سیاست کوپنی و مدعیان

سئوال این است در شرایطی کە سپاە پاسداران در واردات نقش مستقیم دارد و از جملە از طریق فروشگاههای زنجیرەای توزیع آن را هم مستقیما بعهدە دارد، چگونە دولت می تواند با ورود مستقیم بە واردات و بازگردانیدن سیستم کوپنی با هیولای اقتصادی سپاە مقابلە کند؟ آیا اساسا سپا پاسداران و بیت رهبری این امر را قبول می کنند؟

این روزها بحث بر سر چگونگی تهیە مایحتاج عمومی مردم در میان برخی از مسئولان و صاحب نظران اقتصادی دوبارە مطرح شدەاست. عدەای معتقداند کە باید دوبارە همان روش دوران جنگ ایران و عراق احیاء شود و دولت با پیشەکردن سیستم کوپنی، خود با واردکردن کالاهای اساسی ضروریات اولیە زنگی مردم را در شرایط تحریم تامین کند. آنها می گویند کە دولت نباید واردات کالا را بە دست بخش خصوصی بدهد کە با گرفتن دلار دولتی (با قیمت ارزان) دست بە واردات کالا می زنند، و البتە بعدا با فروش آن طبق قیمتهای جاری در بازار سود کلانی بە جیب می زنند.

اما در طرف مقابل هم مقاومت وجود دارد. بسیاری بازگشت بە دوران کوپنی را ناممکن و یا غیرعقلانی و بدور از منطق اقتصادی می دانند.

البتە بەنظر می رسد دو موضوع مانع جدی بازگشت بە دوران کوپنیست: اول سیاستهای لیبرالی رفسنجانی در زمان خود کە پایە دولتی اقتصاد در ایران را بەنوعی تضعیف کرد، دوم ورود گستردە سپاە پاسدران بە امر اقتصاد، بویژە از طریق بندرگاهها و گلوگاههای مرزی خاص خود برای واردات کالا، کە اساسا دولت بر آنها کنترلی ندارد.

افرادی کە خواهان بازگشت سیستم کوپنی هستند البتە هیچگاە از امر ورود گستردە سپاە بە اقتصاد نمی گویند. واقعیت این است در زمان جنگ ایران و عراق سپاە نقشی در اقتصاد کشور نداشت و بنابراین دولت بعنوان عامل بلامنازع اقتصاد می توانست خود سیاست تنظیم کند و آنرا هم اجراء کند.

حال سئوال این است در شرایطی کە سپاە پاسداران در واردات نقش مستقیم دارد و از جملە از طریق فروشگاههای زنجیرەای توزیع آن را هم مستقیما بعهدە دارد، چگونە دولت می تواند با ورود مستقیم بە واردات و بازگردانیدن سیستم کوپنی با هیولای اقتصادی سپاە مقابلە کند؟ آیا اساسا سپا پاسداران و بیت رهبری این امر را قبول می کنند؟

اقتصاد در ایران وارد بلبشوی ترسناکی شدەاست. در شرایط تشدید تحریمها از یک طرف بخش مهمی از آن زیر کنترل نهادهای موازی دولت است و از طرف دیگر دولت هم با اجرای سیاست رانتی هیچ کنترلی بر پیامدهای آن ندارد.

ابراهیم رزاقی اقتصاددان از سی میلیون بیکار و شصت میلیون فقیر می گوید!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: