ایران و عراق در جنگ چه مناطقی از خاک یکدیگر را اشغال کردند؟