سپاه پاسداران جنگجویان بیگانه را برای افزایش نفوذ خود استخدام می‌کند