جنایات رژیم علیه کردستان و تحریم نوامبر

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: