چرا آمریکا کاروان داعش را در راه رمادی بمباران نکرد؟