رفتن به محتوای اصلی

درتدارک مرگ وتعیین جانشین خامنه ای
06.06.2020 - 04:35

درتدارک مرگ وتعیین جانشین خامنه ای.

بهروز ستوده

تغییرات وجایگزینی ها، مٌهره چینی های جدید، واشارات خامنه ای درسخنان خود، حکایت ازآماده شدن وتذابیرذوب شدگان درحکومت ولائی میکندتا مبادا مرگ خامنه ای خودکامه که تمامی رشته های قدرت به اووصل است،تزلزلی درپایه های جمهوری اسلامی ایجادنماید،مٌهره چینی وآمادگی برای دوران پسارهبرازسه سال قبل، هنگامیکه کاندید مطلوب خامنه ای یعنی ابراهیم رئیسی نتوانست مقام رئیس جمهوری را کسب کنددربیت امنیتی -سپاهی خامنه ای کلیدخورده بود. طبق نقشه راه خامنه ای برای تعیین جانشین خود، میبایستی قبل ازمرگ رهبرتمام مناصب کلیدی دراشغال حلقه وفاداربه رهبروپسرش مجتبی خامنه ای قرارگیرند.بعلت حضوربخش وسیعی ازمردم ایران درآخرین انتخاب بین بدوبدتر،ابراهیم رئیسی جلاد نتوانست رئیس جمهور شود اما کمی بعد با فرمان خامنه ای وقبل ازاینکه دوره صادق لاریجانی به اتمام رسد بریاست قوه قضائیه منصوب شد. خامنه ای وشورای نگهبان منصوب خود باانتخابات اخیرمجلس شورای اسلامی، آنجا را هم یکدست کردند وقالیباف را بریاست آن گماردند، تا اینجا دوقوه قضائیه ومقننه توسط ذوب شدگان درولایت خامنه ای تسخیرشده است واگراجل به خامنه ای مهلت دهد ویکسال دیگرزنده باشد، تکلیف قوه مجریه ورئیس جمهورآینده که حتماً یکی دیگرازذوب شدگان درولایت وازمٌهره های مورداعتماد خامنه ای خواهد بود روشن خواهد شد.

حسن روحانی که تاکنون به تمام سازهای بیت رهبری خوش رقصیده است وتا آنجا که میتوانسته است سرسپردگی خودرا به خامنه ای نشان داده است اگربخواهد یکسال باقی مانده ازریاست جمهوری خودرابه آرامی سپری سازد، چاره ای ندارد که مطیع محض بیت رهبری باشدوگرنه شرایط وبحرانهای موجود به گونه ای است که کوچکترین حرف وحرکت اش برخلاف اراده خامنه ای میتواند اورا با یک قیام وقعود مجلسی که قالیباف رئیس آن است، دربه پایان رساندن دوره ریاست جمهوری اش ناکام سازد.  

درشرایط کنونی، انتشاردیرهنگام مستندمشروعیت دهی به رهبری خامنه ای،زمانی که رهبرپایش برلب گوراست وپس از31 سال حکومت مطلقه، موضوعیتی برای اثبات مشروعیت ویا عدم مشروعیت خامنه ای موردمناقشه نیست، انتشاراین سند ازجانب دستگاههای امنیتی حکومت اسلامی فقط اینگونه قابل تحلیل وتفسیراست که اطاق فکر بیت رهبری تلاش میکند به اسلوب وشیوه تعیین رهبردرگذشته که همه چیزحول گفته واراده خمینی میچرخیده است مشروعیت دهندودراین مشروعیت بخشی،چنین شیوه ای را به تعیین جانشینی ازطرف خامنه ای تسری دهند! بعبارت دیگردرست است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشف فقیه واجدشرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است، ولی این مجلس باید چشم اش به دهان ولی فقیه ورهبرکنونی باشدوببیندکه اوچه کسی را برای رهبری آینده مناسب میداند! یعنی همان کاری که خمینی کرده ونظرش برای رهبری پس ازاو به خامنه ای بوده است اکنون خامنه ای هم میتواند نظرش به شخص ویا اشخاصی باشد که رهبری آینده جمهوری اسلامی به اوسپرده شود!    

 خامنه ای که 30 سال باشقاوت وخودکامگی حکم رانده است ودرمسیرساختن ولایت فاسد مطلقه فقیه حتی یاران و همران خودرا به دیارعدم فرستاده وبه بند وحصرکشیده است، بهترازهرکس دیگری میداندکه اگرازهم اکنون وقبل ازمرگ، تمهیدات لازم را برای جانشینی خودبکار نبرد،پس ازاومدعیان قدرت درقالب باندهای حکومت اسلامی مانندگرگهای گرسنه به جان هم خواهندافتاد ودراین میان ممکن است برای مردم ایران فرصتی پیش آیدتا طومارحکومت اسلامی را درهم پیچند.خامنه ای بهتر ازهرکس دیگری میداند که بعد ازمرگ خمینی، خودچگونه وبا توطئه چه کسانی درمقام رهبری قرارگرفته است، خامنه ای بهترازهرکس دیگری میداندکه نقشه وطرح رفسنجانی وسیداحمدخمینی باجعل گفته وشنیده ای ازخمینی، درانتخاب خامنه ای بعنوان رهبربعدازمرگ خمینی چه بوده است؟ واگرچه تمام مردم ایران میدانند اماخودخامنه ای بهترازهرکس دیگری میداند که برای حفظ وبسط قدرت ورهبری خودش درطول 31 سال گذشته چه جنایاتی مرتکب شده وچه خیانت های بزرگی به این مٌلک وملت کرده است.

با توجه به مٌهره چینی هائی که خامنه ای وباندامنیتی-سپاهی اش برای انتقال آرام قدرت پس ازمرگ رهبر انجام داده ومیدهند، گمانه زنی کودتای سپاه ونیروی های ذوب شده درولایت پس ازمرگ خامنه ای به کلی منتفی است ودیگرنیازی به کودتای سپاه برای برداشتن مزاحم ها ازسرراه ولی فقیه جدیدویا شورای رهبری نیست، چونکه درصحنه قدرت مزاحمی وجودندارد،همه ازقبل با رهبرآینده ومورد نظرخامنه ای بیعت کرده اند. وامااینکه خامنه ای چه کسی رابرای رهبری آینده جمهوری اسلامی درنظرگرفته است، با توجه به تأکیداو برجوان گرائی درمدیریت کشور، بی تردید مجتبی خامنه ای ویا شورائی مرکب ازسران سه قوه وفرماندهان نظامی وامنیتی که مطیع وتحت رهبری مجتبی خامنه ای باشند میتواند بعنوان گزینه مطلوب خامنه ای پس ازمرگ خود گمانه زنی شود. اما اینکه آیامردم ایران پس ازپنج دهه حکومت ویرانگراسلامی اجازه خواهند داد که بعدازحکومت دوفقیه جنایتکاریعنی خمینی وخامنه ای، فقیه سومی نیزبرآنان حکومت کند، این سئوالی است که عمق وگسترش مبارزات آزادیخواهانه وعدالت جویانه مردم ایران وجوشش اراده ملی ایرانیان برای آزادزیستن به آن پاسخ خواهد داد. مبارزاتی که رمزپیروزی اش دراتحادوهمبستگی ملی همه نیروهای دمکراسی خواه ومدافع منافع ملی ایران است.

16 خرداد 1399

5 ژوئن 2020

         

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهروز ستوده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.