ارتباط ترور سردار فخری‌زاده با یکی از اعضای کانون نویسندگان