فعالين كارگرى دانشجويى و مدنى، و بازداشتيان هفت تپه و بازداشتيان روز كارگر را آزاد کنید !

حسين محمدى فرد هنوز در اعتصاب غذا ست . ندا ناجى، مرضيه اميرى و عاطفه رنگيز در تظاهرات اول ماه مه دستگير شدند.هيراد پير بداقى، فريد لطف آبادى و رهام يگانه روز دوازدهم مرداد ماه كه براى پيگيرى محاكمه بازداشتيان هفت تپه رفته بودند در مقابل دادگاه به طور غير قانونى دستگير شدند و در بازداشت و انفرادى بسر ميبرند.
اين كليپ تصويرى براى حمايت از بازداشتيان هفت تپه و بازداشتيان روز كارگر و براى حمايت از فعالين کارگری تهیه شده است

بازداشتيان هفت تپه، بازداشتيان روز كارگر و فعالين كارگرى را آزاد كنيد

ماه ها است كه از بازداشت كارگر هفت تپه آقاى اسماعيل بخشى ، آقای علی نجاتی و فعال مدنى حامى كارگران هفت تپه خانم سپيده قليان ميگذرد. آنها مدتها تحت شكنجه و فشار براى اعتراف گيرى بودند. پس از آن حاميان آنها از نشريه گام امير حسين محمدى فرد، ساناز الهيارى و امير اميرقلى را هم دستگير كردند.

اين فعالين كارگرى و مدنى مدتها زير شكنجه هاى مختلف در زندان هاى مختلف و تحت شديد ترين فشار هاى امنيتى بوده اند. ساناز الهيارى و اميرحسين محمدى فرد در اعتراض به فرآيند غير قانونى بازداشت و دادگاه مدتها در اعتصاب غذا و حتى اعتصاب غذاى خشك بودند. ساناز الهيارى اكنون به اعتصاب غذا پايان داده ولى امير حسين محمدى فرد هنوز در اعتصاب غذا ست و خبر از اوضاع وخيم جسمى و انتقال به بهدارى اوين رسيده است و پس از آن خبرى از وضع أو نرسيده است.

ندا ناجى، مرضيه اميرى و عاطفه رنگيز در تظاهرات اول ماه مه دستگير شدند. عاطفه رنگيز در نوشته خودش از مصايب و سختى هاى بيشمارى در زندان قرچك نوشته است .

هيراد پير بداقى، فريد لطف آبادى و رهام يگانه روز دوازدهم مرداد ماه كه براى پيگيرى محاكمه بازداشتيان هفت تپه رفته بودند در مقابل دادگاه به طور غير قانونى دستگير شدند و در بازداشت و انفرادى بسر ميبرند.

اين كليپ تصويرى براى حمايت از بازداشتيان هفت تپه و بازداشتيان روز كارگر و براى حمايت از فعالين كارگرى تهيه شده است.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: