رفتن به محتوای اصلی

باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت
17.07.2015 - 19:32

جریان هائی که از توافق هسته ای ایران وقدرت های جهانی به خشم آمده اند طیف وسیعی را تشکیل میدهند که عمدتاً شامل حزب جمهوریخواه امریکا ، دولت اسرائیل ، عربستان سعودی و برخی از شیخ نشین های خلیج فارس ، ذوب شدگان در ولایت فقیه در ایران به سرکردگی حسین شریعتمداری و پاره ای از سران سپاه و بسیج ونمایندگان مجلس شورای اسلامی وبرخی ازگروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی میباشند که پیشرفت اهداف سیاسی و مقاصد اقتصادی خود را با حمله نظامی به ایران گره زده اند . و سردادن شعار: "کیهان – اسرائیل تسلیت تسلیت" درجشن های خودجوش مردم ایران به مناسبت توافق هسته ای ، دقیقاً بازتاب نگاه صلح جویانه مردم ایران و شناخت آنان درمورد کانون های جنگ طلب داخلی و خارجی است .

ساده اندیشی خواهد بود اگرتصور شود با امضای توافقنامه هسته ای ، طیف وسیع جنگ طلبان در داخل و خارج از کشورآرام خواهند گرفت و دست ازتلاش برای برهم زدن توافق وین و برپا کردن جنگ علیه ایران خواهند کشید. ازسناتورهای جمهوریخواه امریکائی ونخست وزیرجنگ افروزاسرائیل وشیوخ مرتجع عرب گرفته تا سردارنقدی ها و حسین شریعتمداری ها و اپوزیسیون جنک طلب جمهوری اسلامی که تنهاشانس کسب قدرت را در ایران درپرتوحمله نظامی به این کشورمیدانند ، همه وهمه برای اخلال در روند پیشرفت توافقنامه هسته ای دست بکار خواهند شد ودراین میان تنها عاملی که میتواند تلاش جنگ طلبان را خنثی سازد حضورگسترده مردم ایران در صحنه صلح طلبی ، پشتیبانی ازموافقنامه هسته ای وپافشاری برمطالباتی است که آقای حسن روحانی درجریان انتخابات ریاست جمهوری به مردم ایران وعده داده بوده است . والبته  لازمه حضورپُررنگ مردم درصحنه ، حمایت دولت روحانی از مردم و ایجاد فضای امن برای این حضورآنان در صحنه های گوناگون مطالبات مدنی است ، چرا که اگر قرارباشد صلح طلبی و مطالبات مدنی مردم ایران مانند گذشته مورد یورش اراذل و اوباش حکومتی و جناحهای هارحاکمیت قرارگیرد و دولت روحانی فقط نظاره گرحوادث باشد ، حضور مردم در صحنه ، موضوعیت خود را از دست خواهدداد.

تمام جریان های که طی چند سال گذشته با کوبیدن برطبل جنگ طلبی وحمله نظامی علیه ایران منافعی عایدشان گردیده است ، هم اینک امیدوارند که ایران را به شرایط پیش ازامضای قرار داد باز گردانند وتنها راهی که این بازگشت را غیر ممکن میسازد برسمیت شناختن قدرت مردم ایران به عنوان پشتوانه موافقتنامه وین است . دولت حسن روحانی اگرنتواند پیوندی بین سیاست خارجی وسیاست داخلی برقرارنماید و اگرنتواند به مردم ایران اطمینان دهد که پس ازتوافق هسته ای با قاطعیت بدنبال عملی ساختن وعده های به تعویق افتاده میباشد ، وعده هائی که دولت "تدبیر و امید" تا به امروز اجرای آنرا به حّل مسئله هسته ای موکول کرده است ، بدون شک ایشان نخواهد توانست اعتمادعمومی را نسبت به دولت خود جلب نماید ودر نتیجه برآقای حسن روحانی همان خواهد رفت که درگذشته بربازرگان و بنی صدر و موسوی وکروبی وغیره رفت .

شریعتمداری ها و رسائی ها و کوچک زاده ها ، بعنوان سمبل های مخالفت با توافق هسته ای وکسانیکه تا یک روز پیش ازامضای توافق ، آنرا معاهده ترکمانچای دوم میخواندند وامضای آنرا خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی میدانستند و پس ازامضای توافق وین ، درناپایداری وناروشنی این توافق قلمفرسائی میکنند و در اینجا و آنجا به نطق و خطابه میپردازند ، نیروهای امنیتی ، قوه قضائیه فاسد جمهوری اسلامی ، سران سپاه و بسیج ووابستگان به بیت رهبری ، شبکه فاسدآخوندهای نماز جمعه وغیره و غیره که درپرتو غرب ستیزی و تحریم ها ، غارتگری های خود را دوچندان نمودند و به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده اند، پس ازتوافق هسته ای موقتاً و برای کوتاه مدت جار وجنال درعرصه سیاست خارجی را رها کرده ، نیروی خود را برروی سیاست داخلی متمرکزخواهند کرد ، بویژه با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان ، آنها تلاش خواهند کرد که دولت حسن روحانی نتواند ازموفقیت اش درتوافق هسته ای ،جهت پیشبرد سیاست های داخلی اش استفاده نماید. هدف اصلی آنان این است که هرچه بیشتر ناتوانی دولت روحانی را در پاسخگوئی به مطالبات مردم و حّل مغضلات جامعه نشان دهند.

اگرچه حکومت مطلقه ولایت فقیه امروزه در شرایطی نیست که مانند سالهای 60 ونوشیدن جام زهر توسط خمینی ، اقدام به کشتارسیاسی نماید ، اما پس از خوردن جام زهر هسته ای بوسیله خامنه ای و امضای توافق هسته ای ، از هم اکنون خفقان آلودترکردن فضای عمومی جامعه و سرکوب نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر درایران ، دردستورکارنیروهای امنیتی قرارگرفته است ، وهرگاه دولت روحانی نتواند تهاجم نیروهای افسار گسیخته را به ابتدائی ترین آزادی های فردی و اجتماعی مهارکند وازحقوق بشرایرانیان دفاع نماید، گمان نمیرود آن دسته ازمردمی که درانتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی دادند ، درانتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان به پای صندوق رأی روند.

با عمده کردن حّل مسئله هسته ای ، طی دو سال واندی که ازعمر دولت "اعتدال"میگذرد ، آقای حسن روحانی اجرای تمامی وعده های انتخاباتی خود را به پس از حّل بحران هسته ای حواله داده است ، اینک که آن بحران به سرانجامی رسیده است مردم ایران حق دارند ازایشان بخواهند که به وعده خود عمل کرده ، دفاع ازحقوق شهروندی ایرانیان را صدربرنامه خود قراردهد چونکه بدون برسمیت شناختن حقوق شهروندی ایرانیان و مبارزه پیگیربا فسادی که سرتاپای  حکومت اسلامی را دربرگرفته و جامعه را نیز به فساد و تباهی کشانده است ، توافق هسته برای ایران غرق در فساد به تنهائی معجزه گر نخواهد شد .   

طرح شعار"حصرباید بشکند" ، آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی وسایرشعارها درجریان جشن های خودجوشی که پس ازاعلان توافق هسته ای درتهران وشهرستانها برپاگردید میبایستی به گوش آقای حسن روحانی نیز رسیده باشد و ایشان را کمی بفکر فرو برده باشد که بی توجهی ونادیده گرفتن درخواست های حقوق بشری مردم ایران ، فقط میتواند این فکر را اذهان عمومی تقویت نماید که : این دولت با این هدف بر سر کار آمده است که تحریم های فلج کننده را از روی دوش حکومت ولایت فقیه بردارد و غارتگران بیت المال را برای پیشبرد اهداف پلیدشان  به پول بیشتری برساند .

و اما جامعه مدنی ایران ، نیروها و شخصیت های آزادیخواه و مدافع حقوق بشردر داخل و خارج از کشور، اینک پس از امضای توافقنامه هسته ای ، هرگاه بتوانند بر خرده کاری ها و دوباره کاری ها وپراکندگی خود فایق آیند و دریک جبهه فراگیروملی حقوق بشری ، متحد و متشکل گردند،بدون شک قادر خواهند بود که مسئله حقوق بشر و نقض روزمره آن توسط قوه قضائیه فاسد ونیروهای سرکوبگرتحت امررهبر را دردیدگاه جهانیان  به مهمترین مسئله ای که هم اینک گریبانگیر ایران و ایرانیان است تبدیل نمایند وازافکار عمومی جهان وکشورهای حامی اعلامیه جهانی حقوق بشربخواهند که حکومت مطلقه ولایت فقیه را برای برسمیت شناختن حقوق بشردر ایران تحت فشار قرار دهند. اتحاد نیروهای دمکراسی خواه و مدافع حقوق بشر در ایران درعین حال میتواند دست دولت حسن روحانی که مدعی میانه روی است را برابرنیروهای عهد حجری وذوب شده درولایت فقیه را تقویت نماید. چند ماه آینده و پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ، ماههای رودروئی شدید جناحهای حکومت اسلامی خواهد بود . بدون تردید ایجاد جبهه ملی دمکراسی خواهان ومدافعان حقوق بشر درایران میتواند به عنوان نیروئی برآمده ازخواسته های سرکوب شده مردم ایران ، امید و شور وشوق مبارزه برای فردای بهتررا دوباره دردلها زنده کند.

26 تیرماه 1394

17 ژوئن 2015

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.