رابطه ایران و آمریکا؛ تناقضات در سیاست استراتژیک علی خامنه‌ای