از دادگاه حمید نوری حمایت کنیم -- همراه با لیست امضا کنندگان: