ایران تمام تعهدات تحقیق و توسعه‌ هسته‌ای در برجام را متوقف می‌کند