پاسخ به سئوالهای پنجگانه، در مورد فدرالیسم

فدرالیسم ملی جغرافیائی: که درآن هرملیت خود را اداره میکند وجمعاً دولت و پارلمان مرکزی راساخته، وکشوررا اداره میکنند. درچنین سیستمی،مشکلات اتنیکی یامشکلات ملیتها، بدستِ خودشان حل وفصل می شود زیرا سیستم مرکز و حاشیه وخود و غیر خودی، دیگروجود و معنی ندارد...
 
 
1- بین فدرالیسم و سیستم قدرت متمرکز، دوست دارید کدامین را انتخاب کنید، چرا؟
 
معلوم است، سیستم فدرالیسم وعدم تمرکز  را. زیراسیستم متمرکز آنهم درکشور چندفرهنگی وبقول معروف کثیرالملله ای مثل ایران، کشور را مبدل به زندان بزرگ می کند، چنانکه کرده است. دراین سیستم، زندانبان، همانند زندانی درزندان بسرمی بَرَد، یعنی هردو از دمکراسی (آزادی وبرابری) وداشتن رابطۀ انسانی باهم محرومند.
 
--------
   
 2-نوع فدرالیسم مورد نظر شما،چگونه است ، آیا میتواند مشکلات اتنیک ها، در ایران را حل کند؛چرا؟       
 
- فدرالیسم ملی جغرافیائی: که درآن هرملیت خود را اداره میکند وجمعاً دولت و پارلمان مرکزی راساخته، وکشوررا اداره میکنند. درچنین سیستمی،مشکلات اتنیکی یامشکلات ملیتها، بدستِ خودشان حل وفصل می شود زیرا سیستم مرکز و حاشیه وخود و غیر خودی، دیگروجود و معنی ندارد.
 
-------- 
 
3- چه روابطی میان رفع تبعیض و فدرالیسم و دموکراسی می بینید؟ 
     
- سئوال را ازآخرجواب میدهم: دموکراسی یعنی آزادی های منطبق با حقوق بشر و برابری انسانی شهروندان. برابری یعنی رفع هرنوع تبعیضِ:جنسیتی، زبانی، مذهبی، طبقاتی، کاستی وتباری وتبعیض وستم مرکز برحاشیه. دریک سیستم متمرکز که تک زبانی، تک مذهبی ومرد سالار باشد، فقر، درحاشیه به درجۀ بینوائی میرسد، عدم تمرکز درشکلِ فدرالیسم، اولین قدم برای رفع تبعض(برابری انسانی شهروندان) است که یکی از ارکان دموکراسی درکنارآزادی و سکولاریسم( که همان برابری دینی و اعتقادی است) میباشد، آنهم درکشور کثیرالمله ای مثل ایران. 
 
--------    
 
4- نظر شما در مورد رابطه ناسیونالیسم و فدرالیسم چیست؟ آیا فدرالیسم موجب تجزیه ایران میشود؛ چرا؟ 
 
- من مایلم ازرابطۀ میهن دوستی(پاتریوتیسم) با فدرالیسم صحبت کنم تا رابطۀ وطن پرستی(ناسیونالیسم) بافدرالیسم. دوست داشتنِ منطقه، ده، شهرواستان وکشورو حتی قارۀ خود بیش ازدیگران امری طبیعی است، بشرطی که این حق را بدیگران هم قائل شویم، این میهن دوستی(پاتریوتیسم) است، که با سیستم عدم تمرکز همسو و همخوان است. اما ناسیونالیسم درمعنای(وطن پرستی: هرپرستشی آنهم درسیاست خطرناک است)، همانند مذهب سیاسی بانفرت ودشمن تراشی و باخودی و غیرخودی کردن، همراه است: درمورد وطن پرستی (ناسیونالیسم) همواره باید جملۀ (فرانسوا میتران) را بیاد داشت:ناسیونالیسم یعنی جنگ. او باتوجه به بیلان ناسیونالیسم درعصرسیاه استعمار، بادو جنگ جهانی، این جملۀ طلائی را گفت.   
 
درمیان ملت ایران، ما ملیت های محروم و محکوم ایرانی، نیزستم ملی رادرایران از زمان پدر و پسرپهلوی(ه.ش1304=1925م) تاکنون، باتحقیروتوهین ها، به بخش بزرگی ازهموطنان، همراه با خود- بزرگ بینیِ توخالی مرکزنشینان با شعارِ(من آنم که رستم بود پهلوان) دیده ایم ونظاره گر هستیم.
 
 این تبعیض وتحقیرهایِ حاشیه نشینان، که با تکبرتوخالی وخود مرکزبینی مرکز نشینان همراه بوده وهست، رابطۀ دوستی را (که تنها دربرابری بوجود میآید) مبدل به رابطۀ جلاد و قربانی می کند: حاشیه نشینی وتبعیض، مبدل نفرت میگردد و نفرت به کینه مبدل می شود: کینه های نهفته همچون مادۀ منفجره ای، درشرایط مناسب، کشور را به آستانه تجزیه میکشاند ونه فدرالیسم که برابری در ادارۀ امور داخلی خود و همکاری جمعی درادارۀ نهاددفاع، سیاست خارجی واقتصاد استراتژیکِ کشوراست.
 
 
5- در رابطه با فدرالیسم،غیر از آنچه آمد ، آیا مسئله ی مهم دیگری در نظر دارید که مطرح کنید؟      
 
- ازتمرکز در کشور چند فرهنگی وچند ملیتی درایران به دموکراسی نمیشود رسید، درعصرِ گلوبالیزاسیونِ سرمایه، فدرالیسم بهترین سیستمی استکه میتوان  با آن درآیندۀ بعداز جمهوری اسلامی، با برداشتن گمرکات و یکی کردن پول، با حفظ مرزها، بسوی کنفدراسیون منطقه ای رفت وجنگ را درمنطقه(بنفع بیگانگان) پایان داد. کسانیکه با تبعیض دینی، زبانی، نژادی وجنسیتی، باد کینه میکارند، طوفان(ازجمله تجزیه ویا جنگ داخلی) درو خواهند کرد، ونه کسانیکه خواهان استقرارآزادی وبرابری وپایان یافتن سیستم مرکزوحاشیه و قیم بازی  وخود برتربینی بیمار (نود ویک سالۀ) اند که سی وهشت سال است: این گل تبعیضِ زبانی- نژادی (آریائی؟) به سبزۀ اسلام ولایت فقیهی خمینی(کاستِ آخوندی) هم آراسته شده است. 
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کدام حکومت در ایران حاضر می شود قدرتش را بین مناطق و ملتهای مختلف در ایران تقیسم کند که می داند بر علیه انها نا عدالتی می کند انها خر یا عنوانهای دیگر خطاب می کند. قبل از این بحث های بیهوده باید دنبال فرهنگ سازی و افزایش ظرفیت احترام و تحمل دیگران در ایران باشیم. متاسفانه جامعه ایرانی هر روز از این مسایل فاصله می گیرد و حس نژادپرستی و نفرت در حال گسترش است. ار چی صحبت می کنید که ایرانی ها از همه و همه نفرت دارند و در توهمات و رویاها و خیالات خودشان زندگی می کنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز قبل از سیستم فدرالیسم بر ایران باید فرهنگ و احترام متقابل و قبول دیگر ملتها و زبانها موجود در سطح ایران را بررسی کنید که متاسفانه در نبود این اصیل شماها پاهایتان را از پله اول نردباان می خواهید به اخرین پله بنهید که غیر ممکن است. زمانی که مسله ترک ترکمن بلوچ و عرب و کرد در ایران انکار می شود و آنها را شهروند چندم قلمداد می کنند نمی دانم از کدام سیستم فدرالیسم در ایران صحبت می کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تورک اوغلی گرامی
ممنون از اظهار لطف شما که اینطور بنده را با کلمات گوشنواز مورد عنایت قرار دادید. برای اطلاع جنابعالی باید عرض کنم بنده با آقایی که نامزد مجلس شد و در مسندهای دولتی مشغول است هیچ نسبتی نداشته و ندارم و جنابعالی به اشتباه ره به ترکستان بردید. بنده نه هیچ کار دولتی داشته بلکه حکومت اسلامی را در ایجاد این مصائب دخیل میدانم. آقای شهرام دولت ترکپور در حدی نیست که در خصوص لیبرالیسم و اصول آن صحبت کند.
نه برادر! بجای حمله به شخص که نوعی مغلطه است بهتر است مطالبی که نوشتم را خوب خوانده و نقد نمایید.

