با اعلام جرم *شراکت درجنایت بشری همه شرکا و جنایتکاران اسلامی در جهان را دادگاهی کنیم!
20.09.2020 - 14:48
سهیل عربی و صدها زندانی سیاسی قهرمان دیگر گروگان در سیاهچالهای رژیم منتظر چوبه دار هستند! اگر نتوانستیم نوید قهرمانمان را نجات دهیم میتوانیم با این پیشنهاد عملی ؛ سایر قهرمانان اسیر و دلبند و دربند را از چوبه دار برهانیم!  باور دارم اتحاد عمل و همبستگی جهانی ازادیخواهان و براندازان و با تحقق این پیشنهادها عملی خواهد گشت.
 
دهه هاست همه مزدوران و جنایتکاران در داخل و خارج از سرزمین اشغالیمان از قبل جنایتها و با بیشرمی تمام به منافع بیشمار رسیده و در اسودگی کامل به حیات ننگین خود ادامه میدهند. با افشا و تحریم و شناسایی تک تک این افراد و اقامه جرم بخاطر شراکت در جنایتهای ضد بشری میتوانیم از هم اکنون خواستار محاکمه انان در دادگاههای جهان گردیم.تا با شدت بخشی به جنبش سرنگونی همه جنایتکاران را به محاکمه بکشانیم!
همچنین با افشاگری شرکتهای مالی و سیستم های بانکی و افراد و نهادهای متعلق به حکومت اسلامی در حجمهای خرد و کلان میتوانیم خواهان تحریم انان از طرف سازمانهای بین المللی گردیم.
با افشاگری شراکت دولتها و نهادهای مالی و شرکتهای بزرگ جهانی در جنایتهای رژیم اسلامی و با اگاهی دادن به مردم در جهان انان را علیه دولتها و حاکمان شریک در جنایت بشورانیم.!
با تمامی توان نگذاریم رژیم جنایتکار با حمایت اربابان اروپایی و روسی و چینی از این مهلکه جان سالم بدر ببرند. با اعلام جرم شراکت در جنایت ضد بشری انان را به دادگاه بکشانیم. جهان را به دوزخ جنایتکاران تبدیل کنیم.
بجای تظاهرات چند ده نفره بنام دادخواهی در پشت درهای بسته سفارتها و پارلمانهای بسته بیثمر و تکراری همان  نفرات میتوانند با اعلام جرم علیه شرکتها و افراد و نهادها و شرکای جنایتکاران و کشاندن انان به دادگاهها ؛ بجرم شراکت در جرم جنایت های ضد بشری مانع از کشتار قهرمانهای گروگان در سیاهچالهای رژیم شوند.
خود ارضایی سیاسی و تکراری در برپایی چنین نمایشهای بیثمر میبایست روزی به پایان برسد.روی سخن من با انانی که برای کسب شهرت خود و دکان و سازمان و حزب و افکارشان قهرمانها را دوباره بر دار پرچمهای مقدس خود بر دار میکنند نیست.روی سخن من با وجدانهای بیدارو انسانهای بیشماریست که همچون من خسته از باز تکرار این بیهوده گری و تکرار این حقارتهاست.همه انانی که توسط این حقیران صاحب دکانهای سیاسی و احزاب از صحنه مبارزه با نفرت و کراهت جمعی خانه نشین گشته اند است.اهای انانی که در جستجوی راهی عملی برای تاثیر گذاری و کمک به جنبش سرنگونی برای گستراندن ان میگردید روی خطاب من به شماست!. شما عزیزان بر اساس استناد به قوانین بین المللی حتی در شکل فردی خود میتوانید با اعلام جرم از یک فرد و نهاد و شرکت و دولت بجرم شراکت در جنایت بشری از همه انان اعلام جرم کرده و همه انان را بنام دادخواهی به دادگاههای محلی و سپس بین المللی بکشانید.همه شما قادر هستید که با ایجاد کمپین و سازماندهی و تشکیل گروههای انسانی این مبارزه را تبدیل به یک جنبش جهانی  کنید!
باید جهان را به دوزخ جنایتکاران تبدیل کرد. موفقیت در اجرای عملی و مجازات یک فرد و یک نهاد باعث میگردد که بخاطر ترس از مجازات دیگر هیچ فردی در جهان جرات حمایت از رژیم جنایتکاران را نکند .همچنین حاکمان جنایتکار نیز بخاطر ترس از مجازات و مکافات در اینده ای نزدیک و در همه جای جهان از ترس مجازات و مکافات از کشتارهای خونین و گسترده خود منصرف خواهند گشت.مبارزان واقعی و براندازان و انسانهای ازاده ؛ندای وجدان خود را شنیده و نگذارید در بیعملی و یا بیثمری عده ای معلوم الحال در نقاب اپوزسیون ناکارامد باعث کشتار صدها بیگناه و اسیر گروگان دیگر گردد. نگذاریم بنام دادخواهی و مبارزه در تکرار بیعملی اپوزسیون نماها ؛ نویدهای دیگر بر چوبه دار روند.
 
بیایید با تشدید تحریمهای بین المللی علیه رژیم جنایتکاران با اعلام جرم علیه همه شرکای جنایت در جهان ؛ اعم از افراد و دولتها و شرکتهای بین المللی و افراد حقیقی و حقوقی  انان را به دادگاههای بین المللی بکشانیم.بر اساس قوانین دئموکراسی در جوامع متمدن خصوصا اروپا علی رغم شراکت حاکمان و دولتها و  در جنایت ضد بشری و با شکایت طرح رسمی یک فرد و یا یک گروه در دادگاههای شهری و کشوری میتوان و باید همه انان را به دادگاههای بین المللی کشاند.دادگاه نوری جنایتکار در استکهلم سوئد یک نمونه موفق از این عملکرد است.
میتوان جنبش دادخواهی را جهانی ساخت تا جنبش سرنگونی جهانی گردد!
با معرفی و افشای حقیقی افراد و نهادهای کوچک و بزرگ و با شکایت حقوقی و  با ادعای شراکت در جنایتهای ضد بشری و با ایجاد کمپینهای دادخواهی بصورت جمعی و فردی میتوانیم ما نیز به وظیفه انسانیمان برای دادخواهی از همه قهرمانهای بخون خفته چون نوید یاری برسانیم.بدون سرنگونی رژِم جنایتکار ؛ هیچ جنایتی را پایانی نیست.رژیم صدها قهرمان دیگر را برای ارعاب جامعه از شورش به پای چوبه های دار برده است.نویدمان را نتوانستیم نجات دهیم بیایید با اتحاد عملمان قهرمانهای دیگر را نجات دهیم
تشدید تحریمهای جهانی و ایجاد جبهه متحدین حامی جنایتکاران!
 
پر واضخ است که تحریمهای جهانی علیه رژیم جنایتکار باعث فرسایش و تضعبف و فروپاشی نظام جنایتکار گشته است.مخالفین تحریمها همه فریبکارانی هستند که توسط رژیم جنایتکار در ماسک اپوزسیون برای انحراف افکار عمومی جهان به خارج صادر گشته اند.فقر و بیعدالتی و بیداد و جنایت ناشی از فساد دستگاه دولت جنایتکار استو نه تحریمهای نیم بند جهانی!. تفکر معیوب و تبلیغات و منسوبیت ماسک ضد امپریالیستی به رژیم جنایتکار در مقابله با امریکا که توسط بلشویکهای خائن رواج داده گشته برای پنهان کردن وابستگی قطعی رژِیم جنایتکار به امپریالیستهای متضاد در منافعبا  امریکاست .تفکر بلشویکهای خائن وطنی در لباسهای مندرس توده ای و اکثریتی هنوز هم توسط بازماندگان انان برای فریب افکار عمومی و چپ جهانی کاربد دارد.دهه هاست این جبهه ملعون با ماسک صلح خواهی و مخالفت با جنگ افروزی تنها هدفشان تداوم حکومت کشتار و اعدام و کاستن از فشار تحریمهاست.حال انکه جنگ افروزان واقعی حاکمان اسلامی بوده و هستند! اربابان رژیم جنایتکار در قالب دولتهای روس و انگلیس و فرانسه و المان و چین با ایجاد جبهه متحدین (اشاره به جبهه فاشیزم در جنگ جهانی دوم) بر علیه تحریمها شوریده و با تمامی توان مانع از اجرای تحریمهای کمر شکن میشوند.هدف غایی و نهایی این جبهه نجات جان فرتوت حاکمان مزدور و کارگزاری گشته توسط انان است.
