امنیت ملی از دل امنیت وشفافیت اقتصادی می گذرد نه از رجز خوانی نظامیان !

هرگز نمی توان در جامعه ائی که فساد سر تا پای آن را گرفته و تمامی دست اندر کاران حکومتی ودولتی آن در کار فساد <از هر نوع فسادی که تصور شود.>مشغولند! سخن از <حق الناس > گفت! ازآن دست کلمات پوچ وبی معنی جمهوری اسلامی ساخته که مرتب بلغور می شود! حق الناسی که از روز اول توسط شکستن قلم ها وبستن دهان ها و حکم بر اعدام های جمعی وشکستن تخم لق دروغ وتزویر زیر لوای تقیه ومصلحت نظام توسط خمینی شروع شدوتا امروز در کثیف ترین شکل خود ادامه یافته است .

به هر میزان که بر دامنه فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه ائی افزوده شود به همان میزان امنیت ملی کشور در معرض تهدید بیشتری قرار می گیرد .امنیت ملی چیزی نیست جز حفط هویت مادی و معنوی یک کشور ! آنچه که امروز امنیت ملی یک کشور را تضمین می کند امنیت اقتصادی و چگونگی بسط دمکراسی در آن کشور است که مقدم بر بعد نظامی ارزیابی می شود . حفظ ارزش های ملی یک کشور , حفظ تمامیت ارضی وحفظ استقلال سیاسی , اقتصادی , اجتماعی ,فرهنگی وجغرافیائی  یک کشور در گرو سلامت سیاسی , اقتصادی و قضائی آن کشور وشفافیت عملکرد آن در انظار عمومی ملت و جهانیان است .  بدون این پاگیزگی وشفافیت , بدون تکیه بر دمکراسی ومشارکت دادن عموم مردم در حیات اجتماعی و پایبندی به قانون بر آمده ازدل یک قوه قانون گذاری ملی , دموکراتیک و آزاد  نمی توان از امنیت ملی سخن گفت !

هرگز نمی توان در جامعه ائی که فساد سر تا پای آن را گرفته و تمامی دست اندر کاران حکومتی ودولتی آن در کار فساد <از هر نوع فسادی که تصور شود.>مشغولند! سخن از <حق الناس > گفت! ازآن دست کلمات پوچ وبی معنی جمهوری اسلامی ساخته که مرتب بلغور می شود! حق الناسی که از روز اول توسط شکستن قلم ها وبستن دهان ها و حکم بر اعدام های جمعی وشکستن تخم لق دروغ وتزویر زیر لوای تقیه ومصلحت نظام توسط خمینی شروع شدوتا امروز در کثیف ترین شکل خود ادامه یافته است .

فسادی گسترده سر تا سر کشور را پوشانده است ! هیچ عرصه سیاسی , اقتصادی , و فضائی نیست که ازگند چاله حکومت اسلامی در امان مانده باشد . سه عرصه ائی که به تبع خود حیات اجتماعی را فساد می سازند ! فسادی جبران نا پذیر در تمامی عرصه ها ! کافی است دوری کوچک وکوتاه درون جامعه اسلامی شده ایران بزنی تا ابعاد وحشتناک آوار خراب شده بر سر مردم را احساس کنی . در بخش عظیمی از جامعه اعتیاد بیداد می کند ! جنایت و خشونت به امری عادی و روز مره بدل گشته است .قبح دزدی فروریخته وبه نوعی استفاده ازفرصت بدل گردیده . شرم به عنوانی مرزی برای حراست ازاخلاق  اجتماعی جای خود را با وقاحت عوض کرده و کلمات بار  واقعی خودرا در لابلای لفاظی هااز دست داده است !به سختی میتوان منظور واقعی نهان شده بین کلمات خارج شده از دهان ها را در یافت و در زلالی چشمان گوینده شفافی یک رابطه را حس کرد .

بلائی که در این چهار دهه جمهوری اسلامی بر سر این مردم آورد کمتر از بلائی که هزار چهار صد سال قبل عمر سعد وقاص بر سر مردم آن روزگار آورد نیست !در توان چنگیز و تیمور نبود که این سر زمین را به چنین فلاکتی گرفتار سازند که برادر رو در روی برادر بیاستد واعتماد عمومی چنین  کم رنگ و نا توان شود .تمام تاریخ این سر زمین را بگردی با چنین ابعادی از غارت و چپاول اموال عمومی وفساد بر خورد نمی کنی . ابعادی میلیاردی که حتی در جهان نیز بی همتا است .تلخ تر از این غارت وقاحت حکومتیان ودر راس آن رهبر نظام مقدس در سر پوش نهادن و تشرزدن  بر اندک معترضان این دزدی هاست <ساکت باشید بیشتر از این کش ندهید !>

