مراسم محرم شیعیان کپی سینه و زنجیر زنی کاتولیکهاست

دو قرن پیش از متداول شدن مراسم ماه محرم در ممالک صفویه, سینه زنی با شانه های میخدار و زنجیر زنی در کشورهای کاتولیک مرسوم شد. متعصب ترین کاتولیکهای اروپا با خود ازاری مازوخیستی در ملا عام , طلب آمرزش برای گناههای بشریت از خدا و پسر خدا (عیسی) می کردند.

دو قرن پیش از متداول شدن مراسم ماه محرم در ممالک صفویه, سینه زنی با شانه های میخدار و زنجیر زنی در کشورهای کاتولیک مرسوم شد. متعصب ترین کاتولیکهای اروپا با خود ازاری مازوخیستی در ملا عام ,  طلب آمرزش برای گناههای بشریت از خدا و پسر خدا (عیسی) می کردند. برخی  نقطه آغاز آنرا به زمانی قحطی بزرگ قرن 13 اروپا نسبت می دهند و اینکه مسیحیان معتقد بودند خداوند  بندگانش را بدلیل گناهان کبیره مجازات کرده و تنها با خودزنی میتوان خواهان بخشش شد. کلیسای کاتولیک در چند قرن اول زنجیر زنی متعصبین مذهبی را مورد تایید قرار داد اما بعدها بدلیل همه گیر شدن و استفاده از آن در اعتراض به حکومت کلیسا از سوی برخی , آنرا تقبیح کرد لکن هرگز نتوانست بطور کامل این مراسم را منسوخ سازد. در برخی مناطق ایطالیا, اسپانیا و پرتقال هنوز هم این ریتوآلها مرسوم است. دلیل پوشاندن صورت اینست که شناخته نشوند وگرنه خود نمائی محسوب شده و مقبول درگاه خداوند قرار نمی گیرد. 

سینه, زنجیر و قمه  زنی بدلیل نفوذ کاتولیکها به دربار صفوی راه یافت و به بخشی از فرهنگ شیعه تبدیل شد. کاتولیکها با تقویت صوفیسم اسلامی , پشت جبهه سنی های عثمانی , جبهه جدیدی باز کردند. ترکهای عثمانی و ترکهای شیعه بمدت چند صد سال با همدیگر جنگیدند که اثرات شوم  آن هنوز هم باقیست.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
حالا میشه فهمید چرا شیعیان در اروپا به راحتی مسیحی میشوند. ابتدا شیعه کردند که همان مسیحیت با نمای اسلامی بود و اینک هم به طور کامل مسیحی میکنند. فی الواقع شیعه مرحله گذر از اسلام به مسیحیت و تبدیل تدریجی مسلمانان به مسحیت بود.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سلام-هرکسی مقداری ازحق وناحق رادرمورداسلام وشعیه وسنی بیان داشتند.اسلام واقعی رانه به مادرست رسانده اند.ونه کسی میتواندآنرابرای ماتشریح کند،هرکسی دراین موردنوشته کسانی رامدرک قرارمیدهندکه ازتفکرآن نویسنده ویانویسندگان چیزی فراگرفته است.درتمام ادیان خرافه پرستی وتحجرگرایی باشدت وضعفی خودنمایی کرده وهنوزهم میکند.
هیچ کسی نمی تواندبگویدکه کدام دین ویامذهب عاری ازخرافات وعقب ماندگی است.این تعبیروتفسیر هادرنظریه پرادازان کمونیست وحتی درنظریات فیلیسوفان نیزدیده میشود.
لازم است هرکسی راهی برای برون رفت ازاین گرفتاری داردبیان داردنه اینکه بهم اتهام وانگ بزنیم.همه میدانیم که مکتب های سیاسی ودینی برای روشنایی وبرای برون رفت ازگرفتاری انسانهابوجودمی آیند.دراین بین تعدادی نیزبرای سوءاستفاده ازآن هاواردمیدان میشوند.
دین یهودی ومسیحی ویازرتشتی همان گرفتاری رابرای مردم آفریده اندکه دین اسلام
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
نه فقط زنجیر زنی بلکه شام غریبان نیز از مراسم مسیحی است که شیعیان انجام میدهند. در اصل شیعه یکی از مذاهب مسیحیت است که به منظور نفوذ و تخریب اسلام خود را به زور مسلمان جا زده است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
. موالی ایرانی در عراق چه کسانی بودند که مذهب شیعه را پذیرفتند و بعنوان اولین ایرانیان شیعه مذهب شناخته شده اند . یک لشکر چهارهزار نفره بود که پس از شکست رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایرانی در مقابل مسلمانان و کشته شدن وی، آنها تصمیم به پذیرفتن دین اسلام گرفته، به همین منظور با سعدبن ابی وقّاص فرمانده مسلمانان وارد مذاکره شدند.

آنها که در آن هنگام با عنوان، سربازان شهانشاه، معروف بودند و رهبری خود را به دست شخصی با نام «دیلم» سپرده بودند، این گروه از سوی عرب ها با عنوان «حمراء» (سرخ رو) شناخته می شدند و با توجه به نام رهبرشان، از آنها با عنوان «حمراء دیلم» یاد می شد، در کوفه، هسته اولیه موالی را تشکیل دادند و با گذشت زمان و نیز مهاجرت ایرانیان دیگر جمعیتشان رو به فزونی گذاشت؛ که بعد از بازگشت برخی از اینها به مناطق تولد خود به تبلیغ شیعه میپردازند که خود داستان دراز دارد
عدم انتشار شده: 
false
تصویر دیرنج مین ائللی

نظر : 
تغییر دین و مذهب در کوتاه مدت و یا گسستهای عمیق فرهنگی در برحه ای کوتاه ازتاریخ , از نشانه های بارز سرکوب, قتل عام و کشتار است. اگر در قرن ما با تمام امکاناتش نمیتوان دین, فرهنگ و یا اعتقادات بنیادین یک ملت را سریعا عوض نمود مطمئنا در زمانهای قدیم نیز چنین چیزی ممکن نبوده است. اسلام اوردن مردم ما بدلیل متقاعد شدن و فهمیدن حقانیت آن دروغ محض است. مردم 1400 سال پیش حتی نمیدانستند مسلمان مسلح خونخواری که دم در ایستاده کیست و چه می خواهد. تسنن پس از صدها سال کشتار دین اکثریت شد و تشیع نیز با کشتار بخشی از مردم بزور خود را تحمیل کرد. همه ادیان بدون استثنا با کشتار و بی رحمی بر افکار و عادات مردم مسلط شده اند. این وسط تفکر خود فریب ایرانی, بدنبال بهانه است تا عقب ماندگی خود را توجیه کند. اگر سنی و یا زرتشتی باقی مانده بودند باز هم قادر نمی بودند که به قوانین انسانی قرن 21 پایبند باشند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
صفویه . .بزرگترین یایکی ازبزرگ ترین شاه تولیدهای مسیحیت برضدهمسایه عثمانی اش بودکه درامتدادتجربیات تاریخی ادراستفاده وتقویت حکومت هاوقبایل شرق -ایرانیان -اتراک -ومغول هابرعلیه بیزانس(دشمن وقت کاتولیسیسم روم) برعلیه ممالیک فلسطین وشامات برعلیه عثمانی بودکه باموفقیت توانستندبه صحنه بیاورند وامتدادآن نیز بالاخره تولید وتقویت ناسیونالیسم حال حاضربرعلیه اعراب واتراک و اسلام کنونی است که همچنان ادامه دارد. صفویه تورک بااستفاده ازقبایل تورک بزرگترین .وحشیانه ترین وتعیین کننده ترین ضربات را به صورت قتل عام های سیستماتیک برپیکره تورک این سرزمین واردکردند که بعضی نمونه های مکتوب شده اش قتل عام های جوامع پرجمعیت -بایندر(سلسله سلطنتی آق قویون لوها)-استاجلو-تکه وسایرجوامع کوچک وبزرگ والبته اکراد مکری وغیره مثل اهل تسنن های شهرهاوولایات هم میشود. درهمین راستاشاهدنفوذفرهنگی وعقیدتی غرب وبخصوص کاتولیک نیز
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقا و یا خانم آذری هم اسلام و هم شیعه توسط فارس زبانان به این منطقه تشریف فرما شده و بهتر است شما کمی مطالعه بکنید اولین مسلمان منطقه که ایران نامگذاری شده سلمان فارسی و مراحل ورود شیعه به منطقه عبارت است از مرحله اول، در میان "موالی" ایران در عراق. مرحله دوم، نفوذ تشیع در بعضی از مناطق مرکزی ایران همچون "قم". مرحله سوم، توسعه گرایشات شیعی با روی کار آمدن "بنی عباس". مرحله چهارم، فتح طبرستان به دست "علویان". مرحله پنجم، برپائی حکومت"آل بویه". مرحله ششم، پس از حملات "مغول‏ها". مرحهل هفتم، روی کار آمدن دولت "صفویه". یعنی آخرین مرحله توسط تورکهای صفوی بود .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقا و یا خانم آذری صفوی.....اگر درایت قاجاریان نبود , بجای یک سوم از خاک ایران, تمام مملکت از دست می رفت و شما هم به جای زبان ( فارسی دری شیرین) , با زبان ( تلخ روسی ) حرف میزدید و افای پوتین هم در طهران حکومت میکرد...
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
مذهب شیعه را آذری های صفوی وارد ایران سنی و ایران زردشتی نمودند .
علت داعش شیعه در ایران ، آذری های ترک صفوی هستند .
حاکمیت ترکان آذری قاجار در ایران موجب شد که یک سوم از خاک ایران از دست برود .
در حکومت فعلی و پیشین ، نیمی از مهرههای دولتی و عناصر سرکوب ، آذری های مقام پرست هستند که به سرکوب خلقهای ایران می پردازند .
ترکان آذری به مردم ایران بدهکارند و باید پاسخگوی جنایات خود در تاریخ ایران باشند .
عدم انتشار شده: 
false