قاتلین واقعی نوید و هزاران شریک جرم جهانی را بشناسیم. 
هزاران شرکت بین المللی در جهان بخاطر منافع عظیم مادی در شراکت در سفره غارت امپریالیستی در سرزمینمان سهیم هستند که میبایست افشا و محاکمه گردند.برای نشان دادن پستی و بیشرمی و اثبات شراکت در جنایت علیه بشر توسط این دولتها و شرکتها یک نمونه عینی اخیر و در حال اجرا کافیست!شرکتهای دارویی جهانی از جمله شرکتهای دارویی المان و فرانسه و دانمارکی و چینی و روسی در رقابت تنگاتنگ برای فروش انحصاری واکسن کرونا و گرفتن امتیاز انحصاری ان در ایران از هم اکنون با پرداخت میلیونها دلار رشوه به حاکمان فاسد هستند.شیوع عمدی ویروس کرونا توسط حاکمان جنایتکار تنها در بی تدبیری و ناکار امدی حاکمان فاسد نیست بلکه این حاکمان منفور و مزدور ماموریت گسترش بازار فروش این محصولات را دارند.
شرکت دانمارکی نوونوردیسک غول دارویی دانمارکی با پرداخت رشوه و خرید امتیاز فروش و انحصاری کردن بازار فروش به خود و با فروش داروهای دیابت   از  پانزده سال قبل تاکنون دهها میلیارد دلار سود بجیب زده است. شرکتهای چند ملیتی انگلیسی و سوئدی و نروژی و المانی و فرانسوی و ........ ده ها شرکت دیگر جهانی در همه زمینه های تجاری و اقتصادی با بیشرمی تمام چنین مبادلات مشابهی را انجام داده و میدهند.لیست بیشرفی و نام و عنوان شرکتهای تولید سلاح و مهمات و تکنولوژی شنود و شکنجه و اعتراف گیری تا فروش تکنولوژی های پیشرفته تولید بمب هسته ای بیشمار است.
  جناح دئموکرات امریکا نیز سهمی حقیرانه از این غارت امپریالیستی عظیم را داراست.علت حمایت باند اوباما و بایدن و همه دئموکراتها از رژیم جنایتکار حفظ این منافع حقیر در قبال رقبای جمهوریخواه است.حکومت ترامپ همچنان که بارها علنا اعلام کرده است خواهان مذاکره با سران رژیم برای شراکت باند وی و در این غارتهاست.توهم نجات بخشی و یا سرنگونی رژیم جنایتکار توسط باند ترامپ و شرکا بیهودگی محض است.اما دشمنی و اجرای سیاست تحریمهای باند ترامپ علیه رژیم جنایتکار فرتوت و در حال فروپاشی امری انکار نشدنی و در خدمت و به نفع جنبش سرنگونیست.
