ظریف: مراجع عالی باید برای مذاکره با آمریکا تصمیم بگیرند