۱۵۰۰ نیروی اضافی به خاورمیانه ومجوز میلیاردها دلار سلاح برای عربستان