ناخدا بهرام افضلی؛ فرمانده نیروی دریایی ارتش که اعدام شد كه بود