امارات متحده عربی به‌عنوان بازیگری مهم در محدوده خاورمیانه و آفریقای شمالی سربرآورد