بازخوانی کوتاهی از جنبش
25.11.2019 - 13:49
جنبش در ایران در مقاطعی مدنی بود، یعنی:
ـ پای صندوق رای می رفت،
ـ نهاد مدنی درست می کرد،
ـ و مطالبەمحور بود.
 
حتی جنبش سبز بازتاب این ماهیت بود.
 
از سال ٩٦ اما با شروع اعتراضات در شهرهای کوچ و متوسط، ایران وارد فاز دیگری شد:
ـ صندوق را رد کرد،
ـ بە نهاد مدنی بسندە نکرد،
ـ مطالبە محور هم نبود.
 
با شروع جنبش سبز، نقش خیابان در ایران برجستەشد. برجستگی این نقش هم متعلق بە هر دو شکل اعتراضی در ایران است. می توان گفت از لحاظ کرونولوژیک نقش خیابان از جنبش سبز است کە بە شکل اعتراضی بعد از آن انتقال می یابد.
 
مشخصە جنبش مدنی در مورد حضور در خیابان:
ـ اساسا بە این خصلت پایبند نبود، در صورتیکە می بایست تلاش می کرد کە از حضور در خیابان بعنوان یک شکل مدنی بهرە جوید، و شاید اساسا ضعف آن در عدم توانائی اش برای پیشبرد خواستەهایش همین امر بود. حضور خیابانی در جنبش سبز جوابی بە این نقیصە بود، اما جوابی دیرهنگام.
 
از ٩٦سال شاهد حضور نوع جدیدی از شکل اعتراضات هستیم، حضوری کە در شکل فراتر از پارامترهای جنبش مدنی است، بە بیانی دیگر این حضور اگرچە ریشە در جنبش مدنی هم دارد (بشکلی کە در اول مطلب توصیف شد)، اما از این چهارچوب فراتر رفت و میل بە ساختارشکنی داشت.
 
جنبش مدنی یک جنبش رفرمیست، و اما از سال ٩٦ ما شاهد جنبشی فرارفرمیستی هستیم.
اما عدم شرکت بخش مهمی از مردم در اعتراضات نشان از آن دارد کە هنوز بسیاری بە درک فرارفرمیستی از تغییر نرسیدەاند. در واقع جامعە ایران بە دو بخش رفرمیست و انقلابی تقسیم شدەاست. و آن بخش سومی کە بر ماندگاری رژیم اصرار دارد هر روز کوچکتر می شود. این وضعیت بە لاغرشدن بیشتر کل حاکمیت هم انجامیدەاست. حال بحث بر سر این است چگونە دو روند رفرمیست و انقلابی با همدیگر می خواهند تماس برقرار کنند: آیا بە سمت حذف کامل یکدیگر خواهند رفت؟ آیا نقطە مشترکی خواهند یافت؟ و یا هر کدام با منطق خود عمل خواهد کرد؟
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما