جنبش امید وارد فاز انقلابی گشت انقلاب را باور کنیم!
19.11.2019 - 11:02

جنبش امید وارد فاز انقلابی گشت  انقلاب را باور کنیم!

با جرات میتوان گفت در تداوم مقاومت قهرمانان سرزمینمان علی رغم کشتار خونین و بیسابقه جنبش امید * وارد مرحله انقلابی شده است.گسترش موج جنبش در بیش از صد شهر از دلایل این ادعاست.شرکت همه ستم دیدگان خصوصا تهیدستان جامعه در نبرد قهرمانانه علی رغم کشتار و سرکوب خونین انان و پی گیری مبارزه در همه اشکال مقاومت و دفاع مشروع انان بسان نیروی عظیم اجتماعی مشابه روزهای انقلاب است.پیوند و شراکت همه طبقات اجتماعی در موج جنبش و اعلام موضع عملی و حضور پر رنگ انان در همه صحنه های اعتراضی ستودنیست.دانشجویان و کارگران و تهیدستان و حاشیه نشینان بهمراه قهرمانیهای زنان پیشرو بهمراه ستم دیدگان برابری خواه ملی در گستردگی سرزمینمان اتحاد مبارزاتی انان را بدرستی نشان میدهد.اتحاد عمل جنبش زنان و ستم دیدگان طبقاتی بهمراه جنبش زنان و دانشجویان و همه محرومان جامعه و برابری طلبان هویت خواه ملی ارزوی دیرینه و ضرورت ایجاد جنبش انقلابی و سرنگونی خواه بود که اینک بوقوع پیوست.در طی چهل سال از تاریخ مقاومت نیروهای انقلابی هیچ قیامی نتوانسته بود همبستگی ملی ( در بعد واقعی ان و شراکت دادن همه ملیتهای ساکن سرزمینمان) را بدین شکل و در ابعاد واقعی و بزرگ ان ایجاد کند.علی رغم تلاش همه قیامهای گذشته برای کسب اتحاد مبارزاتی جنبشهای موجود و ملتهای ساکن سرزمینمان و ایجاد همبستگی ملی ؛ همه این تلاشها شکست خورده بود و در نتیجه شکست قیامها را رقم زده بود.عامل سیاستهای دقیق و توطئه تفرقه حاکمان جنایتکار دلیل دیگر شکست این قیامها بود.اینک جنبش امید توانست با جرقه ای کوچک موج مقاومت قهرمانانه و مبارزه را در همه سرزمینمان با شراکت دادن همه مردمان علیرغم تقسیم بندی های هویتهای جنسی و طبقاتی وملی و ایدئولوژیک متحد سازد.(این جرقه در شکل اعتراض بخاطر اینکه درد اصلی همه جامعه را بیان میکرد شعله ورتر گشت و تبدیل به قیام گشت) 

بنابر این باور دارم این جنبش با کسب این اتحاد مقدس که رمز پیروزی مبارزه ان است وارد مرحله انقلاب گشته است.تداوم مقاومت قهرمانانه قیام کنندگان در جبهه های جنگ نابرابر علی رغم سرکوب خونین و محاصره همه گیر و قطع شریان حیاتی اطلاعاتی با یکدیگر و جهان شگفت انگیز و تحسین امیز است.بکارگیری همه شیوه های مبارزه و مقاومت از نافرمانی مدنی تا جنگ مسلحانه ؛ همه تفکرها و مدلهای مبارزاتی را حول اهداف مشترک و علیه دشمن مشترک بسیج ساخت.نمیتوان و نباید هیچ یک از مدلهای مبارزه که اساس تنوع تفکر مبارزاتی نیروهای شرکت کننده و بر اساس پایگاههای طبقاتی  خود را نمایان میکنند  را ممنوع و منسوخ و یا توبیخ کرد.اتحاد عمل مبارزاتی مقاومت و گستردگی ان در همه اشکال مبارزاتی و اعتراضی نمونه موفق جنبش بوده و هست.

اهداف جنبش .

برخلاف قیامهای پیشین جنبش امید اینبار با موفقیت تمام اهداف استراتژیک و هستی منفور نظام را برای سرنگونی تمام عیار نشانه گرفته است.شعارهای رادیکال انقلابی و تخریب دستگاه غارتگری مالی و بانکها حوزه های علمیه و دفاتر امامان جمعه و دستگاههای سرکوبگر پایگاههای بسیج و سپاه و کلانتریها و حتی پادگانها در همه شهرها ( و نه به یکسان) نشانه های دقیق از بروز انقلاب اجتماعی و وارد شدن جنبش به مرحله و فاز انقلاب و سرنگونیست.دستور سریع کشتار حاکمان جنایتکار و مقاومت قهرمانانه مبارزان * علی رغم کشتارهای خونین و همه صحنه های واقعی نبرد و دلیل بروز انقلاب اجتماعی در گستردگی همه سرزمینمان است.انقلاب اجتماعی شکل گرفته را میبایست با توجه به این فرایندها باور کرد.ایجاد شکاف در بین دستگاههای حاکمیت ستمگر و نیروهای سرکوبگر نکته مهم دیگر پیروزی جنبش و رسیدن به مرحله انقلابیست.امتناع بخش اعظم نیروهای مسلح برای سرکوب خونین و کشتار و درگیریهای خونین مابین انان علی رغم دستور صریح حاکمان در همه نهادهای حکومتی نوید گسترش و خلع سلاح معنوی انان است.فروپاشی اقتصادی رژیم ونبود پرداخت منابع مالی برای نیروهای سرکوبگر نیز دلیل دیگریست.شکل گیری خود جوش هسته های مقاومت در تمامی جبهه های رویارویی و اتحاد عمل ملی فرایند همبستگی و هم یاری ملیست که میبایست تقویت شود.تسخیر موقتی شهرها و از کنترل خارج کردن محلات در اکثر شهرها از نیروهای حاکمیت دستاور بزرگ دیگر جنبش است.شرکت عظیم تهیدستان جامعه که چیزی جز زنجیرهایشان را برای از دست دادن ندارند ماحصل پیروزی جنبشیست که ارزوی پیوستن انان را در قیامهای پیشین محقق نساخته بود.حضور اکثر جوانان و بیکاران و بی ایندگان سرزمینمان علی رغم دانش و فن اوری و تخصص نیز در شکل انقلابی در صحنه های نبرد بشکل قهرمانانه حضور دارند بدون حضور اکثریت جمعیت جوان هیچ جنبشی موق نخواهد گشت.

شعارهای درخواست اعتصابات عمومی که تضمین پیروزی جنبش و ساخت انقلاب اجتماعیست نیاز جنبش به پیروزی کامل است.علی رغم تفاوتهای رنگین شعارها که نشان از شراکت و تنوع تفکرات رهایی و سرنگونی طلبان است  شعارهای رادیکال تر و انقلابی از سایر قیامهای سابق مشهود است. جنبش امید توانسته با رواج شعارهای رادیکالتر که اصل نظام و براندازی ان را واضح تر و با هوشیاری بیان کند و کل نظام را هدف قرار داده است.این شعارها اعتراضی نیستند رادیکال و نمونه بارز انقلابی گری و براندازهستند.

جهانی کردن همبستگی ملی

اینک در مرحله کنونی با تداوم مبارزه و رادیکال تر شدن ان و تسخیر شهرها و محلات نیاز جنبش به حمایت مادی و معنوی و همبستگی جهانی اشکار میگردد.اری جنبش امید توانسته است وارد فاز انقلاب گردد و میبایست نیروهای انقلابی در سراسر جهان با حمایت بی چون و چرا و فراهم کردن نیازهای فوری این جنبش را به پیروزی برساند .تسلیح توده ها ؛کمک و یاری به ایجاد هسته های مقاومت و اموزش دفاع مشروع و افشاگری جنایت و تدارک اعتراضات حمایتی در جهان و کسب حمایتهای مردمی در جهان گسترش جنبش در خارج با اقدامات عملی از جمله تسخیر سفارتخانه ها و همه لانه های جاسوسی و مهمترین مسئله ؛ اغاز  اعتصابات سراسری جزو خواسته های فوری جنبش و تضمین پیروزی انقلاب پیش روست.

فراخوان به اعتصابات عمومی تنها با حمایتهای مادی و عملی جهانی با ایجاد صندوقهای کمک به انان فراهم میگردد و نه با شعار .کمک مادی به خانواده های جانباخته که جانشان را در راه ارمان مشترکمان گذاشتند وظیفه وجدانهای بیدار جهان است.

کمک مادی به ایجاد صندوقهای اعتصاب تضمین پیروزی جنبش امید و ساخت انقلاب اجتماعی است محکومیتهای کشتار کاغذی و حمایتهای کاغذی را به احزاب و سازمانهای کاغذی اپوزسیون نما بسپارید .جنبش حمایتهای عملی و مادی را در همه سطوح خواستار است.سرنگونی رژیم مستاصل که که مرحله فروپاشی کامل را میگذراند مهیاست تنها کافیست جنبش امید را که امید همه بشریت را با قهرمانیهایشان زنده کرده است را تقویت کرد.

درخواست (گدایی) ازادی زندانیان سیاسی با ساختن نیروی منسجم برای حمله به زندانها و ازاد کردن همه زندانیان سیاسی فرق نیروهای واقعی و احزاب سیاسی واقعیست.

جنبش امید تنها نجات دهنده مردم سرزمینمان نیست .با نجات سرزمینمان از حاکمان جنایتکار بشری مردم منطقه و سپس جهان از شر حکومتهای جنایتکار و کارگزار در منطقه خلاصی خواهند یافت.همچنانکه بارها بازگو کرده ام اینبار نیز باور دارم الترناتیو اینده نظام بعد از مرحله سرنگونی نظام خونخوار از دل این جنبشها و در صحنه مبارزاتی مستقیم و از میان قهرمانهای رهبران واقعی جنبش بیرون خواهد امد.رهبران واقعی این جنبش بسان سپیده قلیانها از صحنه مبارزات مستقیم بر میخیزند و انان چگونگی  اینده نظام را تعیین خواهند کرد .بنابر این واقعیت محض ؛ هر تفکر انقلابی که با حضور و یا حمایت مادی معنوی از جنبش خود را اثبات نماید توان رهبری و ساخت الترناتیو را تضمین خواهد ساخت.

اتحاد عمل انقلابیون و ایجاد همبستگی ملی در بعد جهانی ان  با شعاری که در خیابانهای سرزمینمان از دهان همه قهرمانها جاریست میتواند و باید میسر شود.

 باور دارم که شعار *نان.کار.آزادی حکومتهای شورایی* محور تفکر مبارزاتی و انقلابیون واقعیست که پیروز مبارزات جنبش امید و انقلاب ازادیبخش سرزمینمان خواهد بود.

سرنگونی رژیم جنایتکار نزدیک است کافیست که انقلاب را در دل جنبش امید سرباز کرده است را باور کنیم.

زنده باد سوسیالیزم زنده باد همه قهرمانهای جاوید بخون خفته سرزمینمان که امید را برای رهایی به ما و بشریت اهدا کردند.عشق اولسون.

باریش نصیریان

 

 

 *                     نام امید برازنده جنبشیست که امید و شرافت انسان و هویت ان را به سرزمینمان بازگرداند.جنبشی که از دل تاریکی و ترس و رنج و مرگ تدریجی ؛ انسان و امیدش را زنده ساخت.رستاخیز جنبش امید میتواند و باید به مقصد ازادی نهایی برسد ؛مشروط بر انکه از حمایت جهانی برخوردار باشد.تداوم مقاومت و مبارزه شرط پیروزیست.جانیان حاکم با همه توان و با بدترین شیوه ها جنایت میکنند.مرگ و زندگی انان بسته به مقاومت و قهرمانیهای جنبش است.اعتصاب عمومی و مقاومت مسلحانه و همه شیوه های مبارزه تداوم جنبش و پیروزی ان و رسیدن به رهایی را تضمین خواهد کرد.الترناتیو نظام از دل جنبش و قهرمانیهای مبارزه تشکیل خواهد شد.شوراهای مقاومت از دل هسته های مقاومت رهبری جنبش و سپس کنترل محلات و شهرها را بر عهده خواهند گرفت.هدف سرنگونی و پیروزیست.اتحاد عمل رمز پیروزی.با شعار نان کار ازادی حکومتهای شورایی.علی رغم سرکوب خونین کنترل سه شهر در دست جنبش امید است.

 

 

*چه سخت است برای برپایی صلح جنگیدن.و چه درناک است که بهترینهای نام انسان و شرافتش را از دست دادن.تاریخ و همه انسانیت مدیون شماست ؛ شمایی که با جنایتکارترین حاکمان جهان نابرابر جنگیدید.من و ما مدیون شماییم.ای کاش میتوانستم مرهمی بر داغتان باشم ای کاش بتوانیم مرهمی بر زخم عمیق خانواده تان باشیم.ای کاش من نیز توان یاری شما را در جبهه جنگ علیه دژخیمان را میداشتم.بدانید که شما جاودانه های تاریخ سرزمینمان هستید .همه انانی که نام انسان و انسانیت و شرافتش را زنده نگه داشتید.تاریخ بشریت شما را ثبت کرده است.روزی نه چندان دور باور دارم که مردم سرزمینمان بعد از کسب ازادی به جانبازیها و این ایثارتان قیمت در خور خواهد داد.درود بر شما .عشق اولسون

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما