ظریف : دستور حمله لغو شد چون به ترامپ گفته شد ایران دفاع خواهد کرد