زیرساخت‌های آرتش ایران فرسوده است و نیروها مشکلات معیشتی دارند'