عصر تغییر حساسیت ها

بشر دوران افسانه های کودکان را با دیوار های سر بفلک کشیده و قصر های آن پشت سر گذاشته است. جائی که خوشبختی تنها برای ساکنان پشت این دیوار ها جستجو میشد و می بایست تا ابد نیز ادامه یابد. امروز همه تجربه میکنند که خوشبختی دیگران باعث گسترش شادمانی خود ما خواهد بود و سیه روزی آنها دور جهان را خواهد پیمود.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: