه بخاطر وطن وهموطنانشان صرف میکنند نمونه بارزی ازاصالت از نوع مبارز میباشند.

بعقیده من یکی از مشکلات بزرگزادگان که اعیان واشراف نیز خوانده میشوند با وجود شان ومقام مجلل وثروت عظیم محدودیت های خاصی دارند که میتواند بمرور زمان باعث افسردگی شود. یک دلیل بارز آن امنیتی است که آزادانه وبا میل خویش نمیتوانند به هرجا که مایل هستند قدم گذارند وبا هرکه دوست دارند همصحبت شوند ویا معاشرت کنند. در واقع با داشتن همه چیز اما در خط ومرز مشخص ومعین کمبود عجیبی هم احساس میشود. مخصوصا اگر شخص حساس و احساساتی وانساندوست باشد که با مطلع شدن از زندگی شاهزاده علیرضا پهلوی مطابقت میکند. احساس تنهائی یکی از بدترین عوامل بطرف افسردگی است. بعلاوه بر آن ازدست دادن پدر بزرگوار پادشاه فقید ایرانزمین وخواهر جوان وناکام شاهزاده لیلا پهلوی ودوری از وطنی که به آن عشق میورزد. غم ویاس فراوان بعلت هرج ومرج در ایرانزمین ونابسامانی جوانان هموطن همه وهمه دست به دست هم دادند که شاهزاده ای حساس وانسانی ونابغه چون علیرضا پهلوی را به سوی خودکشی سوق دهد. مهاجرت برای اشخاص عادی بسیار ساده تر از مهاجرت برای شاهزاده آنهم نوجوانی است که روح او با وطن او کاملا پیوسته است. از طرف دیگر احساس ناامنی به هرمکانی که وارد شود. عشق وافر به وطن باعث شد که درایرانشناسی تخصص یابد که میتوانست بزرگمردی در راه آباد کردن ایران باشد وکاملا مفید که هیچ راهی برای برآورد کردن این آرزو امکان نداشت. شاید هزاران دلائل دیگر که من ویا شاید ما از آن آگاه نیستیم. آیا همه این غمها برای خرد کردن قلب پسرنوجوانی که از همان عنفوان نوجوانی با فاجعه وترازدی آشنا شد وبطور اجبار میبایست خو بگیرد وبسازد کافی نیست؟

برطبق نظریه دکتر آو شالم (روانکاو اسرائیلی ) شخصی که تجربه خودکشی داشته ویا موفق به انجام این شکست تلخ شده باشد او را روانی مینامند در حالیکه این فرضیه درست نیست. دو عامل اصلی نشان دهنده حالت افسردگی است. حالت اول احساس تنهائی وقطع ارتباط با دنیای خارج است. شخص تنها فکر میکند که او بتنهائی مقابل همه ایستاده وهیچکس قادر نیست درد ورنج او را درک کند. حالت دوم محدود کردن مرزهای افکار شخص میباشد. به این منظور که او درلاک خود فرو میرود ویا احساس میکند درون نهری باریک وتیره درحال غرق شدن است. دراین مواقع شخص تقریبا همه دقایق وساعتها وروزها را درحال ترحم شخصی بسرمیبرد. او باخویش همددردی میکندودر نقطه ای نامعلوم زجر وعذاب روحی وروانی بی پایان وجودش را میآزارد. با خود میگوید: چنین زندگی طعم ندارد. انتحار کننده بطور دائم درنگرانی واضطراب بسرمیبرد و خلال درونی او مغشوش ومشوش است. دراین مواقع دلائل عقلانی با قلب او صحبت نمیکند. دکتر اورباخ (اسرائیلی) ادعا میکند بسیار مقتضی است به عمق مشکل شخص انتحاری تجربه کرده با ملاحظه ای حساس صحبت کرد. آنچنان که روح او را لمس کنی وناکامیهای شخصی را با او قسمت کنی وبدین طریق از تنهائی او بکاهی ودر ادامه راه حلی به او تجویز کنی. معنی زندگی را طبق مشکلات وتلخیهای درونی اش به او مفهوم دهی ونه مشکلات خارجی که انتحاری با آنها غریبه است. روش دیگر نجات دهنده خوب است که موضع صلاحیت دار بخود بگیرد آنطور که با صحبتها ورفتارش بتواند شخص غمگین را مفتون سازد که به بهانه دفاع انگیزه ای بدست او دهد که از مقصود شوم واسف انگیز خود کناره گیری کند. در اینجا رهائی دهنده با دخالت احساسات خود نسبت به فرد مایوس طوری بیان کند که انتحاری متوجه شود نجات دهنده بینهایت بفکر اوست وبا نبودن او امکان اینکه خود نیز به آن سرنوشت دچار شود زیاد است.

کسیکه تمایل به خودکشی دارد چهره او افسرده بنطر میرسد وراه رفتن او آهسته وهمینطور صحبت کردن به کندی شنیده میشود. درانجام وظیفه تغییر قابل ملاحظه ای دیده میشود وساعتهای زیادی بخواب میرود واشتهای او کم میشود. به وضع ظاهری خود به اندازه کافی رسیدگی نمیکند ودر تفریحات مورد علاقه شرکت نمیکند. اهمیت به دوستان وفامیل نمیدهد واغلب اوقات در خلوت میگرید وسپس بدون قید وشرط صحبت میکند واز مرگ نمی هراسد. اعتماد بنفس او ضعیف وهمینطور خود را مقصر میداند. درولخرجی بعنوان تقدیم کادو به دیگران اسراف میکند. این حالات ناراحت کننده مخصوصا درطبقات بالا بیشتر دیده میشود. دلیل اصلی آنهم اینست که شخص اصیل فکرمیکند به اندازه کافی درجامعه وهمچنین برای خویش مفید نبوده. از این طبفات میتوان نام شائول یکی از پادشاهان اسرائیل را نام برد. شائول با اینکه ازهوش وفراست خاصی برخوردار بود اما بطور دائم ازنوعی بد شانسی رنج میبرد که باعث شد به افسردگی شدید دچار وپس ازمدتی خود را نابود ساخت. سامسون که درآئین یهود ذکرشده او پهلوان نامداری بود البته نه افسانه ای بلکه واقعی. او نیز خودکشی کرد. زمری یکی از بزرگان اسرائیل از قبیله سامسون از فرط یاس وناامیدی کاخ خود را به آتش کشید که خود بسوزد واینچنین بطور وحشتناک با زندگی وداع کرد. مردخای موتا گور دهمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل پس از ابتلا به بیماری سرطان در60 سالگی با اسلحه شخصی به زندگی خود پایان داد. او در نامه ای پس از عذرخواهی ازهمسر وفرزندانش قید کرده بود که مایل نیست بعلت داشتن بیماری به شخص دیگری متکی باشد. (یکی دیگر از نشانه های اصا لت). بنابراین نتیجه میگیریم هیچیک ازاین اشخاص اصیل روانی نبودند بلکه ازعقل وهوش خاصی برخوردار بودند. برعکس آنچه دربسیاری از جوامع که مشهود هست شخص انتحاری ازبیماری روانی رنج میبرد شعور وفهم بینهایت باعث میشود که تفسیر زندگی را به پوچ وباطل بودن مفهوم کند واینچنین باعث نابودی خویش شود. اشخاص روانی معمولا خودکشی نمیکنند بلکه اغلب کارهای ناشایست وناپسند انجام میدهند. طبق اطلاعاتی که کسب کردم شاهزاده علیرضا پهلوی نبوغ خاصی داشت وهمینطور شخصیت بسیار محبوب وبرجسته که نادر است. در واقع همه چیز داشت غیر ازشانس. بخت بد از اینکه از کودکی ازوطن عزیزش دور شد وهمینطور فقدان پدر ومرگ نابموقع خواهر. اما برهرایرانی میهن دوست واجب است شهبانوی مهربان وشاهزاده رضا پهلوی وخواهر گرامیشان شاهدخت فرحناز را تشویق به ادامه مبارزه در راه وطن نمود. جوانان ایرانزمین به توصیه ها ومهرومحبت بی پایان بانوی اول ایرانزمین نیازمندند. مایلم ازاین فرصت استفاده کنم که با صمیم قلب وتمامی وجود این فاجعه اسفناک ودردناک را به تمامی خانواده پهلوی وهمینطور به ایرانیان وطن دوست تسلیت گفته وآرزوی موفقیت وسعادت تمامی عزیزان خانواده پهلوی را از درگاه ایزدی آرزومند باشم.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.