محصول انقلاب اسلامی و چهار دهه آموزش دینی: ویرانی اخلاقی