قابل تصور نیست میزان دزدی , چپاول دست اندر کاران <پاک دست نظام و برادران قاچاقچی از اموال مردم>د سپس به ریش خند گرفتن ملت< مملکت محروسه > . ریش خند تلخی که با به نمایش گذاشتن سیمای نجیب و در هم شکسته یک جوان که تنها برای سیر کردن شکم کودک خردسال خود دو جعبه شیر خشگ دزدیده بود در انظار عمومی نمود پیدا می کند . اما دزدان میلیاردی از کیسه مردم! حتی نامشان  را هم بر زبان جاری نمیکنند . ساحه وهاله مقدس دور این مقدسین پیشانی به قاشق سیاه کرده , ریش وپشم نهاده ومزین به انگشتر های عقیق گردیده چنان امن و حراست شده است که هرگز از چند حرف بی سرو ته فرا تر نمی رود .دزد  دوازده هزار میلیاردی  س  ک   یا هر حرفی که می خواهیدفکر کنید  ! کلاه برداری  هزار وچهار صد میلیاردی یک خانواده هشت نفره که هر گز اعلام نمی شود .دزدان هشت هزار میلیاردی سازمان باز نشستگی فرهنگیان !  دزدان صد میلیاردی بخش اکتشافات نفتی !و خارج شدنشان از کشور .<با معذرت از کم بودن مبلغ دزدی !> ناپدید شدن دویست میلیارد در شهرداری تهران در زمان سپاهی خوش نام کاندید ریاست جمهوری قالیباف ! گرفتن رشوه  صد و هفتاد نماینده مجلس از رحیمی که با دستور از بالاو با استناد به ماده 198 آئین نامه داخلی مجلس که <حق تجسس و تحفض به زیر مجموعه های رهبری را نمی دهد از دستور خارج شد .> تنهاگوشه ای از توهین به شعور مردم وبه ریشخند آخوندی گرفتن آن هاست !! فساد , دزدی , وحقه بازی صد هاصندوق های ریز ودرشت قرص الحسنه زیر نام  ائمه , حس و حسین  , ثامن ال ائمه , ضامن ال آهو  که مانند قارچ در محیط سمی حکومت اسلامی روئیده و می رویند نمودی کوچک از تداوم این فساد در عرصه اقتصادی است .با هر بحران و  رو شدن کار کرد این دستگاه های فساد بخشی از اعتماد عمومی واخلاق اجتماعی هم فرو می ریزد . با چنین عمل کردی چرا نباید امنیت ملی و اعتماد اجتماعی مردم  فرو نریزد ؟ زمانی  که سر دسته دزدان<ثامن الحجج !> دارای چنان قدرتی است که می تواند مسلح به بانک مرکزی وارد شود و مدیر کل آن را تهدید کند و رئیس بزرکتر از او خامنه ای بگوید <بیان ظلم مسئولان اگر موجب  فتنه , فشار و تضعیف دولت اسلامی شود گناه مردم است !>چرا خشم سرا پای جامعه را نگیرد ؟ اعتماد عمومی فروریخته و کوس رسوائی حکومت اسلامی را حتی کودکان یازده ساله در سیستان بر سر کوی برزن می زنند .داستان غم انگیز یک ملت ! یک انقلاب و امیدی که بسیار جان های آزاد قربانی آن شدند !

  <ماهی از سر گنده گردد نی ز دم .> این ماهی گندیده که دارد تمامیت یک سرزمین و حیات مردمان آن را به نابودی می کشد اصلی ترین مانع در حفظ امنیت ملی و ملتهب کردن فضای داخلی وخارجی وزمینه ساز اغتشاش و و یرانی است . خود شیفته ای به  نام خامنه ای  که کمتر از خدا بر جان مال ملت حاکم نشده  با نشستن در جایگاهی فرا تر از قانون  زیر عنوان ولی فقیه < نوشتم واز خودم شرم کردم که چگونه تن به این کلمه خفت بار دادیم و برای دوره ای از حاکمیت ولی بزرگتر خمینی حمایت کردیم ؟>بر سقوط قهقرائی کشور دامن می زند و مانع اصلی هر تحول مثبت در راستای مبارزات مردمی وسوق دادن ایران بطرف یک چالش سخت منطقه ای وجهانیست . گسترش دم افزون فساد , عدم شفافیت و حمایت رهبر و گردن کلفت های سپاه وبرخی قدرتمندان دولت از این فساد و عدم افشا ومبارزه جدی با آن عملا بیشتر از هر تهدید خارجی امنیت کشور را در داخل و خارج تهدید می کند . مبارزه با فساد ! پافشاری در جهت افشای فساد ها و شفاف سازی اقتصادی با تاکید بر روشن سازی آن چه که مفسدان اقتصادی و غارت گران بر سر مردم آورده ومی آورند از وظایف عاجل هر فرد ایرانی است .وجود ده ها اسکله قاچاق ! گذرگاه های عبور مواد مخدر ! دست اندازی بر اندک داشته مردم از طریق بی شرمانه ترین راه ها,همه وهمه ما را برآن می دارد که امروز خواست وپافشاری برافشای مفسدین اقتصادی و هر مقام وبا هر وابسته گی جناحی را در دستور کار قرار دهیم .

 وتنها یک اشاره به شیر محتاچ و بی یالا ودم آقای روحانی ! هیچ شیری  واقعا شیری به عظمت سلطان جنگل از درون فساد ومنجلاب جمهوری اسلامی بیرون نمی آید !شیران  نماد حافظ امنیت و عظمت و قدرت یک ملت زمانی می توانند شیر باشند که تنشان در پاگیزه ترین و زلال ترین آب ها جلا یافته باشد . آبی شفاف و مبرا از فساد ! حکومت گران اسلامی  با عمل کردجنایت بار! غیر انسانی و غرق در فساد خود  هیج جائی نه برای پاکیزگی ونه برای شفافیت نگذاشته اند .<شیر بیچاره !> این وظیفه نسل جوان امروز و نیروهای ترقی خواه وآزادی خواه ایرانی است که برای پالوده کردن آب ها وفضای آلوده شده توسط جمهوری اسلامی آستین بالا بزنند وبا تمام نیرو به مبارزه با فسادی بر خیزند که دارد تمامیت کشوروحیات مردم را به نابودی می کشد . شعار مبارزه بافساد و افشای مفسدان شعاری است فرا گیر  ! شعاری است که آب در خوابگه مورچگان می ریزد و بسیار چهره های پنهان شده در پشت شعار های قلابی ارزشی را روشن می سازد . کمپینی بزرگ در جهت افشای فساد و ابعاد آن در جمهوری اسلامی را سازمان دهیم .        

ابوالفضل محققی

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: