رفتن به محتوای اصلی

راه شکست شیعه گستری وصدورانقلاب اسلامی ازکربلاونجف میگذرد
29.01.2020 - 05:57

راه شکست شیعه گستری وصدورانقلاب اسلامی ازکربلاونجف میگذرد

بهروز ستوده

وقایعی که طی دوماه اخیر درایران وعراق روی داده ومنجر به کشته ومجروح شدن صدها انسان بیگناه گردید، ازحمله موشکی حزب الله عراق به پایگاه نظامی امریکا درآن کشور، تظاهرات وآتش افروزی چند روزه وضدامریکائی حشدالشعبی وگروههای وابسته به جمهوری اسلامی درمقابل سفارت امریکا درعراق، کشته شدن قاسم سلیمانی وتعدادی ازرهبران حشدالشعبی توسط امریکا، حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاههای تخلیه شده امریکائی درعراق، تا سرانجام تراژدی سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری وکشتار176 انسان بیگناه درآسمان توسط سپاه پاسداران، تمام این وقایع به گونه ای با سیاست شیعه گستری حکومت ولایت فقیه وتزصدورانقلاب اسلامی آیت الله خمینی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی برآن نهاده شده است درارتباط میباشد.سیاست خارجی ضدمنافع ملی مردم ایران که 41 سال ادامه داشته وهم اکنون به بن بست کامل رسیده است، اما خامنه ای وسران حکومت جهل وجنایت نه تنها حاضرنیستند به این بن بست اعتراف کنند بلکه هرروزترفند جدیدی را از آستین بیرون میکشند!

فراخوان مقتدی صدرآخوند گوش به فرمان خامنه ای برای انحراف کشاندن مبارزات ساختارشکن مردم عراق و سمت وسوی ضد امریکائی دادن به اعتراضات مردم عراق که جهت گیری دمکراتیک وضد دخالت جمهوری اسلامی در عراق دارد، آخوندی که یک روزمتحد خود را دردربارعربستان سعوی جستجو میکند وروزدیگردر حزب کمونیست عراق، یکی دیگراز ترفندهای بیت رهبری ولایت فقیه خامنه ای است برای حفظ موقعیت جمهوری اسلامی اسلامی درعراق وخارج ساختن حکومتی که سیاست شیعه گستری وصدور انقلاب اش به بن بست رسیده است.   

"راه قدس ازکربلامیگذرد" شعارپوچ ویک عوامفریبی آخوندی بودکه درطول 8 سال جنگ ایران وعراق ازتمام بلندگوهای دروغ پردازجمهوری اسلامی به گوش میرسید.برای"فتح کربلا" وسپس گویا ازآنجالشکرکشی به اسرائیل وتصرف بیت المقدس یعنی عملی کردن اندیشه مالیخولیائی خمینی، بیش ازیک میلیون کشته ومجروح وبیش ازهزارمیلیارددلارخسارت روی دست مردم ایران گذاشته شد که هنوزآثارآن جنگ هولناک برجسم وجان ایرانیان وشهرها وروستاهای غرب وجنوب غربی ایران ازبین نرفته است.

واژه"جنگ تحمیلی"هم واژه ای بود که درطول هشت سال جنگ، ازصبح تاشام ازبلندگوها ودهان مسئولان حکومتی تکرارمیشد بدون اینکه گفته شود آن جنگ را خمینی ودارودسته اش که قصد صدور انقلاب اسلامی به عراق را داشتند به مردم ایران تحمیل کردند،وهزاران هزارجوان ایرانی که در بسیاری مواردهیچ اعتقادی به افکاربیمارگونه خمینی نداشتند وحتی علیه حکومت نوبنیادمذهبی بودند، وقتی که وطن خویش را درمعرض تجاوزواشعالگری صدام حسین دیدندناگزیربه دفاع ازمیهن خود برخاستندودراین راه جان دادند.دانستن این نکته برای نسل جوان ایران ازاینجهت ضروری است که اگرفردا جنگ ویرانگردیگری علیه ایران برپاشود مسبب وعامل این جنگ بدون شک خامنه ای وحکومت تبهکارجمهوری اسلامی خواهندبود، کما اینکه صدام حسین قبل ازحمله به ایران بارها ازخمینی وسران حکومت اسلامی درخواست کرده بود که دست ازماجراجوئی وارسال اسلحه وپول وتربیت گروههای تروریست شیعه عراقی بردارند، اما پاسخ وپیام خمینی به مردم عراق وکشورهای منطقه درآن روزهااین بودکه:"اسلام مرزنمی شناسد وانقلاب اسلامی باید به تمام دنیاصادرشود وتا پرچم لاالله الاالله درهمه جا به اهتزازدرنیایدمسلمان ازپای نخواهند نشست"!   

به هرحال صدام حسین با جنگ هشت ساله سرنگون نشد وراه قدس هم ازطریق کربلا گشوده نگردیدتااینکه چندسال بعد زمانی که خامنه ای با توطئه رفسنجانی واحمدخمینی به کرسی ولایت مطلقه فقیه جلوس کرد، "شیطان بزرگ"به یاری جمهوری اسلامی آمد،حکومت صدام حسین را سرنگون کرد وراه کربلارا بروی جانشین خمینی وحکومت اسلامی بازنمود! واین آغازی گردیدبرای قدرت گیری گروههای شیعه وتشکیل دسته های شبه نظامی جیره خوار ولایت فقیه ایران درعراق وتبدیل شدن این کشوربه سکوی پرش شیعه گستری جمهوری اسلامی درکشورهای خاورمیانه وشمال افریقا، یعنی شکل گیری هلالی که یک سراین هلال ایران وسردیگرش لبنان ودرمیانه هلال، عراق وسوریه قراردارند، هلالی که به هلال شیعی معروف شده است. جمهوری اسلامی پس ازسرنگونی صدام حسین،چه دردوران دولت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی وچه دردوران دولت احمدی نژاد وروحانی با صرف میلیارها دلارازپول مردم محروم ومحتاج ایران توانست سیاست شیعه گستری وصدورانقلاب اسلامی را در کشورهای خاورمیانه به پیش ببردورؤیای شکست خورده خمینی مبنی بر"راه قدس ازکربلامیگذرد" این باردرقالب شکل دهی"هلال شیعی" به نمایش درآورد. دراین هلال دهها حزب وگروه سیاسی وشبه نظامی شیعه توسط حکومت ولایت فقیه پا به عرصه وجود نهادند. برای مثال فقط درعراق پس از سرنگونی صدام حسین بیش از 50 تشکل سیاسی وشبه نظامی با حمایت مالی وتسلیحاتی وآموزشی جمهوری اسلامی شکل گرفتند.و"حشدالشعبی" عراق درحقیقت همان "بسیج" جمهوری اسلامی است که قاسم سلیمانی وسپاه پاسداران ازائتلاف گروههای شبه نظامی شیعه درعراق سازماندهی کردند.

نقش احزاب وگروههای سیاسی شیعه ووابسته به جمهوری اسلامی درعراق تا بدآنجا بالا گرفت که کنترل دولت وپارلمان عراق درسالهای اخیرعملا دردست این گروهها قرارداشت، وزیرووکیل درعراق به اشاره قاسم سلیمانی وبیت رهبری خامنه ای تعیین میشدندوفساداقتصادی وسیاسی ناشی ازدخالت های جمهوری اسلامی  بزودی سرتاپای حکومت عراق را فراگرفت. مردم عراق به چشم خود دیدند حکومت اسلامی ایران دارد همان بلائی برسرشان میاوردکه مردم ایران طی 40 سال گذشته بدان مبتلا شده اند،یعنی به بهانه دفاع ازاسلام واجرای احکام الهی! کشورومردم را به فسادوتباهی میکشانند و دزدان وغارتگران را با نقاب اسلامی برمهمترین مسئولیت های دولتی میگمارند، و جواب مطالبات واعتراض های مردم را با گلوله پاسخ میدهند. حاصل دخالت های مستقیم وغیرمستقیم سپاه قدس خامنه ای درامورداخلی کشورعراق بود که سرانجام کاسه صبرمردم عراق را لبریزکرد وعلیه دولت ناکارآمد عراق و وابسته به جمهوری اسلامی به خیابان آمدند. ازسوی دیگرنیروهای سرکوبگرودرپیشاپیش آنها حشدالشعبی تحت فرمان قاسم سلیمانی وابومهدی المهندس واردخیابانهای عراق شدند و با همان شیوه هائی که سپاه وبسیج درایران مردم را سرکوب میکند، به کشتارمعترضان عراقی پرداختند.  

طی ماههای گذشته درتمام تظاهرات خیابانی مردم عراق یکی از خواسته ها وشعارهای مردم این کشورخاتمه یافتن نفوذ جمهوری اسلامی درعراق وخلع سلاح نیروهای حشدالشعبی وابسته به سپاه قدس و ولایت فقیه بوده است، کنسولگری ودفاترجمهوری اسلامی درنجف وکربلا و شهرهای عمدتاً شیعه نشین عراق توسط تظاهرکنندگان ومعترضان عراقی به آتش کشیده شدند. درنتیجه تداوم مبارزات مردم عراق، نخست وزیرآن کشور مجبور به استعفا شد اما مبارزه مردم برای تغییرساختارسیاسی موجود عراق که راه نفوذ گروههای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی دراین کشوربازگذاشته است شدند. قاسم سلیمانی وگروههای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی که با سرکوب وترورفعالان سیاسی درعراق نتوانسته بودند به جنبش مردم عراق خاتمه دهند، چاره را دراین دیدند که با براه انداختن موج ضدامریکائی درعراق، معترضان وخواسته های آنان را به حاشیه برانند، این بود که ابتدا موشک پرانی به پایگاه امریکا وسپس حمله به سفارت امریکا را دردستورکارخود قراردادند که با کشته شدن قاسم سلیمانی فکرکردند ورق به سودشان چرخیده است.

تعزیه گردانی جمهوری اسلامی با تابوت قاسم سلیمانی وسران حشدالشعبی درشهرهای عراق وبسیج حداکثری نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی درعراق برای خامنه ای وبیت تبهکارش این امیدکاذب را ایجاد کرده بود که شاید بتوانند حتی برای مدت کوتاهی هم که شده است اعتراضات ومبارزات مردم عراق را دچاروقفه سازند، اما دوهفته بعد امید خامنه ای وجمهوری اسلامی نقش برآب شد. مردم عراق دوباره خیابانهای این کشور را تسخیرکردند وخشم وتنفرشان ازدخالت حکومت ولایت فقیه درعراق به غلیان درآمدودفترهای حزب الله عراق که مزدوروجیره خوارسپاه پاسداران دراین کشوراست توسط مردم به آتش کشیده شد. مردم عراق ازعادل المهدی نخست وزیرمستعفی وموقت عراق خواسته اند که هرچه زودترقاتلان وابسته به جمهوری اسلامی که به روی مردم عراق شلیک کرده اند دستگیر ومحاکمه شوند.مردم عراق تا روزدوشنبه به نخست وزیرمستعفی مهلت داده اند که به خواسته هایشان رسیدگی کند درغیراینصورت اعتراضات سراسری خود گسترش خواهند داد.

مردم ایران که طی دوماه گذشته شاهداینهمه جنایت جمهوری اسلامی بوده اند حق دارند ازخامنه ای وتمام جناحها وکارگزاران حکومت ولایت فقیه سئوال کنند: ازآنچه امروزدرعراق میگذرد شرمنده نیستید؟ ازقربانی کردن صدهاهزارجوان ایرانی وعراقی وافغانی وپاکستانی ولبنانی ویمنی و...درراه شیعه گستری وصدورانقلاب اسلامی شرمسارنیستید؟ ازاینکه میلیاردها دلارازپول مردمی که به نان شب محتاج اند به حلقوم حزب الله عراق ولبنان وسوریه یمن وغیره ریخیتیدخجالت نمیکشید؟ راستی شما جانیان دیندار به کدام روزحشرباوردارید که بی پروا دردریای ازخون انسانها غوطه وراید. شما که دین وکربلا ونجف را وسیله تحمیق مردم ایران قراراید بدانید که آزادی مردم عراق، نابودی حکومت جهل وجنایت شما را تسریع خواهد کرد.

4 بهمن ماه 1398

24 ژانویه 2020

     

   

 

    

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهروز ستوده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.