تحریم علی خامنه‌ای؛ تمام منصوبان رهبر جمهوری اسلامی