با آرزوی نیکبختی برای ایرانیان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ من با همشهری و جناب آقای دولت ترکپورکار دارم بقیه را ولش کن.جناب آقای ترکپور ای کاش قبل از خودزنی و احساس کم خودبینی که فکرمیکنی ،اگرتورک باشی بارسنگینی دردوش حمل میکنی، بفکرمن اگراسم خودرا آریا،آرین،افشین،آرش می گذاشتی بهتربود.
بعدا اظهارفضل میکردی.ازنونه کران چه خبر.آیابازهم عضوشورای شهری؟ یا گیلک هابشماصلاحیت ندادند؟
ازآقای پریان وآقای محسنی چی؟
دوست عزیز، سیزی مثل اینکه مرض هلندی توتوب.
آستارا دا مد دی که آقاج یارپاقی کیمین میللت اویان بیانا آشیر.سنه ده سرایت ائدیب.
شماهم توانستی مثل آقای ذبی سماع پور باآقای بادام همکاری کنی یانه؟
باشیوادونوم سن نیه اوزوی وورورسان؟
فیکرائدیرسن صاباح رئیس جمهوراولاجاق سان؟
یادتان است که دربازارچه ساحلی می افتادی والتماس میکردی بمن رای بدهید؟
شنیدم میخواستند،بخشدارت کنند؟شایدهم شدی؟من بی خبرم.
من میدانم اگراین گونه حرف نزنی یک ماه هم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبانفارسی باصد سال سابقه زبان کشی و قاتل دهها زبان در ایران فارس سالار ، اگر این زبان دوباره زبان رسمی کشور شود ، فاتحه دیگر زبانها بطور قطع و یقین خوانده خواهدشد، ملتهای غیر فارس حداقل باید دو نسل از زبانی که رل گیوتین دیگر زبانها را بازی کرده ، کاملا فاصله بگیرند ، تا بتوانند بخود بیایند، و گر نه بعد از یک نسل فاتحه زبان ترکی در آزربابجان جنوبی خوانده خواهد شد. با عطوفت که نمی شود زبان مادری را حفظ کرد، آیا ما قادر نیستیم که بفهمیم چی بر سرمان آورده اند تا باز هم زبان رسمی را به بهانه ارتباط ملتها دوباره در جامعه حاکم سازیم، ما نمی توانیم شکر را در زیر آب و باروت را در زیر آتش قایم کنیم!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود
در ابتدا باید عرض کنم بنده تورک نبوده و پسوند "ترکپور" تنها یک پسوند فامیلی است همانند آنکه هرکس پسوند فامیلی اش تبریزی یا اصفهانی باشد لزوما وابسته به این شهرها نمی باشد. دوم اینکه شما در تعاریف خود از آزادی دمکراسی و ارتباط آن با فدرالیسم بسیار به کجراهه رفتید!
گفتید "دموکراسی یعنی آزادی های منطبق با حقوق بشر و برابری انسانی شهروندان..." برای اطلاع جنابعالی باید عرض کنم دمکراسی هیچگونه ارتباط مستقیم با آزادی و حقوق بشر ندارد. بسیاری از کشورها دمکراسی را اساس حکومت خود قرار داده اما هنوز با آزادی فاصله زیادی داشته و دارند. آلمان نازی بر پایه دمکراسی جمهوری وایمار را برانداخت ولی هرگز حکومتی دمکرات نبود! در حال حاضر بسیاری از کشورها با رویه دمکراسی اداره میشوند اما نه از آزادی و نه از حقوق بشر در آنها خبری نیست. آنچه دمکراسی را به آزادی و حقوق فردی متصل می کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باتشکر از دکتر ضیا صدر اشرافی مسله زبان رسمی و زبان مشترک ذر این فدرالیسم جغرافیایی مطرح یا به ان پرداخته نشده است به نظر من برای پان ایرانیستها یا ایرانیان با هر فدرالیسمی اگر زبان مشترک زبان فارسی باشد به نظر همان اش و کاسه است باز مثل صد سال گذشته فقط نواحی اکثریت فارس توسعه و در قدرت خواهند بود برای یک یزدی یا اصفهانی ازدکانی جتی قبل از اینکه مدرسه برود کلی تجربه و دانش از رادیو تلویزیون و روزنامه اطلاعات خوب دارد و اگر یک فارس در فدرالیسم همان دوره 6 ابتدایی را تمام کند با من غیر فارس که حتی بعذ از 18 سال لیسانس بگیزم فرق چندانی نیست حتی دانش و تجربه و راحتی زندگی برای انها بسیار بهتر از من غیر فارس لهجه دار خواهد شد با ایرانی جماعت مخصوصا فارس زبان نمیشود فدرالیسم یا همزیستی داشت چرا که فرهنگ و اموزه های انها طی صد سال گذشته اغشته به اموزه های نزاد پرستی و راسیستی و خودشیقتی مخصوصا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تاوقتی که ناسیونالیسم فارس درحاکمیت است از فدرال صبحت کردن حتی سخت است .
پان ایرانیست امروزه حتی آن آثار فرهنگی وتاریخی را که نمی تواند به نام مصادره کنند به برادر تازه خود که کوردها باشند می بخشد.
این اقدام پان ایرانیست ها به دان معنی می باشد برای آیند تخم نفاق می کارند و مزدور برای خود پرورش می دهد.
اکنون درتمام مناطق ایران تورکها بیشتراز کوردها دراورمیه هستند.
ولی تورکها هیچ حق حقوق ندارند درمقابل کوردها دراورمیه هم معاون استانداری خاص کوردها و تلویزیون 24 ساعته کوردی دارند.
تبعیص چندگانه داریم :
تبعیض ازجانب مرکز به ملیت ها
تبعیض ازجانب ملیت به هم
تبعیض ازجانب مرکز باهمدستی ملتی به ملت دیگر
اکنون مرحله سوم تبعیض درآزربایحان غربی درحالی اجراع می باشد.
پان ایرانیستها آن چیزی را به کوردها درکردستان وکرمانشاه نمی دهند.
ولی دراورمیه به کورد ها به ضد تورکها می دهند.