بررسی موضوعی قرآن(بخش دوم) دکتر محمدحسین مهرابی

چرا خدای اسلام، اصرار بر گمراه کردن انسان ها دارد؟ خدا شیطان است یا شیطان خدا؟

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: