حرمت پایبندی به حقیقت را پاس بداریم واز اتهام زنی احتراز کنیم

من جزو نزدیک ترین دوستان کریم جاویدی بودم
از نظر من انعکا س دعواهای سیاسی آن هم نه در عرصه نظر بل اتهام زنی که ما هیچ گونه اطلاع و درکی از پس زمینه آن ها نداریم مارا وارد بازی های فردی .کینه جویانه . وهر کس از ظن خود به قاضی رفتن می کند که آن سرش ناپیدا .

کیانوش عزیز نیک میدانی که حرفه خبرنگاری وروزنامه نگاری حرفه ای است بسیار مسئولانه که جز از طریق پایبندی به حقیقت و محور قرار دادن انسان نمی توان نوشته ای روشنگرانه وتاثئر گذار را ارائه کرد .وظیفه یک نشریه یک سایت یک روزنامه آنجائی سنگین می شود که قادر به تفکیک سره از ناسره درک میزان تاثر سوئی که انتشار یک خبر نادرست در افکار حداقل خوانندگان آن می گذارد باشد .
یک سایت آش در هم جوشی نیست که بتوان هر گونه نوشته واظهار نظری را درست یا نادرست را در آن نشر کرد . این منافعی آزادی نشریات نیست هر سایت یا نشریه چهار چوب خود را داردوبه آن شناخته می شود . از نظر من انعکا س دعواهای سیاسی آن هم نه در عرصه نظر بل اتهام زنی که ما هیچ گونه اطلاع و درکی از پس زمینه آن ها نداریم مارا وارد بازی های فردی .کینه جویانه . وهر کس از ظن خود به قاضی رفتن می کند که آن سرش ناپیدا . حداقل تجربه این هم سال به ما نشان داده که چگونه در پس هر ادعائی بسار عوامل خوابیده است . الخصوص که هماه آن سیاسی بودن وزندان کشیدن نیز به عنوان مهر تائید بر آن نهاده شود . ای بسا غرض ورزی ها حسادت ها تسویه حساب های گروهی و.... که همراه این ادعا هاست .حداقل پسر خوب تو که سالها در همین سازمان فدائی بودی واز نزدیک شاهد آن که در هر انشعاب در هر گروه بازی چطور چنگ به صورت هم می کشیدیم تحدید می کردیم وپرده دری از همان کسانی که سالها با هم در مبارزه ای مشترک بودیم وبر سر سفره همدیگر نشستیم . از نظر من نوشته اضغر عزیز دل سوسختگی دیدن همین غرض ورزی هاست که زندگی آرام یک خانواده را به هیچ دلیل ومدرک صرف من سیاسی بودم من دیدم من..به چالش می کشد و داغون می کند .ومتاسفانه بر اتهام هیچ منطقی نیست . وحال شما چرا باید بازتاب دهنده این گونه مطالب باشید بگذارید در همان دنیای مجازی بنویند وتائید کنند . من اصلا نمی پذیرم که 3000نفر لایک کردند و ما به آن خاطر منتشر کردیم .کدام یک از ما در طول مسیر سیاسی راه عوض نکردیم .کداممان در برخورد های سیاسی به تندی مقابله ننمودیم . اما همیشه یک اصل داشتیم که حرمت انسان حرمت پایبندی به حقیقت را پاس بداریم واز اتهام زنی که پایهای نداشته باشد احتراز کنیم . نه آنکه مبلغ آن شویم . اضغر دوست دوران نوجوانی وجوانی وپیری من است . در رابط با مقالهای که من در باره انتخابات افغانستان نوشته بودم و این که از دید من در آن دمومکراسی وجود ندارد و نوعی بز کشی وسلف خری رای است انتقادی نوشته بو با آن که موافق نبودم به جان خواندم وتو نیز برایم نوشته بودی خواندم بی آن که نارحت شوم چرا که به درک های متفاوت دیدگاهی بر می گشت . اما این نوشته در مورد کیتی والخصوص انعکاس آن از طرف شما برایم آزار دهنده است همان طور که برایم نوشتی من آدم احساساتی هستم وچنین نوشتههای بی اساس آزارم می دهد .

 زنده یاد کریم جاویدی 

من جزو نزدیک ترین دوستان کریم جاویدی بودم ودوست خانوادگی خانوده محترم جاویدی و محمد جاویدی که همسر کیتی باشد از نزدیک در تمام سالهاشاهد قضیه . نوشته اصغر را تائید می کنم وواز تو عزیز به عنوان یک دوست قدیمی که سالها با هم بودیم ودر روزهای سخت خروج از ایران برایم فداکاری کردی انتظار دارم که در نشر مطالب نه یک بار بل ده ها بار بالا پائین کنید .وتریبونی باشید نه برای ادعاهای شخصی بل چراغی برای راه سختی که در پیش است .اگر یادت باشد یک بار در کابل به تو در آن کشاکش سخت گفتم این کشمکش ها خواهد گذاشت و وصل کنندگان رو سفید . در کار نشر نیز چنین است .با مهر ابوالفضل

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.