اینک رژیم با تشدید تحریمهای بین المللی نه را پیش و نه راه پس دارد .در صورت تسلیم رژیم اسلامی به باند ترامپ و شرکا و شراکت دادن انها در سفره غارت امپریالیستها بسان محمدرضا شاه برکنار خواهد گشت و یا در صورت مقاومت در قبال این تحریمها و تحت فشار تحریمها فروپاشیده و توسط جنبشهای گسترده گرسنگان و شورشیان معترض سرنگون خواهد گشت.اشاره من به تسلیم محمد رضا شاه ؛ کارگزار قبلی سرزمینمان از طرف  فشارهای امریکای باند کارتر در ابتدای دهه پنجاه است که منجر به استارت پروژه برکناری (توطئه انقلاب سازی)  وی توسط اربابان خود گشت! لازم به ذکر است در طی فشارهای باند حکومت کارتر و شرکا با تشدید انتقادهای حقوق بشری*باند کارتر ؛ محمدرشا شاه مجبور به عقد قراردادهای سنگین خریدهای تسلیحاتی از امریکا گشت .بخشش صدها میلیارد دلار از سهم اربابان و خیانتی قابل بخشش نبود پس بناعا ایشان نیز به همان سرنوشت تلخ پدرشان رضا میر پنج با همان جرم مشابه * خیانت  میبایست برکنار میگشت.
 با استناد به این تجربه های  تاریخی ؛ عمر ننگین حکومت جنایتکار اسلامی رو به پایان است و حتی جبهه متحدین فاشیست یعنی حاکمان شریک جنایتکار انان نیز نمیتوانند این جسد متعفن را نجات دهند. 
به باور من اکنون در مرحله تشدید و اجرایی شدن تحریمها ما نیز میبایست با تمامی توان خود با افشای افراد و نهادها و شرکتها و مزدوران رژیم و با تحریم انان بر شدت این تحریمها بیافزاییم!   میبایست تمامی افراد کوچک و بزرگ اعم از صرافیها و شرکتهای مشترک مالی پولشویی و تجاری از خرد و کلان  شامل این افشاگری و تحریمها قرار گرفته و با کشاندن انان به دادگاهها مجازات گردند . از کارخانه های تولید سلاح سوئدی تا شرکتهای فن اوری فنلاندی یا شرکتهای نفتی و شیمیایی نروژی و یا کارخانه ها و شرکتهای المانی و شرکتهای بین المللی بریتیش پترولیوم و توتال فرانسه ؛استات اویل و هزاران شرکت دیگر را میبایست بجرم شراکت در جنایتهای بشری به دادگاهها کشانده شده تا مجازات گردند.این دولتها و شرکتها از خرد و کلان سلاح و تکنولوژی برای سرکوب و کشتار را در اختیار حاکمان جنایتکار قرار داده و میدهند.میبایست با ایجاد کمپینها سازندگان و تهیه کنندگان چوبه های دار را به مردم جهان شناساند و انان را علیه دولتهای جنایتکارشان شوراند.
با افشای مزدوران و درخواست مجازات انان این بار کسی جرات حمایت از رژیم را نخواهد داشت .تنها کافیست در یک مرحله ؛یک فرد و یا یک نهاد و یا یک شرکت با این دادخواست حقوقی به دادگاه کشانده شود.
لازمه قهرمانی مرگ نیست!
زمانی که ناله تنهایی و بیکسی سهیل عربی از پشت میله های زندان شندیده گشت من نیز بسان وی از گریه و درد نالیده و برایش نوشتم ؛ زنده بمان رفیق ؛ شما قهرمانان بیشمارید. رهایی در مرگ نیست
قهرمانی نوید شاید برای اکثر مردمان مذهب زده بعد از مرگش ثابت شد اما او در زندگی و مبارزه قهرمان بود.. قهرمانیش در دی و ایان و در مبارزه نابرابر با بیشرفهای حاکم و در دفاع از شرافتش بارها ثابت شده بود!  ما حیف که او نجات نیافت. زیرا برای اکثر یت مذهب زدگان ؛ لازمه قهرمانی مرگ است. و اگر نیست انان در تحجر خود بر دارش میکنند.هم انانی که اگر روحشان را از مذهب میزدودند میتوانستند نجاتش دهند.
