حقایقی در مورد کتیبه و پادشاهی کوروش-گفت و گو با هایده ترابی
مصاحبه ی رادیو همبستگی با خانم هایده ترابی
28.11.2016 - 01:39

 

Missing media item.

 

‮ ‬گفتگو‮ ‬با‮ ‬رادیو‮ ‬همبستگی،‮ ‬مورد‮ ‬جعل‮ ‬دوم‮ ‬از‮ ‬متن‮ ‬استوانۀ‮ ‬گلی‮ ‬کورش‮ ‬دوم؛‮ ‬یک‮ ‬اصلاح‮ ‬و‮ ‬توضیح
 
 
در‮ ‬گفتگویم‮ ‬با‮ ‬رادیو‮ ‬همبستگی‮ ‬دربارۀ‮ ‬متن‮ ‬استوانۀ‮ ‬گلی‮ ‬کورش‮ ‬دوم،‮ ‬به‮ ‬مورد‮ ‬دومی‮ ‬از‮ ‬جعل‮ ‬این‮ ‬متن‮ (‬پیدا‮ ‬شده‮ ‬در‮ ‬چین‮) ‬هم‮ ‬اشارهای‮ ‬داشتم‮ ‬که‮ ‬بر‮ ‬روی‮ ‬فسیل‮ ‬استخوان‮ ‬است.‮ ‬باید‮ ‬این‮ ‬توضیح‮ ‬را‮ ‬بیفزایم‮ ‬که‮ ‬ترجمه‮ ‬یا‮ ‬ترجمه های‮ ‬چینی‮ ‬این‮ ‬متن‮ ‬در‮ ‬زمان‮ ‬اخیر‮ ‬انجام‮ ‬شده‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬خود‮ ‬متن‮ ‬مجعول،‮ ‬فقط‮ ‬از‮ ‬زبان‮ ‬اکدی‮ ‬استفاده‮ ‬شده‮ ‬است.‮ ‬در‮ ‬کتاب‮ ‬ایروینگ‮ ‬فینکل‮ ‬که‮ ‬منبع‮ ‬من‮ ‬است‮ ‬به‮ ‬جعلی‮ ‬بودن‮ ‬سطرهائی‮ ‬از‮ ‬متن‮ ‬استوانۀ‮ ‬گلی‮ ‬کورش‮ ‬بر‮ ‬روی‮ ‬دو‮ ‬فسیل‮ ‬استخوان‮ ‬اسب‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬چین‮ ‬سردرآورده‮ ‬است‮ ‬اشاره‮ ‬میشود‮ ‬و‮ ‬جعلی‮ ‬بودن‮ ‬آنها‮ ‬قطعی‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬آن‮ ‬سطرهای‮ ‬جعلی‮ ‬فقط‮ ‬به‮ ‬زبان‮ ‬اکدی‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬نه‮ ‬به‮ ‬چینی.‮ ‬اگر‮ ‬در‮ ‬گفتگوی‮ ‬من‮ ‬سهواً‮ ‬از‮ ‬یک‮ "‬ترجمۀ‮ ‬چینی‮" ‬هم‮ ‬سخن‮ ‬به‮ ‬میان‮ ‬آمده‮ ‬منظور‮ ‬همین‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬اگر‮ ‬باعث‮ ‬سوء‮ ‬تفاهمی‮ ‬شده‮ ‬پوزش‮ ‬می‮ ‬خواهم.‮ ‬برای‮ ‬آگاهی‮ ‬بیشتر‮ ‬دراین‮ ‬باره،‮ ‬بخوانید:
 
‏Finkel,‭ ‬Irving‭ (‬2013‭)‬,‭ ‬The Cyrus Cylinder,‭ ‬London,‭ ‬P.:‭ ‬26-34.‭ 
 
 
در‮ ‬مورد‮ ‬صلاحیت‮ ‬علمی:
 
 
این‮ ‬نگارنده،‮ ‬دانشجوی‮ "‬شرقِ‮ ‬کهن شناسی‭" (‬Altorientalistik‭) ‬در‮ ‬مقطعِ‮ ‬کارشناسی‮ ‬ارشد‮ ‬در‮ ‬دانشگاه‮ ‬ماربورگ‮ ‬آلمان‮ ‬است.‮ ‬آشنائی‮ ‬با‮ ‬خط‮ ‬میخی‮ ‬و‮ ‬یادگیری‮ ‬زبانهای‮ ‬اکدی‮ ‬و‮ ‬سومری‮ ‬را‮ ‬از‮ ‬سال‮ ‬2012/2011‮ ‬با‮ ‬مدر٘سانی‮ ‬از‮ ‬دانشگاه‮ ‬شیکاگو‮ ‬و‮ ‬انستیتوی‮ ‬شرقشناسی‮ ‬شیکاگو‮ ‬آغاز‮ ‬کرده‮ ‬و‮ ‬تاکنون‮ ‬ادامه‮ ‬داده‮ ‬است.‮ ‬در‮ ‬دانشگاه‮ ‬گوتینگن‮ ‬نزد‮ ‬استادان‮ "‬بریت‮ ‬کرگر‮" ‬و‮ "‬آنته‮ ‬تسگل‮" ‬زبان‮ ‬و‮ ‬ادبیات‮ ‬سومری‮ ‬و‮ ‬اکدی‮ ‬را‮ ‬آموخته‮ ‬و‮ ‬مطالعه‮ ‬کرده‮ ‬است.‮ ‬استاد‮ ‬راهنمای‮ ‬وی‮ ‬در‮ ‬دانشگاه‮ ‬ماربورگ‮ "‬والتر‮ ‬زومرفلد‮" ‬است‮ ‬که‮ ‬با‮ ‬وی‮ ‬متون‮ ‬ادبی،‮ ‬حقوقی،‮ ‬اداری‮ ‬و‮ ‬نامهنگاریهای‮ ‬مردمان‮ ‬آن‮ ‬روزگاران‮ ‬را‮ ‬به‮ ‬زبانهای‮ ‬سومری‮ ‬و‮ ‬اکدی‮ ‬مطالعه‮ ‬میکند.
 
این‮ ‬نگارنده‮ ‬خود‮ ‬را‮ ‬دانشجو‮ ‬و‮ ‬دانشپژوهی‮ ‬پرسشگر‮ ‬میداند‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬آغاز‮ ‬راهی‮ ‬بیپایان‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬نه‮ ‬بیشتر.‮ ‬بدیهی‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬سهو‮ ‬و‮ ‬خطا‮ ‬هم‮ ‬بری‮ ‬نیست،‮ ‬پس‮ ‬پذیرای‮ ‬هرگونه‮ ‬نقد‮ ‬و‮ ‬اصلاحِِ‮ ‬مستدل‮ ‬و‮ ‬مستند‮ ‬در‮ ‬گفتار‮ ‬و‮ ‬نوشتارش‮ ‬است.‮ ‬اگر‮ ‬دچار‮ ‬اشتباه‮ ‬و‮ ‬بیدقتی‮ ‬شود،‮ ‬مسئولیت‮ ‬دارد‮ ‬و‮ ‬باید‮ ‬پاسخگو‮ ‬باشد‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬اصلاح‮ ‬آن‮ ‬بکوشد.‮ ‬باشد‮ ‬آنانی‮ ‬که‮ ‬داعیهای‮ ‬بیش‮ ‬از‮ ‬این‮ ‬دارند،‮ ‬این‮ ‬اصل‮ ‬ساده‮ ‬و‮ ‬الفبائی‮ ‬را‮ ‬زیر‮ ‬پا‮ ‬نگذارند.
هایده ترابی
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما