تغییر 'مقام اول' حکومت؛ تفاوت سنّت واشنگتن و تهران