سهیلم؛اسماعیلم ؛زینبم؛نسرینم؛وحیدم؛ سپیده عزیزم .زمان و ناصر و احمد .یوسف و جعفر ها . مطلب و سعید و کوروش ؛ مجیدها . علیرضا ؛ علی ها .کیانوش و بهزاد و سیامک .داوود و پیمان شهابم . عبداللاه محمد؛ عمر و عثمان و حسن.اسماعیل ها .زمان شهلا و اکرم. بانو کتیرا.رویا بنفشه سهیلا. نرگسم. و ...و هزاران عزیز دلبند دربندم . میلیونها گروگان عزیز اسیرم
تحجر بگذارد نوید رهاییتان با پرواز نویدمان نزدیک گشت.نمیرید قهرمانان شما نمیبایست بمیرید.لازمه قهرمانی مرگ نیست!
 

صعود بر قله قهرمانی ادمی در یزنگهای تاریخ زندگی زمانیست که غریزه پایان یابد و شرافت و ایمان ؛ انسانش سازد. این معراج برای بی ایمانان انسان نما برای ادم ؛ این حیوان دو پا ؛سراسر الوده به غرایض در سراسر عمر ؛ در تداوم حقارت زنده بگوری اتفاق نخواهد افتاد. جهان و بشر در اسارت حاکمیت غریزه هاست.ایمان های دروغین ایجاد گشتند تا مانع کسب ایمان واقعی برای ادمیان برای رسیدن به اوج انسانیت گردند. ایمان به انسانیت انسان تنها ایمان واقعی در جهان است.ادمی در دفاع از شرافت و حق انسان به قهرمانی میرسد. هیچ فردی قهرمان متولد نمیگردد.قهرمانان به شمار ادمیان بیشمارند کافیست با آگاهی انسان گردند! قهرمانان برای آزادی انسان از اسارت ابدی محکوم به قهرمانیند. جلوه و شکوه اخلاق در کالبد فداکاری قهرمانها نشان از تکامل انسانیت انان است.پر رویی و بیشرمی این مزدوران و دولتها و شرکتهای بین المللی را پایانی نیست  چون در طی 

 
 
پایان سخن
  رفقا و دوستان لطفا در گسترانیدن این فکر و پیشنهاد که فکر همه آزادیخواهان چون شما نیز است کوشا باشید.  همچنان که اگاهید ؛ تمامی رسانه ها در اختیار و انحصار کامل افکار معیوب و روشنفکر نماهای مغرض و وابسته و یا بیسواد و یا اپوزسیون نماها است.  تنها تریبون باقی مانده من این تریبون حقیر است.نگذارید این پیشنهاد در حقارت تریبون من تحقیر شود.زیرا سالیان سال است بخاطر جسارت در انتقادهای کوبنده و افشاگری از بیعدالتی و بیشرمی انان از طرف تمامی رهبران و مجریان این رسانه های انحصاری تحت تحریم و بایکوت انان قرار گرفته ام. لطفا این پیشنهاد را بنام خود و گروه خود و یا در هر نامی که میپسندید  پخش کنید.
 هدف من گسترش این فکر و پیشنهاد عملیست که میتواند به بهترین شکل تبدیل به بهترین سلاح جنبش سرنگونی و براندازان واقعی گردد. بار دیگر اعلام میکنم کسب اتحاد * امری محال و غیر ممکن و بیهوده است.در نبود یک تشکل اپوزسون واقعی هر یک از ما قادر است در فردیت خود تبدیل به یک سازمان عملی متشکل  و مفید گردد.من ایمان دارم که  اتحاد عمل و همبستگی با این پیشنهادها عملی و محقق میگردد.جنبش سرنگونی میبایست و باید جهانی گردد پس بیایید جنبش عدالت و دادخواهی را جهانی کنیم. با دلی پر درد و با نظر به اهمیت نجات جان گروگانهای اسیر در سیاهچالهای منتظر چوبه دار اگر شما نیز بسان من توان تحمل درد قتل و اعدام و کشتار قهرمان دیگری را ندارید این خواهش عاجزانه من را عملی کنید.با سپاس   
باریش نصیریان

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما