اینجا هر روز انتحاریست ولی هیج کسی پروفایل فیس بکوکش را تغییر نمی دهد